Mer kultur i vardagen!

Så här såg det ut tidigare i dag när Mathias Zachariassen, operasångare och ersättare i kulturnämnden i Nacka, bjöd på opera och fiolspel vid vår valstuga på Orminge centrums parkering. Vi vill att vi ska konsumera mer kultur och mindre prylar i samhället, det skulle både vi själva och miljön må bra av.

Vill du veta mer om hur vi vill utveckla kulturen i Nacka? Läs mer här

Mathias Zachariassen, operasångare och ersättare i kulturnämnden i Nacka, bjuder på opera och fiolspel vid vår valstuga i Orminge.

Mathias Zachariassen, operasångare och ersättare i kulturnämnden i Nacka, bjuder på opera och fiolspel vid vår valstuga i Orminge.

Vi hann först!

I dag börjar förtidsröstningen på alla bibliotek i Nacka. MP Nackas språkrör Sidney Holm stod redo när Dieselverkstadens bibliotek öppnade och blev den första att rösta.

27 augusti 2014. Dieselverkstaden, Sickla. 10.00.

MP Nackas språkrör Sidney Holm var först på plats och röstade i Dieselverkstaden där förtidsröstningen startade.

IMG_8819_redRösta grönt du med!

Grön familjepolitik

Anne MagnussonJag heter Anne Magnusson och är kandidat nummer 18 på Miljöpartiets valsedel till kommunfullmäktige i Nacka. Jag brinner för mycket men min stora hjärtefråga är Grön Familjepolitik.Vad handlar då Grön Familjepolitik om? Innebär den att barnen ska få äta giftfri mat, dricka rent vatten och andas frisk luft.
Ja, den innebär detta, men också mycket mera.

Grön familjepolitik
Det som kännetecknar den Gröna Familjepolitiken är att den är välförankrad i en mängd olika områden: Lika rättigheter, Barnen i centrum, Bostadspolitiken, Arbetsmarknadspolitiken, Folkhälsopolitiken, Skol – och Barnomsorgspolitiken Välfärdspolitiken, Samhället stödinsatser till familjer och en hållbar och långsiktig ekonomi.

Vad kan vi förbättra i Nacka?
Är det så stor skillnad mellan Nacka partiernas Familjepolitik och borde det inte göras breda samförståndslösningar på detta område?
– Ja, det håller jag med om att Nackas familjer behöver kontinuitet i dessa frågor som för dem är mycket angelägna.
Vad finns det då att i Nacka som kan förbättra familjernas villkor?

 • Viktigt är miljövänliga och trafiksäkra trafiklösningar, här bör betonas trafiksäkra vägar till skol -barnomsorgsverksamheter. Utbyggd kollektivtrafik och gång – och cykelvägar.
 • En kvalitetssäkrad Individ- och familjeomsorg som kan prioritera bland det som kommer upp på deras agenda.
 • Ett Kommunalt bostadsbolag som tryggar barn och ungdomars boendesituation.
 • En kulturpolitik som bygger på att alla invånare ska kunna utöva och ta del av kultur på jämlika villkor.
 • Bra resurser och att dessa resurser också är jämlikt lokaliserade i kommunen till ungdoms- och breddidrotten, inklusive idrott för människor med funktions-nedsättning, korpidrott och motionsidrott.
 • Närvarande förskolechefer både utifrån deras utbildningsmeriter och hur mycket tid de spenderar på aktuell verksamhet. På de förskolor som leds av en förskolechef med ansvar enbart för förskolan, här har Skolverket slagit fast att det finns ett större fokus på de mål som gäller just för förskolan. Arbetsmiljön blir då bättre för alla på förskolan.
 • Kommunen har fått kritik av Skolverket för att den inte i tillräcklig utsträckning tar ansvar för hur skolbarnsomsorgens verksamhet planeras, följs upp och utvärderas. I granskningen av fritidshemsverksamheten framkommer också att särskilt stöd inte alltid ges till de barn som under sin tid där är i behov av sådant.
 • Skolverket har kritiserat kommunens fritidsverksamheter för barn i åldrarna 10-12, hur denna är formad utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter.
 • Högskoleutbildad personal, här brister kommunen enligt Skolverkets granskare. Kommunen tar inte tillräckligt ansvar för att lärare, förskollärare och fritidspedagoger har utbildning för den verksamhet respektive undervisning de i huvudsak bedriver.
 • Förskolechefer och Skolomsorgens chefer måste ha minst Förskollärarexamen respektive Fritidspedagogutbildning/Grundllärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Att vara chef är en viktig karriärväg för båda dessa två yrken och denna får inte bli en raritet, på grund av sparbeting. Dessa yrkeskategorier har nyckel-funktioner på den Svenska arbetsmarknaden.
 • Förskoleklassen, här finns betydande skillnader mellan de förtroendevaldas
  representanter. MP vill inte att förskoleklassen avskaffas, tidigare skolplikt införs och sexåringarnas lekfulla lärande ersätts av formaliserad skolgång.
 • Kommunens samlade genomsnittliga meritvärde i grundskolan tillhör de högsta i landet. Det finns enligt Skolverket dock enstaka grundskolor där kommunen behöver vidta kraftfulla åtgärder för att höja måluppfyllelsen.
 • Nacka kommun har en så kallad likvärdighetsgaranti som innebär att alla utbildnings-verksamheter, såväl kommunala som fristående, erhåller resurser som ska bidra till att täcka merkostnader för barn och elever i stort behov av särskilt stöd. Dessa extra resurser beräknas utifrån en mängd variabler, men det kan ifrågasättas om nivåerna i likvärdighetsgarantin är tillräckliga. Vissa skolor ligger fortsatt rejält under Nackas genomsnittliga meritvärde.
 • Skolverkets uppfattning är Nacka inte till fullo erbjuder den omsorg, undervisning och valmöjligheter barn och elever har rätt till. Kommunen måste försäkra sig om att alla elever ges lika tillgång till utbildning.

Så länge det finns unga så finns det hopp
Cornelis Vreeswijk har så fint fått till det i Turistens klagan. ”När inga ungar längre finns är allting slut. Vad är det för mening om man står ut? Visst har det blivit kaos i tidens lopp. Men så länge det finns ungar så finns det hopp.”

Anne Magnusson – 58 år Förskollärare-Socionom och kandidat till kommunfullmäktige.

Fördjupning inom ämnet:
Motion 2002/03:So514
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Rapporter/spara-2011/tillsyn-nacka.pdf

http://www.skolinspektionen.se/Documents/vagledning/informationsblad-forskolechef.pdf

http://infobank.nacka.se/handlingar/utbildningsnamnden//2014/20140213/09_Tjskrpersonal_barngrupper_ht_2013.pdf

Inspirerande besök av Frank Habineza

På gårdagens medlemsmöte fick vi besök av Frank Habineza – ordförande för Democratic Green Party of Rwanda. Miljöpartiet i Nacka har stöttat Frank och DGPR och vi är glada att kunna bjuda in honom till oss.

Frank berättade om sitt arbete med att starta upp ett grönt parti i Rwanda, ett arbete som mött stort motstånd. Deras medlemmar har blivit fängslade och utsatta för hot och våld.

Idén om ett grönt parti i Rwanda fanns redan vid presidentvalet 2003, men då ansåg man att tiden inte var mogen. Partiet bildades år 2009 men lyckades inte registrera sig som politiskt parti. 2010 mördades partiets vice president och Frank bestämde sig för att lämna landet. Han fick asyl i Sverige och flyttade hit med familjen. Här blev han aktiv i svenska Miljöpartiet, fortsatte arbeta för DGPR och fick internationellt stöd från flera håll. 2012 återvände han till Rwanda och 2013 lyckades partiet registrera sig som politiskt parti i landet.

Läs mer om Democratic Party of Rwanda här.

Tack för besöket!

Frank Habineza besöker Miljöpartiet i Nacka

Frank Habineza berättar för MP Nackas medlemmar om arbetet med att starta upp ett grönt parti i Rwanda.

Frank Habineza besöker Miljöpartiet i Nacka

Frank Habineza med Miljöpartiet de gröna i Nackas ordförande Louise Ollivier och språkrör Sidney Holm.