Alliansen sviker sitt vallöfte

Kyrkviken_300DPI_TEXT

Vattenkvalitén i Järlasjön måste bli bättre
Regnvattnet som kommer från Sickla Köpkvarter med sina kraftigt trafikerade parkeringsplatser och stora takytor är idag den enskilt största föroreningskällan av Järlasjön. Det saknas en bra rening av vattnet och stora mängder föroreningar spolas rätt ut i Kyrkviken. Allianspartierna planerar dessutom för att mer än 16 000 nya bilar ska trafikera centrala Nacka, så situationen börjar bli akut.

I kommunens dagvattenpolicy står att läsa:
”För att minska dagvattnets miljöbelastning ska byggnadsmaterial väljas som medför minsta möjliga miljöbelastning. Om föroreningar ändå uppstår ska dessa omhändertas vid källan.”

Kommunen har av någon anledning till ett alltför lågt pris övertagit ansvaret för reningen av det förorenade vattnet från köpkvarterets ägare och vill nu upplåta den vackra miljön i Kyrkviken för en reningsbassäng. En anläggning placerad i vattnet som kan bli upp till 300 meter lång och sex meter bred.

Allianspartierna har svikit sitt vallöfte
Inför valet 2010 tillfrågades alla partier av Intressegruppen Rädda Järlasjön om de tänkte verka för att reningen skulle ske på land istället för i vattnet. Tre av fyra Allianspartier svarade då att de under kommande mandatperiod skulle verka för att ett landbaserat alternativ utreddes.

Men inget seriöst landbaserat alternativ har utretts då det bedömts kosta mer än de pengar man redan fått från köpkvarterets ägare för att rena vattnet. Man kan verkligen fråga sig hur de makthavande politikerna i Allianspartierna har verkat för det de lovade innan förra valet.

På Kommunstyrelsens sammanträde den 19:e maj i år påminde jag alla partier om vallöftet och lämnade in ett så kallat politikerinitiativ om att en alternativ lösning nu måste utredas. Politikerinitiativ behandlas normalt skyndsamt men mitt initiativ kommer av någon anledning inte att behandlas före valet

Jag vill se en lösning där Järlaledens sträckning förbi Kyrkviken tas bort och trafiken leds över till Värmdövägen via Planiavägen. Vid Kyrkviken vill jag skapa en vacker våtmarkspark där dagvattnet på ett naturligt sätt kan renas på sin vägSidney Holm ner mot Järlasjön.

För en vackrare närmiljö och ett renare vatten i Järlasjön – rösta på Miljöpartiet den 14:e september

Sidney Holm, Sickla – Språkrör för Miljöpartiet de gröna i Nacka

Rädda Kyrkviken…..igen

Kyrkviken

Vill du lägga ett reningsverk här?
Inför valet 2010 drev vi frågan ”Rädda Kyrkviken”. Kommunen ville placera ett reningsverk för dagvatten i strandkanten på denna vackra plats. Med hjälp av en stark opinion räddade vi Kyrkviken då men, nu lagom till valet 2014 är frågan uppe på bordet igen. Västra Sicklaön ska förtätas och återigen kommer ett förslag från kommunens tjänstemän om att förlägga ett reningsverk i Kyrkvikens vatten. Man har inte räknat på några landbaserade alternativ utan konstaterar bara att det skulle bli dyrare.

Miljöpartiet vill ha ett landbaserat alternativ. Det kanske blir ”dyrare” beroende på hur man räknar, men det blir också mycket bättre både för människor, djur och natur. Om man tar bort en bit av Järlaleden skulle man kunna bygga  ”Kyrkviksparken”, en vacker stadspark där dagvattnet kan renas på ett naturligt sätt på vägen ner mot Järlasjön. Vi vill också se hårdare krav på enskilda fastighetsägare om LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten), vilket idag saknas.

Sidney Holm – Språkrör för Miljöpartiet de gröna i Nacka