Nacka står inför ett vägval

Kyrkviken

Ska vi fortsätta med den gamla politiken där vägar och bilar prioriteras före människor och miljö

Miljöpartiet är nu tredje största parti i Nacka
Moderaterna blev de största förlorarna i valet och kan nu inte längre styra kommunen med hjälp av bara KD. Miljöpartiet gick starkt framåt och är nu det tredje största partiet här i Nacka.

Vi vill lämna över ett hållbart Nacka till våra barn och barnbarn
Valresultatet bäddar för helt nya möjligheter att bryta upp gamla maktstrukturer och satsa på något nytt. Vi skulle nu kunna ändra färdriktning och satsa på ett mer modernt och hållbart Nacka. Ett Nacka som tar sin del av det globala klimatansvaret. Ett Nacka där våra barn och barnbarns bästa finns med i alla beslut vi fattar, det är ju trots allt de som ska leva med de beslut vi fattar idag.

Förra mandatperioden var det mycket snack och lite verkstad
Vi sträcker nu ut en öppen hand till alla partier som vill bilda en ny majoritet här i Nacka. En ny majoritet som väljer en ny grönare väg inför framtiden. Flera av Allianspartierna har sagt sig vilja verka för miljövänligare alternativ och klimatsmartare lösningar, nu är det upp till bevis.

Sidney Holm – Språkrör för Miljöpartiet de gröna i Nacka

Alliansen sviker sitt vallöfte

Kyrkviken_300DPI_TEXT

Vattenkvalitén i Järlasjön måste bli bättre
Regnvattnet som kommer från Sickla Köpkvarter med sina kraftigt trafikerade parkeringsplatser och stora takytor är idag den enskilt största föroreningskällan av Järlasjön. Det saknas en bra rening av vattnet och stora mängder föroreningar spolas rätt ut i Kyrkviken. Allianspartierna planerar dessutom för att mer än 16 000 nya bilar ska trafikera centrala Nacka, så situationen börjar bli akut.

I kommunens dagvattenpolicy står att läsa:
”För att minska dagvattnets miljöbelastning ska byggnadsmaterial väljas som medför minsta möjliga miljöbelastning. Om föroreningar ändå uppstår ska dessa omhändertas vid källan.”

Kommunen har av någon anledning till ett alltför lågt pris övertagit ansvaret för reningen av det förorenade vattnet från köpkvarterets ägare och vill nu upplåta den vackra miljön i Kyrkviken för en reningsbassäng. En anläggning placerad i vattnet som kan bli upp till 300 meter lång och sex meter bred.

Allianspartierna har svikit sitt vallöfte
Inför valet 2010 tillfrågades alla partier av Intressegruppen Rädda Järlasjön om de tänkte verka för att reningen skulle ske på land istället för i vattnet. Tre av fyra Allianspartier svarade då att de under kommande mandatperiod skulle verka för att ett landbaserat alternativ utreddes.

Men inget seriöst landbaserat alternativ har utretts då det bedömts kosta mer än de pengar man redan fått från köpkvarterets ägare för att rena vattnet. Man kan verkligen fråga sig hur de makthavande politikerna i Allianspartierna har verkat för det de lovade innan förra valet.

På Kommunstyrelsens sammanträde den 19:e maj i år påminde jag alla partier om vallöftet och lämnade in ett så kallat politikerinitiativ om att en alternativ lösning nu måste utredas. Politikerinitiativ behandlas normalt skyndsamt men mitt initiativ kommer av någon anledning inte att behandlas före valet

Jag vill se en lösning där Järlaledens sträckning förbi Kyrkviken tas bort och trafiken leds över till Värmdövägen via Planiavägen. Vid Kyrkviken vill jag skapa en vacker våtmarkspark där dagvattnet på ett naturligt sätt kan renas på sin vägSidney Holm ner mot Järlasjön.

För en vackrare närmiljö och ett renare vatten i Järlasjön – rösta på Miljöpartiet den 14:e september

Sidney Holm, Sickla – Språkrör för Miljöpartiet de gröna i Nacka

Pengar är inte allt

Strandpromenad med lillhunden

På strandpromenad med lillhunden

Jag heter Sidney Holm och är ett av Miljöpartiets två språkrör här i Nacka. Utöver min plats som folkvald i kommunfullmäktige sitter jag också i kommunstyrelsen och dess utskott.

Idag var det sammanträde med kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott och ett av mina politikerinitiativ var uppe på dagordningen.

Jag vill bygga en gångväg under Danvikstullsbron
En promenad jag ofta brukar gå är längs vattnet hela vägen från Sickla, förbi Sickla slussarna, längs Hammarbysjöstad fram till färjelägret vid den nya Henriksdalshamnen. Om det även byggdes en gångväg nere vid vattnet längs Danvikskanalen under Danvikstullsbron skulle man kunna fortsätta promenaden till Saltsjökvarn och vidare utan att behöva gå omvägen upp över den starkt trafikerade Värmdövägen. Strandpromenaden skulle sedan kunna fortsätta via Svindersvik, Nacka strand, Berg hela vägen bort till Nyckelvikens naturreservat.

Politikerinitiativ – ett bra sätt att arbeta i opossition
En gångväg under Danvikstullsbron skulle bli ett lyft för både Stockholm och Nacka och på ett bra sätt binda ihop kommunerna. Därför föreslog jag detta i ett så kallat politikerinitiativ under kommunstyrelsens sammanträde den 19:e maj i år.

Politikerinitiativet har nu utretts av kommunens tjänstemän som i sin tur har diskuterat frågan med tjänstemän i Stockholm. Stockholm stad bedömer att det kan bli ett ganska dyrt projekt men har beslutat att ta fram ett förslag för konstruktion och kalkylunderlag för en utbyggnad av gångvägen. Det känns bra att frågan i och med mitt politikerinitiativ nu lyfts till en politisk fråga här i Nacka.

I Nacka borde fler beslut fattas av politiker, inte av tjänstemän
I Nacka har vi en långt gången delegationsordning där beslut ofta fattas av en effektiv och självgående tjänstemannaorganisation. Tjänstemännen beslutar ofta själva utifrån vad som är mest ”kostnadseffektivt”. En gångväg utmed Danvikskanalen för att med ett gångstråk koppla ihop Hammarby sjöstad med Saltsjökvarn har ett stort värde för både Stockholm och Nackas medborgare. Men eftersom detta inte har något ekonomiskt värde enligt dagens kalkylmetoder är det extra viktigt att det är vi politiker som slutligen får vara med och fatta det avgörande beslutet.

Rädda Kyrkviken – en het potatis som får svalna tills efter valet Ett annat politikerinitiativ från mig som är under utredning men som verkar ligga i ”karantän” tills efter valet är frågan om ett landbaserat alternativ till en reningsbassäng för dagvatten i Kyrkviken. Trots att reningsbassängen är tänkt att placeras i en väldigt naturskön del av den känsliga Järlasjön har man inte utrett några alternativ, det skulle bli ”för dyrt” enligt tjänstemännen. Än är frågan inte avgjord men också här är det viktigt att det blir vi politiker och inte tjänstemännen som får bestämma.

Tjänstemännen här i Nacka gör ett fantastiskt bra arbete. De gånger det ”blir fel” beror det oftast på skit bakom skaftet, dvs. tillkortakommanden hos den styrande Alliansen.

Sidney Holm – Språkrör för Miljöpartiet de gröna i Nacka

Rädda Kyrkviken…..igen

Kyrkviken

Vill du lägga ett reningsverk här?
Inför valet 2010 drev vi frågan ”Rädda Kyrkviken”. Kommunen ville placera ett reningsverk för dagvatten i strandkanten på denna vackra plats. Med hjälp av en stark opinion räddade vi Kyrkviken då men, nu lagom till valet 2014 är frågan uppe på bordet igen. Västra Sicklaön ska förtätas och återigen kommer ett förslag från kommunens tjänstemän om att förlägga ett reningsverk i Kyrkvikens vatten. Man har inte räknat på några landbaserade alternativ utan konstaterar bara att det skulle bli dyrare.

Miljöpartiet vill ha ett landbaserat alternativ. Det kanske blir ”dyrare” beroende på hur man räknar, men det blir också mycket bättre både för människor, djur och natur. Om man tar bort en bit av Järlaleden skulle man kunna bygga  ”Kyrkviksparken”, en vacker stadspark där dagvattnet kan renas på ett naturligt sätt på vägen ner mot Järlasjön. Vi vill också se hårdare krav på enskilda fastighetsägare om LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten), vilket idag saknas.

Sidney Holm – Språkrör för Miljöpartiet de gröna i Nacka