TÄNK GLOBALT – AGERA LOKALT!

Skärmklipp

Det är varmt. För varmt. Professor Johan Rockström skriver tillsammans med andra klimatforskare om hur jorden kan hamna i ett växthusliknande tillstånd. Parisavtalets tak på 2 grader kan vara för högt för det som nu sker, menar forskarna. Rapporten, som är publicerad i vetenskapstidskriften PNAS ser tio olika följder där en del är sådana som i sin tur genererar andra, bland annat metanutsläpp från havsbotten, skogsdöd samt smältande permafrost, snötäcken och havsis.

Samtidigt säger klimatforskaren och historikern Fredrik Charpentier Ljungqvist till TT att även om planeten har blivit varmare förut i historien så är det nu första gången uppvärmningen sker genom mänskliga utsläpp av växthusgaser.

I Sverige lever vi som om vi hade 4,2 jordklot. För Nackas del handlar det om att förändra hur vi reser och konsumerar för att göra skillnad för klimatet. För vi kan göra något. Du, jag och alla andra nackabor. Tillsammans blir det en hel del. Ensamma kan vi inte klara klimatutmaningarna men tillsammans har vi både ett ansvar och en möjlighet att göra mer. NU!

Miljöpartiet har en politik där vi satsar tillsammans. Där vi inte överlåter åt varje enskild person att vända skutan rätt genom egna val i vardagen utan där vi med tydliga reformer styr för stora satsningar på miljö och klimat. För Nacka betyder det att kommunen satsar mer på miljö och klimat: på solceller, ekologiskt och giftfritt, cyklister, gående, kollektivtrafik och klimatsmarta bostäder till exempel. Att vi har en klimat- och miljödirektör som alltid påminner om att det finns ekologiska gränser för tillväxten och att vi inte bara tar hänsyn till utan också respekterar miljö och klimat i kommunen.

Som professor Rockström säger: på många områden behövs det mer regleringar – tuffare, starkare och mer långtgående – både nationella och globala.

Tänk globalt – agera lokalt. Tillsammans NU. För klimatet!

Sidney Holm, språkrör Miljöpartiet Nacka
Lisskulla Zayane, språkrör Miljöpartiet Nacka

Lika rätt är allas rätt!

Pride övergångsställe

Miljöpartiets lokala språkrör Lisskulla Zayane och Sidney Holm går över Nacka kommuns Pride-övergångsställe nära Nacka stadshus.

Den här veckan uppmärksammas EuroPride även i Nacka. Att kunna uttrycka oss, att vara den vi är, är inte självklart och den senaste tiden har det blivit tydligt hur det finns grupper och organisationer som arbetar mot allas lika rätt här i Sverige. Som gör skillnad på personer beroende på sexuell läggning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck till exempel. Därför är det nu – kanske mer än någonsin – viktigt att stå upp för allas lika rättigheter, värde och demokratin och att kommunen arbetar mer med detta.

Miljöpartiet har länge påpekat vikten av satsningar på ut- och fortbildning i HBTQ-frågor i Nacka kommun och efterfrågat ett uppgraderat jämställdhets- och HBTQ-arbete vad gäller fritiden och de aktiviteter som erbjuds. Det är viktigt att alla är och känner sig välkomna att delta i kommunens fritidsverksamheter. Att driva verksamhet öppen för alla kan kräva att strukturer analyseras och aspekter ses på med andra glasögon. Att ha utbildningar, workshops, kurser, information och styrdokument där jämställdhets- och HBTQ-frågor belyses är delar att vidareutveckla. Vi vill också att Nackas bibliotek ska vara HBTQ-certifierade och att det i upphandlingar av driften ska ställas krav på det. Vi behöver jobba mer med värderingar och i det arbetet har framförallt kommunen ett ansvar att ta på ledartröjan.

För unga HBTQ-personer är behovet av mötesplatser stort, platser där de kan vara sig själva och möta andra i samma situation. Miljöpartiet vill att alla kommunens fritidsgårdar och föreningar som arbetar med ungdomar ska utbildas i HBTQ-frågor. Det finns även ett behov av tillgång till könsneutrala omklädningsrum utöver de traditionella omklädningsrum som finns idag.

Att vi har mångfald och frihet är grunden i det samhälle Miljöpartiet vill ha och arbetar för. Kommunen har ett ansvar att arbeta med och driva inkludering och allas lika rättigheter och möjligheter. Det är därför vi behöver lyfta och synliggöra HBTQ-frågor i kommunens verksamheter, inte överlåta åt enskilda enheter att driva arbetet framåt.

Lisskulla Zayane, språkrör
Sidney Holm, språkrör

Overshoot day – vi lever på lånade resurser

overshoot day

Nu lever vi på lånade resurser. Eller, vi lever över vad jorden klarar av, på ekologisk övertid. Idag den 1 augusti är det nämligen 2018 års Earth Overshoot Day. Det betyder att vi människor på denna planet har använt mer av jordens resurser än vad jorden klarar av att producera på ett år. Fem månader återstår men årets resurser är slut och vi lånar av våra barn.

I Sverige lever vi som om vi hade 4,2 jordklot. Vi använder mer natur och ekologiska resurser än vad jorden kan tillverka och för Nackas del handlar det om att förändra hur vi reser och konsumerar. För Nacka kan göra något. Du och jag kan också göra något. Tillsammans blir det en hel del. Ensamma kan vi inte klara klimatutmaningarna men tillsammans har vi både ett ansvar och en möjlighet att göra mer. NU!

Tack till dig som pendlar med kollektivtrafiken eller cykeln i vardagen. Tack till dig som använder benen eller cykeln för kortare resor. Fler resor behöver nämligen ske med kollektivtrafik och cykel. Tack till dig som köper ekologiskt och giftfritt, slänger så lite ätbar mat du bara kan och sorterar ditt matavfall och andra sopor. Vi behöver nämligen arbeta mer med hållbar matproduktion, mot matsvinn och bli bättre på att återvinna. Tack till dig som väljer förnybar el hemma och lyser upp vardagen med lågenergilampor. Våra bostäder behöver nämligen bli mer hållbara.

Årets val blir ett val för framtidens Nacka, morgondagens Sverige och hela världen… och tillsammans behöver vi agera nu! Miljöpartiet har bland annat fått igenom flera satsningar på miljö och klimat. Våra förslag för en klimatplan, för fler solceller, cykelsatsningar och på återvinning är några exempel. Men vi vill göra mer och framförallt vill vi att Nacka gör mer för en hållbar förbrukning av jordens resurser. Vi vill underlätta för nackaborna att minska sitt klimatavtryck genom satsningar på en mer hållbar kommun genom att bygga klimatsmarta bostäder, ha mer kollektivtrafik och förbättra för gående och cyklister. Klimatet kan inte vänta. Du och jag kan inte vänta. Och det kan inte våra barn och barnbarn heller. Den 9 september kan du välja att rösta på Miljöpartiet, för en hållbar politik i Nacka.

Sidney Holm, språkrör Miljöpartiet Nacka
Lisskulla Zayane, språkrör Miljöpartiet Nacka

MINDRE BARNGRUPPER FÖR ARBETSRO

Bokstäver liggande

Barnen är framtiden och Miljöpartiet vill ge alla barn och pedagoger en lugna­re och tryggare lärande- och arbetsmiljö samt satsa mer på en giftfri miljö där även ekologisk mat ingår. Vi vill också att alla skolor får lika mycket pengar till undervisning genom att skolornas hyror bryts loss från skolpengen. Miljö­partiet vill:

* Låta lärarna vara lärare genom att lyfta bort en del administrati­va uppgifter.

* Att skolornas hyror ersätts vid sidan om skolpengen så att alla skolor kan satsa lika mycket pengar på det pedagogiska ar­betet och så att pengar till extra stöd inte äts upp av allt högre hyreskostnader.

* Möjliggöra mindre barngrupper i förskolan genom riktade pengar. Utbildade pedagoger är en del men dessa måste även ha möjlighet att bedriva pedagogisk verksamhet, se och ha tid för varje barn.

* Servera mer ekologisk, vegetarisk och vegansk mat i förskolor och skolor samt se till att minst 50% av maten som serveras i kommunal regi ska vara ekologisk år 2020.

* Ha pedagogiska måltider där personal äter tillsammans med barnen eftersom pedagogiska måltider är ett viktigt lärandeverktyg.

* Ha fler skolpsykologer genom att satsa på psykiatriska team inom skolhälsovården, där en skolpsyko­log och en kurator ska ansvara för max 500 elever.

* Prioritera säkra gång- och cykel­vägar till alla skolor och förskolor.

* Förbättra sex- och samlevnads­undervisningen i skolan så att den känns relevant oavsett könstill­hörighet samt genomsyras av normkritik.

RÖSTA PÅ MILJÖPARTIET DEN 9 SEPTEMBER!

NACKA MÅSTE TA STÖRRE ANSVAR FÖR MILJÖ OCH KLIMAT

Kyrkviken

Kyrkviken i Nackas största sjö, Järlasjön.

Det gröna är stadens lungor och renar både vatten och luft samtidigt som det ger oss utrymme för fritidsaktiviteter och pedagogisk verksamhet. Ekosystem­studier måste ha verklig betydelse när Nacka bygger stad. Mark är hårdvara när samhällen förtätas och finns det inte en plan för grönområden så riskerar all mark att bebyggas. Vi behöver också arbeta med grönska för att minska buller och lyfta andra ljud i staden för en god levande- och boendemiljö. Miljöpartiet vill:

* Att det ska finnas en Miljödi­rektör i Nacka med övergripande ansvar att samordna arbetet med att nå upp till Nackas lokala miljö- och klimatmål samt ta fram och genomföra strategier för att minska miljö- och klimatpå­verkan.

* Arbeta för mer grönska som på ett naturligt sätt kan ta hand regnvatten istället för mekanisk rening och skärmbassänger i sjöar.

* Ta bort bilvägen vid Kyrkviken och skapa en ny park där vatten kan renas naturligt på sin väg ner mot Järlasjön.

* Bygga en dagvattentunnel från Sickla till Svindersviken och där anlägga en vacker våtmarkspark.

* Att Nackas kommunala vatten- och avfallsbolag får tydliga ägard­irektiv med miljöhänsyn så att det aldrig är någon tvekan i valet mellan ekonomisk och långsiktigt hållbar kostnad.

* Producera egen biogas av vårt matavfall och eget biokol på träd­gårdsavfall.

* Skapa ett tystare Nacka genom fler gröna, växtbeklädda bul­lerskydd som även tar hand om dagvatten samt ökar den biologis­ka mångfalden.

* Planera för fruktträd och bär­buskar och ge förutsättningar för stadsodling i hela Nacka.

* Satsa på aluminiumfällning för att minska övergödningen i Nackas sjöar.

RÖSTA GRÖNT DEN 9 SEPTEMBER!

HÅLLBARA TRAFIKLÖSNINGAR OCH INFRASTRUKTUR

Stadslinbana Gbg

Så här kan stadslinbanan i Göteborg komma att se ut. Foto: Göteborgs stad

Miljöpartiet vill verka för en hållbar livsstil utan behov av egen bil. Idag är alla med och betalar för bilägarnas kostnader, bl.a. genom subventionerade p-platser. Vi vill att bilägarna ska bära sina egna kostnader och att marknaden får styra priset på p-platser i garage och på kommunal mark. Ett samhälle planerat utifrån människor istället för bilar är både trevligare och bättre för miljön och hälsan. Även om samtliga bilar i framtiden går på el så kommer vi inte få plats med fler bilar än idag och vi behöver därför tänka nytt. Miljöpartiet vill:

* Ha en östlig kollektivtrafik­förbindelse med stor kapacitet att transportera människor med både stadslinbana och fler och tätare båtförbindelser istället för en östlig motorvägsförbindelse.

* Jobba aktivt för mer kollektiv­trafik, tunnelbana till Orminge och Älta samt lokala matarbuss­linjer.

* Bygga fler och säkra cykelpar­keringar och cykelserviceställen samt lobba för möjligheten att ta med cykeln i kollektivtrafiken.

* Införa ett lånecykelsystem som fungerar ihop med Stockholms så man kan låna och lämna överallt.

* Omgående göra stora satsningar på utbyggnad av och bättre sepa­rera gång- och cykelbanor.

* Anpassa kommunens elnät och infrastruktur för framtidens el­fordon och ordna fler laddstolpar.

* Ta hand om schaktmassor i Nacka och använda som buller­vallar och avskiljare mellan gång-och cykelbanor och övrig trafik.

* Arbeta för teknikkulvertar i Nacka där flera olika typer av ledningar och nät dras för att inte behöva gräva upp gatan varje gång något nytt ska anläggas eller repareras.

LÄS MER PÅ MP.SE/NACKA OCH RÖSTA GRÖNT DEN 9 SEPTEMBER!

Använd sten som gröna bullerskydd och vägräcken

Gabioner

Du ska inte kasta sten när du bygger stad. Det är inte ett ordspråk men väl visdomsord när Nacka bygger stad. Sten behövs för grunden av hus, skolor och andra byggnader och i anläggandet av cykelbanor, trottoarer och vägar.  Sådant som det kommer att byggas mycket av här de kommande åren. Det kommer även finnas gott om sten när tunnelbanan byggs. Denna sten är utmärkt att använda även på andra sätt.

För ett tystare Nacka behöver vi arbeta mer mot buller och med att lyfta andra ljud i staden. Gröna, växtbeklädda bullerskydd har denna funktion samtidigt som de renar vatten. Och dagvattenrening är något vi inte kan få för lite av, bland annat eftersom vattnet för med sig partiklar som hamnar i våra sjöar och annat vatten.

Miljöpartiet tycker att kommunen ska titta på hur stenen vi får vid tunnelbanebygget kan användas i gabioner som bullerskydd och vägräcken för att separera gående och cyklister från vägarna. Gabioner är stora stålburar eller nätkorgar som fylls med sten. Burarna kan ha olika former och konstrueras med olika material. Genom att lägga mer eller mindre jord i dem kan de även täckas av grönska och absorbera både buller, skapa och rena luft och vara en plats där fjärilar och insekter trivs. Att arbeta mer med att separera olika trafikanter ökar också säkerheten, särskilt för gående och cyklister.

Nacka behöver mycket sten när vi bygger stad. Nacka kommer att få mycket sten när vi spränger för tunnelbanan och denna kommer att kunna användas i stadsbyggandet. Miljöpartiet har föreslagit att kommunen undersöker hur stenen som vi får när tunnelbanan byggs kan användas lokalt och särskilt tittar på möjligheten att använda den i gabioner, som bullerskydd och avskiljare mellan gång- och cykelbanor samt annan trafik.

Sidney Holm, språkrör MP Nacka
Lisskulla Zayane, språkrör MP Nacka