Miljöpartiet väljer bort blockpolitiken

Miljöpartiet i Nacka har valt att ingå ett valtekniskt samarbete med Alliansen och ställa sig utanför blockpolitiken. Överenskommelsen förändrar ingenting politiskt. Däremot får Miljöpartiet bättre förutsättningar att arbeta och föra fram sin egen gröna politik inom alla områden. I överenskommelsen får Miljöpartiet också ett kommunalråd i opposition.

Med det valtekniska samarbetet binder sig Miljöpartiet inte till något block utan kommer att vara Nackas gröna röst med fokus på ett hållbart samhälle där miljö- och klimatfrågor inom alla kommunens verksamheter prioriteras.

– Vi är ett grönt parti som arbetar för ett hållbart samhälle och kommer fortsätta föra fram vår egen politik, säger Sidney Holm, oppositionsråd för Miljöpartiet. Ett kommunalråd i opposition innebär insyn och möjlighet till politisk påverkan och överenskommelsen ger oss möjlighet att kunna föra grön politik denna mandatperiod.

De senaste veckorna har Miljöpartiet suttit i förhandlingar med utgångspunkten att kunna få så mycket insyn och platser som möjligt. Det är på så vis vi kan fortsätta lägga förslag inom alla områden och påverka politiken.

– Förra mandatperioden fick vi igenom mycket grön politik, fortsätter Lisskulla Zayane, språkrör för Miljöpartiet. Den här överenskommelsen ger oss bättre förutsättningar att driva grön politik och kunna påverka även kommande år. För att ha tid och möjlighet att föra fram vår politik krävs resurser och utrymme, något vi nu får.

Nacka ska vara en del av lösningen och de klimatutmaningar vi står inför har aldrig varit så stora som nu. När Nacka byggs och utvecklas behöver fokus vara hållbarhet med långsiktiga beslut som tar hänsyn till kommande generationer.

– Vi kommer arbeta för hållbara trafiklösningar, klimatsmart byggande, större satsningar på barn och unga och förebyggande arbete för alla som behöver samhällets stöd, avslutar Sidney Holm.

Det valtekniska samarbetet ger Miljöpartiet plats i samtliga nämnder och i Brottsförebyggande rådet enligt följande:

Kommunstyrelsen: 1 ledamot och 1 ersättare
Arbets- och företagsnämnden: 1 ersättare
Fritidsnämnden: 1 ledamot och 1 ersättare
Kulturnämnden: 1 ersättare
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden: 1 ledamot och 1 ersättare
Natur- och trafiknämnden: 1 ledamot och 1 ersättare
Socialnämnden: 1 ledamot och 1 ersättare
Utbildningsnämnden: 1 ledamot
Äldrenämnden: 1 ledamot
Valnämnden: 1 ersättare
Brottsförebyggande rådet: 1 ledamot

Överenskommelsen innebär också att Miljöpartiet får 0,5 oppositionsråd med en tillhörande politisk sekreterartjänst på 0,25 %.

Klart Nacka ska ha FN-skolor

Globala-Målen-karta-med-ikoner

Åren går med stormsteg. Snart är det bara elva år kvar för arbetet med Agenda 2030, FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Förutom att dagens beslut måste tas med hänsyn till kommande generationer så måste vi också se till att unga blir en del av lösningen om vi ska lyckas ro i hamn detta. Ett sätt att arbeta med det är genom FN-skolor, där elevernas engagemang i de stora, internationella frågorna och en hållbar värld väcks. Idag på FN-dagen lyfter vi Miljöpartiets förslag för FN-skolor i Nacka.

En FN-skola arbetar med hållbar utveckling och de globala målen. En skola som är FN-certifierad har bland annat ett tätt samarbete med en kontaktperson på FN-förbundet, nätverksträffar, projektmöten, lärarfortbildning, besök från förbundet, material, kurser samt stöd till skolbiblioteket och till elevföreningar för att skapa en bredare förståelse för de komplexa FN-frågorna. Det är en möjlighet att fördjupa sig i frågor som är avgörande för framtiden.

Vi vill att kommunen uppmuntrar Nackas gymnasieskolor att arbeta med de globala målen och vill erbjuda ekonomisk möjlighet för dem att bli FN-skolor genom att kunna söka bidrag från kommunen för det. När det stormar i världen vill vi ge framtida generationer möjlighet att lyfta arbetet med hållbarhet. Så kan vi ro i hamn en hållbar värld.

Sidney Holm och Lisskulla Zayane, språkrör för Miljöpartiet i Nacka

Mer arbete krävs för hållbart Nacka

Elbil logga

Miljöpartiet arbetar för ett fossilfritt och klimatneutralt Nacka. Som en del av det har vi föreslagit att minska antalet bensinmackar och flytta en centralt belägen bensinmack som hindrar såväl nya bostäder som en bättre cykelbana: macken vid Älta gård. Nu står det klart att just detta kommer att ske!

Bensinmacken som ska flyttas ligger idag både nära bostäder, förskola, skola och fritids. Den ligger mitt i samhället och har gjort att behovet av farliga (olje)-transporter hindrat både bostadsbyggande och kommunalt ansvar för vägen. Farliga transporter genom bostadsområden är inte att föredra och Ältavägens cykelbana skulle vid t.ex. Hästhagen behöva göras säkrare för att undvika olyckor, något kommunen skulle kunna ta ansvar för som ägare av vägen.

En del av ett fossilfritt Nacka handlar om att ställa om samhället och hur vi reser. Det handlar om att fördela gaturummet mer demokratiskt för att undvika konflikter mellan olika trafikslag och ta bättre hand om våra oskyddade trafikanter, cyklister och gående. Men det handlar också om att erbjuda fossilfria bränslen och arbeta för en tillvaro utan behov av egen privat bil genom att bygga ut laddställen, satsa på bättre elnät, underlätta för bilpooler och planera för självkörande fordon. Kommuner kan göra mycket i klimatomställningen och FN:s klimatrapport häromdagen visar på att vi måste sluta sälja fossila bränslen, krav som nu alltmer höjs inte för att det är roligt att kämpa mot bensinbilar, utan för att det är helt nödvändigt för att undvika en klimatkatastrof.

Beslutet om macken vid Älta gård är ett steg på vägen men vi måste fortsätta arbeta. Vi har fortfarande chans att säga nej till en bensinmack i den ovärderliga skogen Ryssbergen. Snabbladdningsstationer för elfordon är framtiden, inte fossila bränslemackar. Miljöpartiet vill att kommunen via sitt bolag Nacka Energi tar större ansvar i omställningen för ett fossilfritt Nacka och får huvudansvaret för att bygga ut en fungerande infrastruktur för el-tankning, med ordentlig ström i nätet för snabbladdning och ”mackar” att ladda bilen på.

Att arbeta för ett hållbart Nacka handlar om att kommunen måste visa vägen och agera. Det kommer Miljöpartiet fortsätta se till att Nacka gör, så att vi inte om några år står med en både omodern och ohållbar stad.

Sidney Holm, språkrör, Miljöpartiet Nacka
Lisskulla Zayane, språkrör, Miljöpartiet Nacka

Ett grönt första kommunfullmäktige!

Fruktträd

Mandatperiodens första kommunfullmäktige bjuder på debatt kring fem miljöpartistiska motioner där tre bifalls, dvs förslagen genomförs. Det handlar om att följa upp och föra dialog med landstinget kring försök med självkörande minibussar, om offentliga toaletter i Nacka och om teknikkulvertar, där ledningar i marken läggs i tunnlar så att underhåll och arbete med nya ledningar förenklas då gatan inte behöver grävas upp varje gång något ska grävas ned.

Förslagen är exempel på Miljöpartiets politik och hur vi arbetar för ett hållbart och tillgängligt Nacka. Hur vi söker lösningar för att ställa om samhället och erbjuda nya resesätt, hur vi arbetar för ekonomisk hållbarhet där kostnader kan sparas genom att bygga samhället rätt från början.

Även de två andra motionerna är exempel på hur vi tänker nytt och hållbart. Det handlar om möjligheten att fördröja och rena vatten på Saltsjöbanans spårområde i centrala Nacka och förbereda för detta när spåren ändå läggs om. Det är ekologiskt hållbart och föreslås för att möta ett förändrat klimat med skyfall men även för att skapa ett trevligare Nacka, där vatten renas innan det går vidare ut i naturen. Det är också ekonomiskt hållbart eftersom de skador som stora regnmassor kan orsaka är både dyra och långsiktigt problematiska för samhället.

När vi ändå ska göra om centrala Nacka kan vi lika gärna tänka till från början, något som även vårt förslag om att titta på vad vi väljer för träd och buskar när vi planterar nytt i kommande parker. Där konstateras i svaret från kommunen att ”vid valet av buskar och träd med ätliga frukter kommer både investerings- och driftkostnader beaktas”. Tyvärr glöms då något både viktigt och grundläggande bort: det är inte bara kronor och ören som räknas i ett samhälle. Ett hållbart Nacka planerar också för biologisk mångfald och för människor. Där ingår träd och buskar som bjuder på ätbart, där bin och insekter kan pollinera, där förskolor och skolor kan använda parker för pedagogisk verksamhet och där vi kan träffas för att odla och skörda.

Det är nu vi bygger och skapar kommande Nacka. För Miljöpartiet betyder det ett hållbart Nacka som är en del av lösningen. Ny mandatperiod, nya utmaningar – nu kör vi!

Nacka kan bidra

Maskros och bi

En ny rapport visar att kommunerna har en stor roll att spela för att Sverige ska nå klimatmålen och hur det är konsumtion av livsmedel och transporter inom offentlig sektor som orsakar stora utsläpp av växthusgaser.

Rapporten pekar på hur kommuner kan ställa högre krav på att den mat som serveras ska bidra till mindre utsläpp av växthusgaser. Riktlinjer och krav för upphandling av både varor och tjänster behöver skärpas och som en stor upphandlare kan Nacka göra skillnad. Upphandling av mat med låg klimat- och miljöpåverkan till skolor och äldreboenden behöver främjas och vi behöver välja mer vegetariskt, framför allt i kommunens egen organisation, till exempel vid möten. Ett annat förslag som nämns i rapporten är att måltidspersonal kan utbildas i klimatsmart matlagning. Att arbeta mot matsvinn är en annan del.

Rapporten inger hopp, visar på lösningar och pekar på hur Nacka kan bidra till en hållbar värld. Den visar också på att vi i Miljöpartiet är på rätt väg i vårt arbete och med våra förslag här i Nacka för mer hållbara transporter, miljökrav vid upphandlingar, vegetariskt som norm, utbildning i klimatsmart matlagning och strategi mot matsvinn.

Det är tillsammans vi löser miljö- och klimatutmaningen och kommunen har ett ansvar att göra mer!

Fossilfritt Nacka 2040

Fossilfritt 3

Miljöpartiet vill att Nacka ska vara fossilfritt och klimatneutralt senast år 2040. För nackaborna skulle ett fossilbränslefritt Nacka till exempel betyda

  • Minskade utsläpp från trafiken – från fossila till förnybara drivmedel, fordon med mindre energianvändning och en kommun som är transportsnål och tillgänglig
  • Egen produktion av el på alla kommunala byggnader och anläggningar
  • Ökad insamling av matavfall för att öka produktionen av biogas som kan ersätta fossila bränslen
  • Mer klimatsmarta bostäder

Nacka ska öka mängden förnybar el som produceras här, ställa höga krav på energieffektivisering i nybyggda bostäder och bygga mer i trä. Vi vill ha ett inriktningsbeslut på att alla förskolor och skolor byggs i massivträ.

Ett klimatneutralt Nacka innebär att målet att bli fossilfri finns med i alla kommunens verksamheter. Nacka som organisation måste gå före i arbetet genom att vara fossilbränslefritt redan 2030. En fossilbränslefri stad förutsätter också ett nära samarbete mellan invånare, näringsliv och andra offentliga verksamheter. Målet är att vi helt slutar använda fossila bränslen 2040.

Vägtrafiken står för en stor del av utsläppen av växthusgaser. Mycket behöver göras för att ställa om fordonsflottan och effektivisera trafiken. Vi vill att kommunen lobbar för mer och ny sorts kollektivtrafik bl.a. i form av tunnelbana till Orminge och Älta, stadslinbana och lokala små bussar som tar resenärer till större kollektivtrafikknutpunkter eller barn och unga till fritids- och idrottsaktiviteter.

Vi vill att Nacka producerar sin egen biokol och vi vill att Nacka gör vad vi kan för att verka för en fossilbränslefri sjöfart och att pendelbåtarna till och från Nacka ska drivas fossilfritt. Nacka är en kustkommun och mycket sjötrafik passerar här. Nästan alla fartyg drivs tyvärr av fossila bränslen och sjöfartssektorn styrs i hög grad av internationella regler. Vi vill fasa ut användningen av fossila bränslen i Nacka. Olja för uppvärmning används allt mindre i Nacka. Vi har varit drivande i att kommunen ska sluta värma upp sina egna byggnader med olja och kommer fortsätta arbeta för fler solceller på kommunala tak, så att Nacka producerar egen el på kommunala byggnader och anläggningar.

Sidney Holm, språkrör
Lisskulla Zayane, språkrör

Nu hämtas avfallet vid dörren

Nu mer återvinning och återbruk

Fler sorterar mer när det är enklare. Tack vare Miljöpartiet kommer du kunna sortera papper, plast, metall och annat och återvinna direkt hemma.

Efter ett förslag från Miljöpartiet i Nacka om att införa hämtning av återvinning direkt vid bostäderna tittar nu Nacka kommun och det kommunala bolaget Nacka Vatten och Avfall på att införa detta. Det betyder att du som bor i enfamiljshus, som villa eller parhus, slipper åka iväg med din sortering till återvinningsstationer.

– Att slippa åka för att lämna sitt källsorterade avfall gör att det blir lätt att göra rätt, säger Sidney Holm, språkrör för Miljöpartiet i Nacka. Många nackabor har dessutom upplevt återvinningsstationerna som både skräpiga och otrygga, så det blir också positivt att kunna ha hand om sitt eget återvinningskärl, dela upp avfallet hemma och bara gå några meter för att återvinna det.

I regeringen har Miljöpartiet arbetat för nya och bättre avfallsregler och nu kommer förpackningar och tidningar samlas in fastighetsnära, dvs. genom att återvinningsfordon hämtar upp avfallet hos dig, samtidigt som matavfallsinsamling i Sveriges olika kommuner blir obligatorisk.

I Nacka finns redan möjlighet att samla in matavfall men systemet behöver utvecklas för att bättre passa lägenheter. Miljöpartiet har i opposition i Nacka framgångsrikt arbetat för möjligheten att införa fastighetsnära insamling och nu vill vi förbättra också matavfallsinsamlingen så att alla som bor i lägenhet enkelt ska kunna delta. Vi vill också utveckla kommunens kretsloppsparker till att även kunna ta emot saker för reparation och försäljning.

– Vi behöver sätta större fokus på återbruk och lyfta problematiken med slit-och-släng. Konsumtion är en stor del av Nackas klimatpåverkan och tillsammans behöver vi lyfta både återvinning, återbruk och hållbar konsumtion, avslutar Lisskulla Zayane, språkrör för Miljöpartiet i Nacka.