Tillbaka till framtiden – framtiden är här!

Photoshop självkörande bussar

Snart kan självkörande bussar rulla i Nacka. För vad som för vissa fortfarande är science fiction och långt bort är faktiskt redan verklighet: självkörande fordon.

Sedan januari pågår ett test där självkörande bussar kör runt i Kista. Även Nacka skulle vara perfekt för självkörande matarbussar, särskilt i en del villaområden. För beroende på var i Nacka vi bor så har vi olika förutsättningar att åka kollektivt. Ibland går det för få eller inte några turer alls en viss tid på dygnet. Andra gånger finns kollektivtrafiken för långt bort. Det är då matarbussar skulle vara ett utmärkt sätt för att ta oss till en större kollektivtrafikknutpunkt.

Testprojektet i Kista är ett samarbete mellan flera olika aktörer. Bussarna följer en virtuell räls som finns programmerad i deras dator. Med hjälp av laserradar skannas omgivningen av och om något närmar sig saktar bussarna ner eller tvärnitar om det finns risk för kollision. De anpassar också hastigheten efter fordon som ligger framför.

Bussarna är öppna för alla och gratis att åka med. Tanken är att de självkörande, mindre bussarna i framtiden ska kunna fungera som ett komplement till den vanliga busstrafiken genom att möjliggöra resor från dörr till dörr. Exempelvis ska det gå att bli upphämtad hemma och körd till närmaste buss eller tunnelbanestation. En slags personlig kollektivtrafik, dörr till dörr. Det ska även vara möjligt för fastighetsägare att erbjuda tjänsten för sina hyresgäster.

Miljöpartiet har tidigare i Nacka lyft frågan om den grönröda regeringens satsning på stadsmiljöavtal där kommuner kan söka bidrag för lokala miljö- och klimatprojekt. Vi vill att Nacka undersöker möjligheten att söka bidrag för matarbussar och andra smarta lösningar för ett hållbart samhälle.

I framtiden måste fler ha möjlighet att resa kollektivt, både för bättre framkomlighet, miljön och klimatet. Och det bästa är att framtiden redan är här. Det gäller bara att även Nacka kommun inser det!

Sidney Holm, oppositionsråd, Miljöpartiet Nacka
Lisskulla Zayane, gruppledare, Miljöpartiet Nacka

Voff kan bidra till ökad trygghet

Enrico Tindra

Det går att bygga tryggt. Att skapa samhällen där vi bor nära varandra, blandar arbetsplatser med bostäder och där det finns trygga platser. Men vi kan också på kort sikt planera våra gemensamma mötesplatser och bygga bort en del otrygghet. Det kan handla om att samla aktiviteter för olika åldrar på samma plats, få fler människor att röra sig ute, skapa mer liv utomhus och arbeta med belysning.

Genom att vi har hundrastgårdar, utegym och lekplatser nära varandra och intill idrottsplatser och andra anläggningar kan fler personer komma i rörelse i områden som annars kan kännas ödsliga. Vi kan också låta Nackas hundar göra vår kommun tryggare.

Var fjärde svensk uppger att hunden bidrar till att öka deras trygghetskänsla. Kring hundrastgårdar rör sig många hundägare vilket kan skapa trygghet. Hundrastgårdar är också en träffpunkt där människor från möts, samtalar och knyter nya kontakter. Där trygghet byggs helt enkelt.

Miljöpartiet vill att kommunen tittar på om det går att ha fler fasta eller tillfälliga hundrastgårdar i Nacka utöver de som planeras idag, för att inte bara ha fler ställen där hunden kan rastas utan också skapa just trygghet. Hundar i Nacka skulle även kunna användas mer aktivt i det brottsförebyggande arbetet. I andra kommuner utbildar polisen hundägare i brottsförebyggande syfte i s.k.  Nos och spaningspatruller, något som skulle kunna göras även i Nacka.

Vi kan skapa tryggare mötesplatser och till det kan faktiskt Nackas hundar bidra. Voff!

Sidney Holm, oppositionsråd, Miljöpartiet
Lisskulla Zayane, gruppledare, Miljöpartiet

Plats för skatan på nya gatan?

Äntligen! ”Nya gatan” är den första detaljplanen där Nacka på riktigt bygger stad, där centrala Nacka omvandlas från förortscentrum planerat efter bilen, till trevlig stadsdel anpassad för människan. Det har varit mycket planerande sedan beslutet om tunnelbana till Nacka och Miljöpartiet tycker nu som att det känns som att vi nått en viktig milstolpe. Den här veckan togs så första spadtaget för det som ska bli Nya gatan. Eller nja, de första träden i området mellan Nacka stadshus och Nacka Forum föll.

Motorsågar surrar nu, men när allt är klart är tanken att det ska vara bin som surrar här. För Nya gatan finns nämligen för första gången en s.k. grönytefaktor för att främja naturens ekosystemtjänster med krav på biologisk mångfald, luftrening och hållbar dagvattenhantering men också på social hållbarhet med gröna platser för lek och umgänge.

Mycket är bra i Nya gatan, men Miljöpartiet hade velat se fler hyresrätter och mer trähus. I Nacka finns för få hyresrätter och de är ojämnt fördelade över kommunen. Miljöpartiet vill bygga bort segregationen genom att skapa bostäder för alla överallt. Segregation skapar utanförskap och konflikter som i förlängningen riskerar att skapa ett kallt och otryggt samhälle. Vi vill också bygga mer i trä. Klimatförändringen är mänsklighetens största utmaning och betongindustrin släpper ut lika mycket koldioxid som all världens flygtrafik. Människor mår också bättre av trä än betong, både de som bygger och de som bor i de färdiga husen. Trähus kan förberedas utanför Nacka för att sedan fogas samman på plats. Det leder till kortare byggtider och mindre störningar för omgivningen vilket är viktigt eftersom vi ska bygga så mycket på så kort tid.

Förutom att Miljöpartiet vill se fler bostäder för alla och hus i trä så måste arbetet med grönytefaktorn följas upp så att vi ser till att det finns bin som surrar i nya Nacka. Och att det finns plats för skatan på nya gatan.

Sidney Holm, oppositionsråd, MP Nacka
Lisskulla Zayane, gruppledare, MP Nacka

Vi kan göra något!

Klimatet kan inte vänta

Du och jag kan faktiskt göra något. Nacka kan göra något, Sverige kan göra något. Tillsammans blir det en hel del. Ensamma kan vi inte klara klimatutmaningarna men tillsammans har vi ett ansvar att göra mer. NU!

Miljöpartiet har tagit fram en plan som samlar åtgärder för att nå klimatmålen och fortsätta leda det internationella klimatarbetet. Hur vi reser och hur vi konsumerar är områden där vi tillsammans behöver göra något.

Senast 2030 ska fossilfria drivmedel och el få fordon att rulla i hela Sverige. Fler transporter av människor och varor behöver ske med järnväg och fler resor behöver ske med kollektivtrafik och cykel. Vi behöver också åtgärder för mer hållbar mat och ett förbud för aktörer som hanterar stora mängder livsmedel att slänga mat som är ätbar, kräva att kommuner och andra offentliga aktörer serverar mer klimatsmart mat och samla in mer matavfall. För att minska konsumtionens klimatpåverkan behöver vi införa pant på fler varor och ställa tuffare krav på varors hållbarhet. Miljöpartiet vill också införa ett nytt avdrag som gör det billigare och enklare att hyra, reparera och dela saker så vi minskar vår konsumtion.

Årets val blir ett val för framtidens Nacka, morgondagens Sverige och hela världen… och tillsammans behöver vi agera nu! Klimatet kan inte vänta. Du och jag kan inte vänta. Och det kan inte våra barn och barnbarn heller.

Sidney Holm, oppositionsråd, Miljöpartiet Nacka
Lisskulla Zayane, gruppledare, Miljöpartiet Nacka

Vad tycker du?

hur tycker du

Nyligen kom den årliga enkäten till föräldrar med frågor kring den pedagogiska verksamheten och undervisningen i barnens förskola och skola. Underlaget används i utvärderingen av verksamheten men också i kommunens ”Jämförare”, ett verktyg på kommunens hemsida som föräldrar kan använda för att jämföra olika verksamheter när förskola och skola ska väljas. Nöjdheten framgår i procent, dvs så många procent av föräldrarna är nöjda med verksamheten. Men hur många procent av alla föräldrar är det som har svarat? Är det en eller två föräldrar som är 100 % nöjda medan resten inte svarat?

Nacka kommun använder sig gärna av ”kundundersökningar” för att visa hur nöjda medborgarna är. Vad som inte framgår är hur många av de berörda medborgarna som har svarat. Att du som svarar på undersökningen också har möjlighet att lämna en kort kommentar kan också vara värdefullt. För kanske tycker du att de på förskolan arbetar fantastiskt i den pedagogiska verksamheten men att arbetsmiljön med stora barngrupper inte är bra? Eller att det är för stor omsättning på personalen vilket påverkar verksamhetens pedagogiska arbete och barnens trygghet?

Miljöpartiet tycker det vore bra om kommunen i alla sina undersökningar lägger till en fritextruta så att medborgarna kan komma med förslag eller synpunkter utöver att bara kryssa i olika svarsalternativ. När vi föreslog detta instämde glädjande nog alla andra partier och möjligheterna till detta ska nu undersökas. Då kan det faktiskt framgå vad just du tycker i en undersökning, om så bara i en kort kommentar. Vad tycker du om det?

Sidney Holm, oppositionsråd, Miljöpartiet Nacka
Lisskulla Zayane, gruppledare, Miljöpartiet Nacka

Klimatkompensera mera!

klimatkompenseramera

Nacka kommun skärper sina miljömål stod att läsa i lokaltidningen Nacka Värmdö Posten nyligen. Det handlar bland annat om ett skarpare mål för frisk luft, något som kan påverkas av hur vi väljer att förflytta oss. Hur många som åker med kollektivtrafiken är ett mål för att nå frisk luft, med det finns andra sätt också: att klimatkompensera kommunens transporter till exempel!

Miljöpartiet har föreslagit en lokal klimatkompensation. En av de viktigaste åtgärderna för att uppfylla klimatmålen är att resa klimatsmart. Därför måste Nacka kommun både minska resandet och välja hållbara alternativ för de resor som görs. Idag finns det också digital teknik för att hantera möten och annat för att minska behovet av resor.

Men alla resor kommer inte försvinna. Därför vill Miljöpartiet att kommunen går in och klimatkompenserar för de resor kommunens verksamheter står för. Pengarna kan användas lokalt till olika projekt inom kommunen som en utbyggd laddinfrastruktur för elbilar, lokal produktion av biogas och biokol, lokal solelproduktion eller kanske solvärmeanläggningar för att hålla Nackas fotbollsplaner spelbara på vintern. Vi skulle även kunna använda pengar i ett lokalt klimatkliv där även företag, bostadsrättsföreningar och andra organisationer kan söka stöd till konkreta åtgärder som ger hög klimatnytta per investerad krona.

Det går att lyfta klimatfrågan och påverka beteenden och attityder i en grönare och mer hållbar riktning. Klimatet är mänsklighetens största utmaning och det krävs att vi i kommunen gör allt vi kan för att bidra till en lösning.

Sidney Holm, oppositionsråd, Miljöpartiet Nacka
Lisskulla Zayane, gruppledare, Miljöpartiet Nacka

Nacka är inget företag

Kaffekopp

♪ Vi äro konsumenter allt i från Nacka stad ♪ Se där en sång som kanske skulle falla Alliansen i Nacka på läppen, med tanke på deras kundperspektiv.

Men vi är inte bara konsumenter i Nacka, vi är medborgare. Det tenderar ibland att glömmas bort. Som när Miljöpartiet föreslog att användningen av engångsmuggar i kommunhuset skulle skrotas till förmån för porslinskoppar som kan användas flera gånger. Det skulle bli dyrare att hantera menade kommunen och syftade på diskningen. Men Miljöpartiet menar att det handlar helt om hur man räknar. Rent företagsekonomiskt skulle det kanske bli dyrare men kommunen är inget företag, och samhällsekonomiskt blir det en vinst.

Ett stort problem när kommunen bara räknar i kronor och ören är att man missar de samhällsekonomiska vinsterna. En ökad arbetsinsats för att hantera alla porslinsmuggar skulle skapa enkla arbetstillfällen, något det är brist på idag. Det skulle också innebära en stor vinst för klimatet och miljön, något som tyvärr inte heller ryms i kommunens beräkning.

Positivt är att kommunen åtminstone gick med på Miljöpartiets förslag att skrota de plastlock som även fanns att ta till engångsmuggarna. Men Nacka kan och bör göra mer. Nacka är inget företag utan har ett ansvar för vårt samhälle, vår miljö och vårt klimat.

Sidney Holm, oppositionsråd, Miljöpartiet Nacka
Lisskulla Zayane, gruppledare, Miljöpartiet Nacka