FN till Nacka och Nacka till FN

Tänk ett Nacka där det inte bara är politikerna som försöker klura ut smarta lösningar på de där riktigt knepiga problemen. Tänk ett Nacka där våra barn och barnbarn får vara med och rädda världen. Tänk ett Nacka som är en liten, välfungerande del av en gigantisk helhet.

De där riktigt knepiga problemen måste ju faktiskt lösas – och det illa kvickt. Faktum är att det är så pass akut att FN har satt upp globala mål som ska vara uppfyllda år 2030. Det är inte alltid så lätta mål även om de kan tyckas självklara: det handlar om att utrota fattigdom och hunger, att förverkliga de mänskliga rättigheterna, att uppnå jämställdhet och om att säkerställa ett hållbart skydd för vår planets naturresurser.

Några som kan vara särskilt bra på det här är våra barn och unga. Det är dessutom de som ska leva med konsekvenserna av de beslut vi vuxna fattar idag.  Överallt i landet dyker allt fler FN-skolor upp och med dem en spetskompetens och ett varsamt odlat engagemang för de stora, komplexa frågorna hos ungdomar i kommuner som exempelvis Kalmar, Eskilstuna och Västerås. Men inte i Nacka.

Att bli en FN-skola innebär ett tätt samarbete med FN-förbundet, regelbundna besök, nätverksträffar, material, kurser samt stöd till skolbiblioteket och elevföreningar och är inte bara spännande och i tiden – det är också väldigt viktigt.

Den enda haken är att det ställs en del motkrav.

Dels debiteras skolan en årlig avgift, det krävs en internationell profil och så måste ju givetvis någon person (som exempelvis en förstalärare) lägga en del av sin tid till att se till så att allt det här funkar smidigt, ibland görs det här till och med ideellt. I dagens skola är dock tid en bristvara. Vadar lärare redan i högar av pappersarbete från för stora klasser, så är det kanske inte alltid så lätt att välja det långsiktiga före det kortsiktiga.

Miljöpartiet vill att Nacka ska vara ett gott föredöme och uppmuntra de skolor som önskar bli FN-skolor. Vi vill att alla skolor som vill bli FN-skolor ska få ersättning för det merarbete det innebär. När vi politiker inte kan klura ut alla smarta lösningar på de där riktigt knepiga problemen kan vi kanske få hjälp av de som kan: våra barn och barnbarn. Om det där fröet sås tidigt.

Sidney Holm, oppositionsråd, Miljöpartiet Nacka
Lisskulla Zayane, gruppledare, Miljöpartiet Nacka

En miljödirektör – för fina papper räcker inte

En miljödirektör, vad ska det tjäna till? Jo, det behövs för att hålla samman och överblicka kommunens miljöarbete. Se till så att alla policys och strategier inte stannar i teorin. Göra förändringar i praktiken. Det är lätt att skriva fina papper med vad som bör göras. Det är svårare att se till att det verkligen görs, följa upp arbete och trycka på för förändring.

Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. En av de viktigaste åtgärderna för att uppfylla de nationella klimatmålen är att resa klimatsmart. Även målen i Nackas eget miljöprogram handlar om minskade växtgasutsläpp. Nacka har inte plats för fler bilar när vi bygger och blir fler utan måste satsa på andra sätt att resa. Hur arbetar kommunen med Nackas ekologiska fotavtryck vad gäller resande? Har kommunen någon policy kring inrikes tjänsteresor och hur ser man på flygande? Klimatkompenserar kommunen för sina resor? Dessa är alla relevanta frågor att ställa sig i tider då miljö- och klimatutsläppen ökar. Hur kan vi lokalt arbeta mot trenden? Nacka kommun antog faktiskt redan för tio år sedan en resepolicy som bl.a. problematiserade resande i tjänsten. Där fanns riktlinjer kring digitala möten istället för möten som kräver fysisk förflyttning och skrivelser om hur inrikes flygresor i tjänsten skulle undvikas till förmån för tåg. Det var till och med så att resorna skulle klimatkompenseras när de väl skedde, allt för att bidra till en hållbar värld. Men när vi 10 år senare tittar på denna resepolicy upptäcker vi att den inte längre finns kvar. Den har upphävts och ingår numera i en annan strategi där den enda skrivelsen om hållbart resande kokats ner till en mening: ”Medarbetare i Nacka bidrar till hållbar utveckling och gör miljösmarta val i arbete och resande”. Punkt.

Varför finns inte ett så viktigt dokument som resepolicyn kvar? Var det så att den inte följdes upp eller inte spelade någon roll i praktiken? Hur arbetar kommunen med frågorna idag?

Nacka kommun måste ha modet att gå före och visa vägen, föregå med gott exempel helt enkelt. Miljöpartiet har föreslagit att kommunen offensivt och lokalt klimatkompenserar, pengar som kan användas till utbyggnad av en laddinfrastruktur för elbilar, lokal produktion av biogas och biokol eller lokal solelproduktion. Och en miljödirektör behöver samordna arbetet och se till att miljö- och klimatarbete inte bara hamnar på pappret, utan också får betydelse i verkligheten. För verkligheten kan inte vänta på att vi ändrar beteende. Verkligheten kräver förändring NU!

Sidney Holm, oppositionsråd, Miljöpartiet Nacka
Lisskulla Zayane, gruppledare, Miljöpartiet Nacka

Rapport från kongressen

Vistårinteut

Glaset är inte längre halvtomt
I år fick jag förtroendet att representera MP Nacka som ett av två ombud på Miljöpartiets kongress i Linköping. Temat i år var ”Ledarskap för klimatet” vilket verkligen märktes då det genomsyrade både motioner och tal under kongressen. Mycket negativt har skrivits om Miljöpartiet på senare tid, lite av att vi bara fungerar som en dörrmatta åt Sossarna. Det har bitvis varit väldigt frustrerande med all negativ fokus och det har känts som att många även inom Miljöpartiet sett glaset som halvtomt istället för halvfullt. Därför kändes det otroligt peppande när språkrör och ministrar lyfte alla de gröna framgångar i regeringen istället för att fokusera på det som känts mindre bra. Gröna framgångar saknas inte och Miljöpartiet har verkligen gjort skillnad i klimatfrågan och förflyttat regeringens politik i grön riktning. Min känsla under kongressen var att de positiva krafterna nu tagit över i partiet.

#ViStårInteUt
Utöver klimatfrågan var migration & flyktingpolitik de hetaste frågorna och det som engagerade mest den här kongressen. Miljöpartiet var ju med och stramade åt flyktingpolitiken efter den kaotiska situationen som rådde hösten 2015 och många inom MP tycker att nu får det vara nog. Folkrörelsen ”Vi står inte ut” som kräver en humanare flyktingpolitik hade gjort ett fantastiskt jobb inför kongressen och stod också utanför kongresslokalen från morgon till kväll och lobbade för sina frågor.

Det kändes lite som att den här kongressen också blev en vändpunkt för Miljöpartiets ställningstagande i flyktingfrågan. Bl.a. blev det en förkrossande majoritet bakom förslaget att alla ensamkommande barn som kom under 2015 men nu fått avslag för att de hunnit fylla 18 år under väntetiden, ska få sin sak prövad utifrån den ålder de hade när de kom till Sverige. Det som kongressen bestämmer behöver iofs. Inte bli regeringens politik eller klubbas igenom i riksdagen, det är vi inom Miljöpartiet smärtsamt medvetna om. Men nu har vi i alla fall tagit fram en tydligare mer human linje vi ska driva i regeringen. Nu är det upptill Sossarna och de mindre Allianspartierna att bekänna färg i frågan. Även om det inte skulle gå hela vägen känner jag en stolthet över att ha varit med och beslutat om en humanare linje i flyktingfrågan

Mitt förslag om förmånscyklar bifölls
Någonting annat som var lite kul är att mitt förslag om att elcyklar och lastcyklar skall kunna erbjudas som skattebefriad löneförmån bifölls J Lokalt har vi genomfört mitt förslag om förmånscykel som ”grön löneväxling” för alla anställda i Nacka kommun. Förmånscyklarna har blivit oerhört uppskattade och om de dessutom skulle kunna erbjudas som en skattefri löneförmån, skulle vi förmodligen få se en cykelboom utan dess like i hela Sverige.

Sidney Holm – Oppositionsråd och språkrör för Miljöpartiet de gröna i Nacka

 

 

Bilen, bränslet, beteendet

Tankevurpa

En tankevurpa?

Bilen har en viktig roll, skriver Gerdau i en replik på vår artikel angående byggandet av en Östlig förbindelse (NVP 22 mars och 5 april) där han även talar om att den Östliga förbindelse som planeras är till för fossilfria fordon. Hur fort tänker sig Gerdau att en omställning ska ske? Hur är han själv beredd att arbeta för en omställning? Nästan 90 % av det bränsle som idag används till vägtransporter är av fossilt ursprung: inom vilket tidsperspektiv tänker Gerdau att detta kommer att förändras? Mats Gerdau kritiserar även Miljöpartiet för att göra tankefel när vi är emot en kraftig ökning av antalet bilar i Nacka/Värmdö. Vi vill påstå att det är Mats Gerdau som gör en tankevurpa. Han refererar i artikeln till Centerpartiets slogan ”det är inte bilen det är fel på, det är utsläppen”. Vi vill påstå att både utsläpp och en kraftig ökning av antalet bilar är miljöproblem.

Ändrat beteende
I den omställning som forskare och Trafikverket ser måste ske handlar det om att vi behöver ändra beteende för att klara av omställningen. Trafikverket talar om ett transportsnålt samhälle och menar med detta utvecklingen mot ett samhälle där den egna bilen har en minskad roll som transportmedel. Den utveckling vi ser idag räcker inte alls för att uppnå målen om minskade utsläpp av koldioxid och det kommer inte att räcka med effektivare fordon och förnybara drivmedel.

Bilen tar plats
Vägtransporternas stora andel av utsläppen innebär att bilen i våra städer måste ersättas av kollektiva transportmedel och ökade möjligheter att cykla och gå. Trots skärpta krav på koldioxidutsläpp och direktiv om förnybara energislag ser vi bara en svag minskning av utsläppen till 2030 och 2050. Även om 16000 nya ickefossila bilar skulle tillkomma i Nacka så blir alla nya bilar i sig ett miljöproblem. Klimatpåverkan under drift må vara nästan noll för en ren elbil, men all plats en kraftigt utökad bilflotta tar upp i stadsmiljön blir till ett miljöproblem.

Partiklar och buller
”Miljöbilar” som går på fossilfria drivmedel ger visserligen inga globalt klimatpåverkande utsläpp men de släpper fortfarande ut lika mycket avgaser lokalt vilket skadar närmiljön. Att nya bilparkeringar och nya bilvägar breder ut sig på bekostnad av rekreations-, och mötesplatser för människor blir också ett miljöproblem. En ökad biltrafik utanför våra skolor och förskolor ger en försämrad närmiljö och är också en säkerhets- och hälsorisk för våra barn. Alla bilar river upp partiklar ur asfalten och med en hårdare vägbeläggning ökar även bullernivån. Både partiklar i luften och buller är miljöproblem.

Idag finns det bara 60 rena elbilar i hela Nacka/Värmdö och att vi skulle hinna förnya hela bilparken till 2030 är nog en utopi. Moderaterna vill utöka antalet parkeringsplatser i centrala Nacka med 16000, det vill inte Miljöpartiet. På det parkeringsutrymme 16000 nya bilar tar upp i centrala Nacka skulle man kunna bygga 8000 normalstora tvårumslägenheter. Miljöpartiet bygger gärna stad, men vi bygger hellre bostäder och mötesplatser för människor än bilparkeringar och nya vägar.

Samhälls- och stadsplaneringens roll
Innan en omställning kan ske behöver vi utveckla såväl samhälle som stadsplanering och arbeta med att förändra beteenden och värderingar. Vi måste underlätta för bilpooler och att fler av dessa utgörs av elbilar, vi måste kraftigt bygga ut laddinfrastrukturen i kommunen, både den allmänna och den som erbjuds bl.a. i bostäder, och vi behöver arbeta med en flexibel parkeringsnorm så att inte bilarna och antalet parkeringsplatser styr hur Nacka byggs.

Vi måste anpassa oss och ställa om först och inte gå i samma mönster där bilen har en viktig roll. Inte blunda, överlåta alla val till individ – och marknad – och planera våra städer som vi alltid gjort och hoppas att ett ändrat beteende och omställning kommer automatiskt. Trafikverkets utredningar visar tydligt på att det krävs både kraftfulla satsningar på cykel- och kollektivtrafik och minskad biltrafik för att nå klimatmålet. Så ansvaret vilar tungt på alla partier när vi nu ska utveckla Nacka och Stockholmsregionen.

Sidney Holm
språkrör
Lisskulla Zayane
språkrör

HBTQ-perspektiv i kommunens verksamheter

 

I Nacka Värmdö Postens artikel kan vi läsa hur Nacka får medelmåttiga betyg när det gäller HBTQ-frågor. Miljöpartiet de gröna i Nacka driver en politik för att främja HBTQ-personers rättigheter i Nacka. Vi vill t ex att våra folkbibliotek ska HBTQ-certifieras vilket betyder att biblioteken ska arbeta för en god arbetsmiljö och ett respektfullt bemötande utifrån ett HBTQ-perspektiv. Vi vill också förbättra sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Den ska kännas relevant för alla oavsett könstillhörighet och genomsyras av normkritik. Miljöpartiet vill stärka rättigheterna för HBTQ-personer. Många vittnar om diskriminering, okunskap och att de blivit dåligt bemötta av vården, skolan och andra offentliga instanser. Det vittnar inte minst artikeln om. Vi vill skapa ett mänskligt och välkomnande Nacka där alla kan delta på sina egna villkor.
Vill du göra skillnad röstar du grönt i valet!

// Åsa Marnell, Språkrör för Miljöpartiet de gröna i Nacka

 

Semester och utanförskap

Barnfötter i gräs. Barnens framtid är viktigare än skattesänkningar. Miljöpartiet

Tänk vilket underbart påfund – semester. Men bara för några av oss.

Nu är min första semestervecka till ända och även min första vecka som bloggare. Temperaturen utomhus har legat under 15 grader så bloggandet har gett mig välbehövlig energi.

Jag och några med mig har det väl förspänt. Vi har fem, sex eller sju veckors semester att ta ut varje år. Vissa av oss kan till och med lösa in en del av vår lön för att få än mer semesterdagar. Utöver detta kan några av oss ta ut en sparade föräldradagar för våra barn och kunna ta ut än mer ledighet. Ledighet från jobb är ett underbart påfund och ger viktiga insikter.

Men vi är inte så många som har det just så bra. Det är många av våra medmänniskor som står helt utan arbete eller är sjukskrivna. För dem finns inte någon semester – det finns inget att ta ledigt ifrån. Det finns många som går på timanställningar eller har visstidsanställning som gör att lång semester inte är att tänka på. De finns de som studerar och under sommaren inte får studiebidrag att betala hyran med. De får ingen lång avkopplande semester. De finns de som har det så knappt ekonomiskt att de behöver arbeta extra under sin semester för att klara resten av året. De får ingen lång, avkopplande semester. Inte deras familjer heller.

Jag tänker på hur härlig sommaren i Sverige kan vara. Ljumma dopp i havet, smultronsmak, grill tillsammans med vänner under ljusa kvällar, barn med smutsiga knän och glass i handen… Det är riktigt härligt när värmen och ljuset kommer.

Men det är inte så härligt för alla. För många av oss vuxna går det att hantera att några år i livet inte riktigt blir som man vill, men för ett barn är det svårt att hantera att inte kunna skapa positiva minnen när så många andra gör det. Att inte kunna berätta om vad man gjort under sommaren när höstterminen börjat och ibland behöva tänja på sanningen för att inte hamna utanför.

Utanförskap för barn är svårt att stå bredvid och se på – jag och vi måste agera! Det är därför viktigt att vi en gång för alla ser barnens rätt till ett helt liv och börjar ta politiska beslut för att minska utanförskapet. I en kommun som Nacka ska inga barn ska behöva titta ner i golvet när de för femte gången denna termin inte har med sig en egen frukt till fruktstunden eller inte har med pengar till frökens present, inga barn ska behöva se dåligt för att deras föräldrar inte har möjlighet att köpa dem glasögon, inga barn ska behöva stå utan möjlighet till kulturell eller idrottslig utveckling på grund av ekonomiska förutsättningar och inga barn ska få sämre förutsättningar för att deras föräldrar inte har möjlighet att köpa extra läxhjälp.

Vi har en hel del att göra här i Nacka för att stärka alla våra barns rättigheter. Ge alla barn i Nacka bättre förutsättningar – ge Nacka en grön ledning i höst!

Med förhoppning om att just du får möjlighet till lite avkoppling i sommar!

Louise Ollivier, ordförande i Miljöpartiet i Nacka och ledamot i Arbets- och företagsnämnden.

PS: Och du, visst känner du någon som du ser inte riktigt kan njuta av sommarljuset. En glass på en bänk värmer de flesta hjärtan och skapar gemensamma minnen.  Eller du kanske har ett bättre tips – hör av dig till mig: louise.ollivier@nacka.se

Modiga, innovativa Nackabor

Jag är en avhoppare. En avhoppare från den traditionella vägen när det kommer till utbildning. Jag hoppade av gymnasiet för att det inte gav mig något mervärde. Ett halvår senare fann jag motivation på Komvux där jag möttes utifrån mina förutsättningar och inte utifrån en given norm.

Det där att våga sluta med något som inte ger mervärde, eller motiverar, har följt mig genom livet och gett mig mod att våga testa outforskade vägar inom jobb, företagande och nu politik.

Utifrån min resa kan jag se att vi halkat efter en hel del i Nacka.

Vi behöver utveckla utbildningarna för dem som inte valt rätt på gymnasiet eller helt enkelt inte påbörjat det. Vi behöver finna utvecklingsvägar som möter individernas förutsättningar men också lokala organisationer behov. Vi behöver titta mer långsiktigt än att bara satsa på att just nu öka intaget till akademiska utbildningar – satsa mer på utbildningar som ger hantverksskicklighet och kompetens som matchar behov hos innovativa företag att stanna och utvecklas i Nacka.

Nacka kommun har en mängd vuxenutbildningar som samtliga bedrivs av externa aktörer. Det är inte valfrihet på riktigt. Det är viktigt att den kommuninvånare som vill även ska kunna välja utbildningar i kommunens regi. Det är också viktigt att kommunen själv utvecklar utbildningar och inte gör sig helt beroende av externa aktörers kompetens.

För att möta var och en som behöver stöd i sin utveckling så behövs ett närmare samarbete ske mellan kommun, arbetsförmedling och lokala organisationer. Det handlar om stöd för dem som inte har något arbete att gå till men även till den som ser behov av att gå vidare i sin utveckling.

Jag tror på ett Nacka som stödjer kommuninvånaren att växa utifrån sina egna förutsättningar och drivkrafter. När man får göra det så vågar man vara modig. Modiga Nackabor är innovativa, mår bra och skapar hållbar utveckling. Låt därför fler avhoppare växa utifrån sina förutsättningar och drivkrafter – rösta för att ge Nacka en grön ledning i höst!

Louise Ollivier, ordförande i Miljöpartiet de gröna i Nacka, ledamot i Arbets- och företagsnämnden och kandidat till kommunfullmäktige.

 

Veckans bloggare: Louise Ollivier

Louise Ollivier, ordförande i Miljöpartiet de gröna i Nacka. Foto: Fredrik

Louise Ollivier, ordförande i Miljöpartiet de gröna i Nacka. Foto: Fredrik Hjerling

Veckans bloggare är Louise Ollivier – ordförande för Miljöpartiet de gröna i Nacka, ledamot i Arbets- och företagsnämnden samt kandidat till kommunfullmäktige inför nästa mandatperiod.

Ge Nacka en grön ledning – för framtidens skull

Tänk vilket bra liv jag lever. Just nu befinner jag mig på min första av sommarens semesterveckor och livet känns så där bra som det bara gör när man känner att man hamnat rätt. Till detta har jag möjlighet att under en vecka skriva ner mina tankar om politik i Nacka utan att någon avbryter mig i detta nu. Känner du ändå att du vill du avbryta mig så gör gärna det i kommentarsfältet – jag gillar samtal.

Jag lever mitt liv med tre härliga friska söner och partner. Jag bor i radhus i Östra Orminge, har en stuga i skärgården, har ett inspirerande och välbetalt jobb, äter bra ekologisk mat, har härlig familj och vänner, jag sportar för lite och njuter för mycket … Ja, du kanske känner igen dig eller så gör du det inte alls. Vi har alla olika förutsättningar.

För mig var livet precis sådär även för två år sedan MEN någonting viktigt saknades – jag engagerade mig inte för något utöver det som stod mig allra närmast.

Jag gillar förändring med snabba rörelser som emellanåt rör om något i den lugna och trygga vardag vi skapat i vår familj.  För mig är det inte den raka, enkla och traditionella vägen som triggar mitt engagemang.  Jag gillar kraft, nyfikenhet, helhetssyn, öppenhet, glädje, diskussioner och att träffa riktigt spännande människor som jag inte möter annars. Det var just precis det jag mötte den där dagen i augusti när jag bestämt mig för att Miljöpartiet skulle bli mitt parti där jag ger min energi till något som inte bara berör mina närmaste. Mitt parti som står för hållbar helhet för nuvarande men framför allt kommande generationer. Mitt parti som tar tag i frågan om klimatångest som många av oss har. Mitt parti som visar så tydligt att det är folkvalda politiker som måste agera och ta beslut för en hållbar framtid med plats för alla. Mitt parti – Miljöpartiet de gröna.

Du är välkommen du också – oavsett hur just dina förutsättningar ser ut. Våra möten är öppna för alla – precis som vår politik.

Och du – ge Nacka en grön ledning i september, för framtidens skull!

Vänliga hälsningar,
Louise Ollivier

Rapport från Nordiska Mässan i Malmö

Nu befinner sig vår jämställdhetsambassadör Ninni på Nordiskt Forum i Malmö. Här kommer referat från gårdagen:

Efter en tidig tågresa till Malmö och en invigning med buller och bång besökte jag två seminarier.
Upplägget är så att det först är en lägesbeskrivning med olika talare från de olika nordiska länderna och sedan ett fokus på hur vi skall lösa problemen. I varje seminarium är det en person som samlar in alla våra förslag och på söndag skall allt redovisas.

Den första om miljö, klimat och en hållbar utveckling samtidigt som vi synliggör och förbättrar kvinnors situationer världen över. Torka och översvämningar drabbar människor i fattigare länder hårdare. Kvinnor utgör majoriteten av de fattiga.

Det andra seminariet handlade om kvinnors representation i de folkvalda församlingarna. Det berättades om läget i Norge, Danmark och Finland. Moderator var Maj-Britt Teorin och deltagarna f.d. ministrar i nämnda länder. Senare under dagen skall del två komma på denna spännande punkt – hur får vi kvinnor att lägga sin tid till politiken.

Slut från torsdagens referat. Åker nu pendeltåget till dagens mässa med feministisk ekonomi som huvudämne. Ska bli inspirerande och spännande.

Miljöpartiet i Nacka besöker Nordiska Mässan

Festivalhelg!

Försommartider innebär utomhusfestligheter, så även i Nacka. I helgen var det både Ältafestivalen i Älta Centrum och Internationella Festen i Braxenparken i Fisksätra. Och vädret kunde inte ha varit bättre. Här kommer lite bilder!

Miljöpartiet de gröna i Nacka på Ältafestivalen 2014

Ätafestivalen 2014, Klara och Lars står redo att prata med ältaborna.

Miljöpartiet de gröna i Nacka på Internationella Festen i Fisksätra 2014

Nicole och James pausar i vårt tält på Internationella Festen i Fisksätra.