Ett hållbart samhälle är målet

Solnedgång

Det finns olika partier för att vi jobbar för olika mål och vi ser på samhället på olika sätt. Miljöpartiet lägger förslag för att Nacka ska vara en del av lösningen i klimatutmaningen och vara ledande i omställningen mot ett hållbart samhälle. Ibland kostar det pengar men är nödvändigt för att anpassa Nacka för ett ändrat klimat. Många gånger är det investeringar som kostar just nu men sparar pengar på sikt.

Tack vare våra förslag så kommer Nacka till exempel arbeta för klimatneutral betong och asfalt, effektivt markanvändande och fler våtmarker. Andra förslag kommer inte att genomföras eftersom ”marknaden fixar det”. Tyvärr visar forskare i ekonomi att om vi väntar på att marknaden ensam ska hitta lösningar då får vi vänta för länge. Samtidigt skriker en hel värld efter politisk handling och att vi förtroendevalda ska ta ledningen. För Nackas del betyder det att vi måste ta ett större ansvar för vad vi bygger och hur, satsa på en infrastruktur som visar vägen mot en fossilfri värld och ta ett sammanhållet grepp där miljö- och klimat får betydelse för alla beslut som fattas. Det duger inte längre att säga att ”sådär kan vi inte göra” eller ”det där ska vi inte ägna oss åt”.

Ofta är svaret på våra förslag att de är bra, men inget som kommunen ska syssla med eftersom det inte tillhör ”kärnverksamheten”. Någon annan, någon annanstans, ska leda förändringen. Miljöpartiet menar att den kommunala kärnverksamheten också innebär att vi investerar för och i ett hållbart samhälle. Det betyder till exempel att det är vårt ansvar att arbeta för en utbyggd laddinfrastruktur, ställa krav på att byggnader ska klara ett ändrat klimat och inte vänta med lönsamma klimatinvesteringar som solceller. Det betyder också att vi behöver ta fram en plan för hur Nacka anpassar sig för ett ändrat klimat, som vi föreslog för snart fyra år sedan.

Att rädda klimatet är inte gratis alla gånger. Att strunta i det är inte bara svindyrt utan helt förödande. Och då talar vi inte bara ekonomiskt. Ett hållbart samhälle är vårt mål och där vill vi att kommunen är ledande. Det tjänar vi alla på.

Vegetariskt som norm

Bönburgare logga.png

Genom att fundera kring vad vi äter har vi kommit en lång väg till att påverka och göra skillnad för såväl miljö som klimat. Idag är det vegetariska världsdagen och vi lyfter vårt arbete med att vända på steken. För ibland kan det faktiskt räcka med att utmana normen. Genom nudging, små grepp för att få personer att fatta mer hållbara beslut, kan det räcka med att vända på menyn på lunchrestaurangen och presentera de vegetariska alternativen högst upp. Studier visar nämligen att konsumtionen av de mer hållbara vegetariska alternativen ökar på så sätt.

Vi arbetar för vegetarisk norm i Nackas verksamheter, där animaliska produkter är undantag. Det betyder att vi i första hand vill utgå från miljö- och klimatsmart mat i det som serveras. För livsmedel har olika klimatpåverkan och ”biffen” är bland de största utsläppskällorna som den genomsnittliga Nackabon står för. Vad vi lägger på tallriken spelar med andra ord roll även för klimatet. Det är därför Miljöpartiet tycker att det viktigt att arbeta med den mat som serveras i kommunal regi: som stor inköpare och ”tillagare” av mat kan vi faktiskt tillsammans göra skillnad!

Nackas styrmodell är frihet under ansvar och majoriteten i Nacka vill inte lägga sig i utan överlåter till enskilda aktörer att bestämma. Hur vi konkret arbetar med våra lokala miljömål och hur vi tänker kring mat och livsmedel i kommunala verksamheter är exempel på sådant som kommunen inte lägger sig i. Valet överlåts som vanligt till individen: till enskilda skolor och förskolor i deras inköp, till barn och föräldrar att själva fråga vad maten innehåller.

Vi ser att det behövs en förändring på systemnivå för att nå Nackas miljömål. Att börja med de verksamheter som vi alla äger gemensamt – de kommunala – är en god start. Därför arbetar vi för

  • Vegetariskt som norm i Nackas verksamheter
  • Att en plan för att minska klimatpåverkan från mat tas fram
  • Att kockar och kökspersonal får vidareutbilda sig i klimatsmart matlagning

Ett hållbart samhälle måste vara målet

Söer er ej till Nacka, hyresbrist

Just nu är bostadsrätter svårsålda samtidigt som köerna till hyresrätter är långa. I Nacka är det ont om hyresrätter och de som byggs är för få. Det betyder att vi skapar ett samhälle med för lite variation i bostäder och att personer som inte vill eller kan köpa bostad inte kan bo här.

Först var målet i Nacka att en tredjedel av alla bostäder som byggs i kommunen skulle vara hyresrätter. Det justerades sedan ned till en tredjedel av det som byggs på mark som kommunen äger. Och i Nacka har mycket mark redan sålts.

Den mark som finns kvar kan vi antingen behålla och ”hyra ut” med tomträtt till hyresrätter, eller sälja för en engångssumma till bostadsrätter. Genom att behålla mark får vi mindre pengar just nu, men tack vare löpande intäkter år efter år, får vi in mer pengar på längre sikt.

Tyvärr har kommunen ett märkligt sätt att räkna på vilket gör att det ser ut som att det är lönsammare att sälja mark istället för att ha den kvar. Markhyran räknas nämligen bara som intäkt under två år, trots att marken fortsätter att ge inkomster till kommunen för all framtid. En hög försäljningssumma jämförs alltså med intäkterna från endast två års uthyrning. Det här gör att alla politiska beslut om utförsäljning av mark tas med ett grovt vilseledande underlag.

Om man har låg skatt som ett självändamål kan en tillfällig skattehöjning undvikas med en stor engångsintäkt. Men förutom att vi förlorar det årliga tillskott till kommunkassan vi skulle ha fått genom att hyra ut mark, så förlorar vi också möjligheten att bestämma över vad som ska byggas där.

Om vi vill ha ett Nacka där alla får plats, där vi bygger olika bostäder utifrån olika behov, så måste vi stanna upp och tänka till när vi planerar den nya staden. Vi måste behålla mer mark för att själva kunna bestämma över den så det byggs exempelvis fler hyresrätter och idrottsplatser.

För Miljöpartiet är ett hållbart samhälle målet. Det är alltid lönsamt på lång sikt.

Dags att agera för fler båtar

Det är kul att vi och Centerpartiet ror åt samma håll i frågan om båtpendling och cykling (NVP 17/9). Vi måste nämligen bli fler som höjer våra röster för hållbara sätt att resa i vardagen. I en växande region och kommun behövs både fler och mer hållbara resvägar. Här finns många vattenvägar samtidigt som studier visar att 7 av 10 stockholmare kan cykla till jobbet på en halvtimme. När Nacka blir stad kommer detta även gälla många Nackabor och med båtpendling kan också fler boende längre ut i kommunen ta cykeln.

Med nya bostadsområden finns möjlighet att skapa nya förbindelser. Här kan kommunen bidra genom att rusta upp några av Nackas gamla ångbåtsbryggor. Fler båtlinjer kräver ju också fler bryggor och att en infrastruktur finns på plats.

Det är därför vi tycker det är olyckligt att kommunen inte lät förnya ett enda av servituten kopplade till gamla bryggor i Nacka som gick ut i januari. Fungerande ångbåtsbryggor kunde ha varit strategiskt viktiga pusselbitar när morgondagens förbindelser skapas.

Miljöpartiet vill att kommunen är med i de olika diskussioner som nu förs om nya båtlinjer, både med privata initiativ och regionen. Förutom en aktiv dialog med regionen för att hitta gemensam finansiering kan kommunen också undersöka möjliga bryggor och se över detaljplaner. På så vis kan vi bli extra intressanta för nya försökslinjer med båtpendling när regionen nu ska satsa på detta.

Det ligger i kommunens intresse att skapa nya resvägar. Vi behöver inte bara höja våra röster för båtpendlingen utan också aktivt agera från kommunens sida.

Klimatneutral betong för hållbara byggnader

Betond bloggen

När vi bygger framtidens Nacka innebär det både utmaningar och möjligheter. Det är en utmaning eftersom alla byggen innebär en belastning på miljö och klimat, men även en möjlighet då vi får chansen att skapa ett hållbart samhälle. Då spelar det exempelvis roll vad och hur vi bygger.

Alla nya byggnader påverkar klimatet men särskilt stort klimatavtryck har betongen. Redan idag finns det faktiskt betong som har 30 % lägre klimatpåverkan och samarbeten som arbetar för helt klimatneutral betong. För att utvecklingen ska gå framåt krävs det dock att vi som bygger mycket efterfrågar denna.

Nacka har miljö- och klimatambitioner men ofta saknas tydliga vägar dit. En del i arbetet med dessa mål kommer nu efter Miljöpartiets förslag att handla just om att använda betong med lägre klimatpåverkan när vi bygger nya Nacka.

Vi kan inte förlita oss på att någon annan ska lösa klimatutmaningen åt oss. Förändring kräver också att någon går före och lägger grunden för ett hållbart samhälle. En grund med klimatneutral betong, såklart.

Konsten är fri och till för alla

Öppen vägg blogg

Åh, jag vill också måla på väggen! Kan vi det nu, får vi det imorgon? Utbrister fyraåringen som ser målningen på betongväggen i Nacka växa fram. Nej lilla vän, det får du inte. Det här är ett projekt där det noga valts ut vem som får vara med, varför och vad som får och inte får målas. Inga bokstäver, ingen konst som upprör.

Konst engagerar, väcker känslor och tankar och ger utrymme för kreativitet. Den står, precis som journalistiken, fri från påtryckningar. Så har det inte varit i fallet med denna festival. Miljöpartiet har redan från början varit tydliga med att vi tycker muralmålningarna är ett steg i rätt riktning bort från att bannlysa en hel konstform. Däremot har vi inte, som nu påstås i debatten, tyst accepterat riktlinjerna för festivalen.

Miljöpartiet har länge drivit öppna väggar och även föreslagit att den pågående festivalen ska erbjuda den som vill möjlighet att måla. En plats att mötas och utöva kultur och konst på, för de som är riktigt duktiga, de som håller på att lära sig och de som vill prova. Det här är en konstform som engagerar och förenar över åldersgränserna och vi kan skapa nya mötesplatser där bara kreativiteten sätter gränserna.

Visst, Wall street Nacka är ett steg i rätt riktning bort från nolltoleransen mot en konstform, men det är en festival som missat att ta med nackaborna och där konstnärerna detaljstyrs. Det är en festival där fyraåringen inte får vara med. För, ve och fasa, tänk om hen målar sin bokstav… ”A”.

Solpaneler som bullerplank

Solceller bullerplank

Utsläpp från fossila energikällor står för 70–80% av klimatutsläppen på jorden. Vill vi på allvar rädda klimatet måste vi omgående växla upp utbyggnadstakten av alternativa energikällor.

Solen är en outtömlig källa med gratis energi och med dagens solpaneler räcker det med en yta motsvarande halva Öland för att täcka hela Sveriges energibehov. För att inte förarga ölänningarna bör vi dock sprida ut solcellsanläggningarna över hela landet.

Nacka kan bidra till omställningen mot ett hållbart samhälle genom att själva producera den energi vi förbrukar. Det blir också mindre nätförluster när el transporteras kortare sträckor och stabiliteten i elnätet ökar när el produceras lokalt.

Utöver att bygga solcellsanläggningar på alla kommunala byggnader behöver vi hitta andra platser för solceller. Längs vägar, i närheten av skolor, förskolor, skolor och idrottsplatser skulle bullerplank kunna förses med solpaneler.

Bullerplank är ofta dyra att bygga men om man klär in dem med solcellspaneler skulle de kunna bli helt självfinansierande. Det går också att sätta upp vinklade skivor av laminerat glas med inbyggda solceller som studsar bort bullret där det inte är lämpligt med vanligt plank.

Efter Miljöpartiets förslag ska kommunen nu titta på var bullerplank kan förses med solpaneler.  Med vårt förslag bidrar vi både till uppfyllelse av klimatmålet och får ett tystare Nacka.