Klimatarbete kräver klimatkunskap

Fjäril högupplöst

Miljöpartiet välkomnar höga ambitioner (NVP 11/6) och att Alliansen genomför våra förslag för ett hållbart samhälle, även om vi ser att kommunen behöver styra mer och ha högre krav för att möta mänsklighetens största utmaning. Men, vi är också oroliga, både att Nacka inte gör tillräckligt för att skapa ett hållbart samhälle, men också för att de som ska leda klimatarbetet brister i sina kunskaper om vad klimatförändringar faktiskt innebär. När ordföranden i det nya Miljöutskottet häromveckan i en debatt om klimatet konstaterande att det ibland är varmt, ibland kallt och regnigt på sommaren och påpekade att detta inte är klimatförändringar, då applåderade många i Kommunfullmäktige. Det visar på stor okunskap och är tyvärr precis så som en klimatförnekare uttrycker sig. Låt oss reda ut det hela:

  1. Det är skillnad på klimat och väder. Att prata om ömsom varma och kalla somrar är att tala om väder, inte klimat. Det är helt riktigt att vädret kan variera, men klimatförändringar är en utveckling som sker under lång tid där jordens medeltemperatur höjs. Klimat betyder helt enkelt att titta på genomsnittliga väderförändringar en längre tid (inte enbart de senaste åren, eller somrarna).
  2. FN:s klimatpanel konstaterar att de tre senaste årtiondena sannolikt varit de varmaste på 1400 år för oss på norra halvklotet. Växthusgaserna i atmosfären har ökat, i första hand till följd av förbränning av fossila bränslen och i andra hand på grund av förändrad markanvändning (båda två människans påverkan).
  3. Vi står inför nya möjligheter och utmaningar inom t.ex. biologisk mångfald, energi, bostäder, kommunikationer, vatten och avlopp, vård och hälsa (klimatförändringar påverkar alltså även Nacka).

Det är mot bakgrund av den här utvecklingen vi i Miljöpartiet lägger förslag för hur vi möter klimatutmaningen. Det är bra när dessa genomförs men vi hoppas att Alliansen vet bättre än att prata klimatförnekarnas språk. Annars är vi djupt oroade över Nackas klimatarbete.

Sidney Holm, oppositionsråd, MP Nacka
Lisskulla Zayane, gruppledare, MP Nacka

Ett hållbart EU

Alice i Monteringshallen.png

”Äg mindre, må bättre”. Fyra ord som provocerar men som samtidigt är viktiga att uttala tillsammans. För vårt konsumtionssamhälle håller tyvärr inte. Särskilt inte när vi vet vad konsumtion av nya saker gör med vår planet och vårt samhälle ur ett miljö- och klimatperspektiv. Många inser det, ändå provoceras, upprörs och slår vi ifrån oss tanken på det. Det köp- och slängsamhälle som vi har sliter på både människor och miljö. Vi behöver istället dela mer med varandra, återanvända det vi redan har och återvinna mer.

Många av oss gör mycket för att leva mer miljövänligt, men det är fortfarande ofta krångligt och alldeles för dyrt. Det fungerar inte att företagen fortsätter att producera dåliga prylar som snabbt går sönder, politiken och samhället måste ta ansvar nu. Visst spelar det roll vad du och jag gör i vår vardag, men det är inte ok att överlåta ansvaret på oss individer. Istället är det tillsammans och med tydliga gröna reformer som vi kan göra skillnad.

För att klara av utmaningarna behöver vi bättre lagstiftning, ändrade normer och fler styrmedel för en mer hållbar konsumtion. Miljöpartiet arbetar för ett samhälle där vi delar mer på saker, där vi hellre reparerar än köper nytt och där den miljö- och klimatsmarta maten är billigare än den som inte är det. Vi ser att EU behöver prioritera dessa frågor mer och att den gröna rösten måste bli starkare i en Union av länder som tillsammans kan tala med hållbar röst.

Miljöpartiet arbetar för ett EU med mer återvinning, återanvändning och gemensamt användande av varor och tjänster. Vi vill se färre farliga kemikalier, fler pantsystem på miljöfarliga produkter, hårdare regler och krav på varor för att skydda miljön, djuren och människors hälsa. Vi arbetar för att EU i sin budget också ska visa kostnader och vinster för miljö, livskvalitet och välfärd och att EU ska dela med sig av patent till fattigare länder för att underlätta spridning av miljö- och klimatvänlig teknik. Vi vill att all ny plast ska vara spårbar och återvinningsbar och förbjuda fler onödiga engångsartiklar och tillsatta mikroplaster i produkter.

Klimat och miljö är vår tids ödesfrågor: vi måste agera NU för att kunna rädda det som räddas kan. Miljöpartiet arbetar för ett hållbart EU, för en omställning som vi skapar gemensamt och en förändring vi genomför tillsammans. Vi arbetar för att alla EU:s länder ska vara en del av lösningen och för att den gröna rösten ska bli den som hörs starkast i Europa.

På lördag slår vi ett slag för återbruk och lyfter hållbar konsumtion på vårt kläd- och sakbyte i Monteringshallen i Sickla. Passa på att fråga hur Miljöpartiet vill arbeta för hållbar konsumtion i EU eller fråga nackabon och kandidaten #1 på Miljöpartiets lista i EU-valet, Alice Bah Kuhnke, vad hon vill driva för frågor i EU.

Du hittar mer information om kläd- och sakbytet här https://www.facebook.com/events/289048512017721/

Rösta på Miljöpartiet i EU-valet

utkast_forvalsflyers.indd

En grön våg sveper över Europa. Rösta på Miljöpartiet så den gröna gruppen blir större i EU-parlamentet! Då kan vi ställa krav på hela EU att ta ledarskap för klimatet. När
USA och andra backar undan, kan vi gå framåt. Vi ska inte fastna i extremhögerns fällor
och ställa människor mot varandra. Vi ska ta ansvar för varandra och för klimatet.

Det här vill Miljöpartiet i EU:

• EU måste leva upp till löftena i Parisavtalet. Vi behöver arbeta för en europeisk
utsläppsbudget med maxgräns för utsläpp så att EU-länderna klarar klimatmålen.

• Kol, kärnkraft, olja och fossilgas är både omodernt och skadligt för klimatet. EU
måste ställa om till 100 procent förnybar energi. Det ger miljövänlig el till industrin
och skapar moderna jobb i hela EU.

• Det ska vara lätt att resa klimatsmart. Tåget ska bli snabbare, smidigare och
billigare och vi vill ha nattåg till Europa och knyta samman EU med snabbtåg.

• Våra skattepengar ska inte finansiera regeringar som attackerar demokratin.
Länder som inte respekterar grundläggande mänskliga rättigheter, rättsstaten,
den fria pressen och organisationsfriheten ska inte kunna få EU-pengar.

• #Metoo blev en ögonöppnare för många. Vi behöver se till att alla företag,
universitet och skolor i EU tar sitt ansvar och visar hur de tänker arbeta för att
förhindra trakasserier och övergrepp.

• Allt liv på vår planet är beroende av haven. I dag förstör vi människor våra hav
genom överfiske, med plast och föroreningar. Vi kommer arbeta för ett hållbart
fiske och vill förbjuda bottentrålning. Vi vill se ett stopp för engångsartiklar av
plast och onödiga mikroplaster i till exempel smink och andra skönhetsprodukter.

• Djurskyddet måste stärkas. Vi vill skärpa kraven på djurtransporter, avveckla alla
pälsfarmer och säkra att länder har rätt att sätta avgift på importerat fulkött från
djurhållning där antibiotika överanvänds.

• EU ska ha en human flyktingpolitik. Miljontals människor världen över får sina liv
krossade av krig. Vi vill skärpa reglerna mot vapenexport, stärka biståndet och att
människor som måste fly ska kunna använda lagliga och säkra vägar. Alla EU-länder
måste hjälpas åt att ge fristad till den som flyr.

Vill du göra mer än att rösta grönt den 8-26 maj? Bli medlem i Miljöpartiet! Skicka
”mpmedlem”, personnummer och mejladress till 72980. Första året kostar 100 kronor.

KLIMATET KAN (FORTFARANDE) INTE VÄNTA.

Rösta på Miljöpartiet

Affischeringsstart! Längs gator, på torg, vid busshållplatser och cykelställen kommer vi mötas av politiska budskap och uppmaningar om vad som är bäst att rösta på i EU-valet. För snart är det val och ja, det är jätteviktigt att rösta!

Det här valet kommer ni inte mötas av Miljöpartiets valaffischer här i Nacka. Vi har nämligen beslutat att inte affischera. Nacka kommun kommer inte sätta upp några särskilda val-reklam-tavlor, annars hade vi affischerat där. Partierna får istället använda stolpar, staket och andra platser, men det har vi bestämt att inte göra. Det finns flera anledningar till det men framförallt är det hållbarhet som ligger bakom beslutet. Affischer förstörs, blåser bort, kastas omkull, trampas på. Det tar tid att sätta upp, bevaka så att de inte förstörs, hamnar i naturen och plocka ned igen när valet är över.

Det här valet satsar vi istället digitalt! För vi har fortfarande den bästa politiken för ett hållbart samhälle, men du kommer hitta den i din egen ficka. De få affischer vi faktiskt har kommer vi ta med oss när vi är ute på gator och torg och kampanjar, men plocka ned när vi går igen. Affischerna har QR-kod som du kan scanna med din telefon för att läsa mer om Miljöpartiets EU-politik. Vi kommer också att återanvända affischer från höstens val, budskapet är nämligen fortfarande detsamma och faktiskt till och med ännu mer aktuellt idag: klimatet kan inte vänta! Klimatet kan inte vänta på att vi tittar lite på hur vi kan göra, utreder eller avvaktar för att se om någon annan ska agera.

Den 8-26 maj kan du rösta för miljö, klimat, medmänsklighet och demokrati. Det är nämligen Miljöpartiets absolut prioriterade frågor i EU.

Du kan rösta för en starkare grön röst för ett hållbart Europa.

Gör det!

Skogens värde angår oss alla

Skogens värde angår oss alla

Den som vandrar i Erstaviksskogen möts ibland av nya vyer inte bara beroende på årstidens växlingar utan för att där bedrivs aktivt skogsbruk med avverkningar där större eller mindre skogspartier huggs ner med jämna mellanrum. Ett område som hotas av avverkning är skogen vid den unika Sandakällan[1] i Älta, en plats känd långt utanför Nacka dit folk kommer för att hämta vatten. Platsen är en naturupplevelse som också ger möjlighet att ta med något av det som naturen ger oss: rent och mineralrikt vatten.[2] Därför vill Miljöpartiet att kommunen tittar på hur skogen kan skyddas genom att Nacka t.ex. arrenderar marken. Det säger kommunen nej till samtidigt som det absurt nog blir upp till en grupp privatpersoner att betala hundratusentals kronor ur egen ficka för att träden ska få stå kvar.

Avverkningar av skog påverkar såväl landskapsbild, naturupplevelse som biologisk mångfald. Miljöpartiet vill att kommunen är mer aktiv i dialogen kring skogshyggen och behåller skog och unika områden genom att se det samhällsekonomiska värdet i skogen. Eftersom aktivt skogsbruk bedrivs på Erstavik har skogen dock också ett ekonomiskt värde som det allmänna då måste kompensera för. Alla har vi nytta och glädje av skogar, därför ska det vara kommunen som betalar i dessa fall tycker vi. För det är faktiskt inte bara de som tar skogspromenader eller joggingturer som har glädje av skogar, de är en viktig klimatreglerare, luft- och vattenrenare samt bevarare av biologisk mångfald. Sådan där vi inte kan leva utan, även om mänskligheten många gånger verkar tro det.

Miljöpartiet vill att vi gemensamt tar bättre hand om och ekonomiskt stöttar det som vi alla har nytta av: skogen. Vill vi se en mer aktiv dialog kring skogsbruket där kommunen inventerar särskilt skyddsvärda områden och utger ekonomisk kompensation för dessa. Vi vill också utveckla samarbetet med grannkommunerna så att de också är med och finansierar denna gröna kil, som visserligen fysiskt ligger i Nacka men förvaltas och nyttjas även av andra än nackabor.

Det ska inte vara upp till privatpersoner att behöva betala i fall som med skogen runt Sandasjön, där markägaren och andra privatpersoner får bidra med hundratusentals kronor för att skogen får vara kvar. Skogens värde angår oss alla. Då måste vi också vara beredda att betala.

[1] Se https://www.nacka.se/boende-miljo/natur-och-parker/natur–och-friluftsomraden/erstavik/sandasjon-stralsjon2/har-bodde-stenaldersfolket/

[2] För utförliga provsvar vad gäller vattnets kvalitet se https://mpnacka.com/2018/05/31/tjanligt-vatten-i-kallan/

Snart är det val!

Hopp istället för hat

Nackabon Alice Bah Kuhnke står högst upp på Miljöpartiets lista i EU-valet och vill vara din gröna röst i Europa.

Vi som delar den här planeten nu avgör framtiden. Vi kan inte skylla
på någon annan. Våra barn kommer att fråga oss vad vi gjorde när vi
insåg vidden av klimathot och miljöförstöring. Miljöpartiet de gröna
går till val för att vi vill kunna svara att vi gjorde det som krävdes och
tillsammans förändrade historien. Att vi mötte hoten och byggde en
bättre värld för både människor och miljö.

Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse. Vi söker
mandat för att åstadkomma förändring och använder de politiska
rum som finns för att arbeta för miljö och solidaritet. Vi är övertygade
om att det behövs mer samarbete mellan länder för att lösa
gränsöverskridande problem. EU ska ta ansvar globalt för en klimat och
miljöpolitik som i tid vänder utvecklingen och säkrar att mänskligheten
kan verka inom de ramar naturen sätter. Inom unionen
måste EU kunna garantera varje medborgares rätt att växa och leva.
Vi slår vakt om jämställdhet, mänskliga rättigheter och ett EU som
är öppet mot omvärlden. Vi värnar demokratiska grundfundament,
och din rätt att vara och älska vem du vill.

Våra barn och barnbarn kommer att fråga oss vilken väg vi valde. Miljöpartiet väljer

klimatet och demokratin.

Mänskligheten och medmänskligheten.

Konstig konstsyn kväver kreativiteten

Konst och graffiti

För en tid sedan lät kommunen internationella ”gatukonstnärer” måla en betongvägg i centrala Nacka och nu kommer mer pengar satsas på liknande projekt. Muralmålningsfestivaler i all ära, men när fokus ligger på att ”flyga hit” internationellt erkända konstnärer utan att ta med nackaborna, då tappar vi en guldchans till att skapa nya mötesplatser och ge utrymme för konst i Nacka. Miljöpartiet välkomnar fler muralmålningar i Nacka men ser problem med Alliansens syn på konst och sitt ensidiga krig mot graffiti. Att helt ta avstånd från graffiti eftersom dess framförande skulle kunna medföra skadegörelse är märkligt. Det finns redan lagar som reglerar vad vi inte får göra i det offentliga rummet. Att politiker definierar vad som är konst och hur den ska se ut är faktiskt inte ok i ett demokratiskt samhälle.

De målningar som kommunen beställde i höstas uppskattades av en del och var inte alls uppskattade av andra, så som det brukar vara med konst: den engagerar, väcker känslor får oss att tänka och reflektera. Inom ramen för det arbete som pågår med ”muralmålningar” i Nacka vill Miljöpartiet också att lokala förmågor ska få måla, vilket vi har föreslagit tidigare och nu föreslår igen. Vi vill skapa platser att mötas och utöva kultur och konst på, för de som är riktigt duktiga, de som håller på att lära sig och de som vill prova på.

Det är politikens uppgift att skapa möjligheter för alla, inte definiera vad som är konst och inte. Nacka kan både lyfta ”muralmålningar” och arbeta med platser där det blir lagligt att måla, och eftersom det är en konstform som engagerar och förenar över åldersgränserna kan nya mötesplatser skapas. Kanske en utsmyckad vägg här eller en färgsprakande tunnel där? Bara kreativiteten sätter gränserna – inte politiken.

Här hittar ni Miljöpartiets förslag