Naturvårdsverket om Boovallen: fotbollsljud och industriljud kan inte likställas

Fotboll

Nacka kommun överklagade i höstas domen om att behöva bullerisolera Boovallen och fick prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. Denna bad då Naturvårdsverket, Boverket och Folkhälsomyndigheten att yttra sig inför förhandlingen och Naturvårdsverket är nu först ut. Myndigheten menar att det är orimligt att likställa barns idrottande med industribuller och att fotbollsplaner därför inte behöver bullerskydd, något som annars hade kunnat bli kostsamt för föreningar och kommuner runt om i Sverige.

– Det finns ju väldigt många platser i Nacka där vi behöver få plats med idrott samtidigt som många bor runt omkring, så det är en stor fråga på många sätt. Bullerskydd är dyrt och hur skulle det bli om inte heller det räcker: var ska vi få plats med lek och idrott? För en blandad och levande stad behövs aktivitet och rörelse nära och centralt, säger oppositionsråd Sidney Holm.

Samtidigt menar Naturvårdsverket att det kan vara ok att begränsa användningen av planerna på kvällar. Det här pekar på ett annat problem Nacka har: idrottsplatser och fotbollsplaner utnyttjas mycket eftersom det finns många som vill idrotta. För när timmen är sen och strålkastarna lyser över planen är det inte bara viljan att spela som får bollen att rulla. Det är bristen på tider och möjligheten att överhuvudtaget få sparka boll som gör att speltider förläggs allt senare på dygnet.

– Så länge vi inte höjer kapaciteten och bygger fler platser att idrotta på för alla nuvarande och kommande Nackabor kommer konflikter mellan idrottande och boende att uppstå, säger Sidney Holm.

Att bygga en tät och blandad stad innebär utmaningar. Lekplatser, skolgårdar, idrottsplatser är alla ställen där det låter. Barn måste få låta, leka, spela… ja, helt enkelt höras i staden. Det är vi vuxna som planerar staden nu som måste göra det på bästa sätt, för barnen och för alla som ska bo och leva här.

Sikta mot stjärnorna, kapa trädtopparna

Skogsväg logga

Kan du inte nå ett mål, sätt ett nytt, verkar vara tanken med ändringen av Nackas miljömål för att bevara ett rikt växt- och djurliv. Kortsiktigt och oroväckande, tycker Miljöpartiet.

Miljömål ska handla om och återspegla Nackas långsiktiga arbete för ett hållbart samhälle. När vi bygger och förtätar är det än viktigare att arbeta efter målen. Miljöpartiet ser med oro på detta arbete och den ändring som nu sker av målet som handlar om hur vi ska få ett rikt växt- och djurliv.

Kommunen kallar det en ”omformulering” men faktum är att detta mål faktiskt stryks rakt av, kanske för att arbetet går åt fel håll. Det rimmade helt enkelt inte med verkligheten och de byggplaner som finns i centrala Nacka, därför får det styrka på foten för att inte dra ned statistiken. Det nya ”omformulerade” målet är egentligen bara självklara saker som kommunen ska syssla med ändå. Att stryka målet innebär att klartecken ges för att exploatera all naturmark med höga naturvärden, bara denna kompenseras lite för på andra ställen. Tio träd mindre i en urskog där, en fågelholk till där.

Att ta värdefulla ytor och skog som finns sedan gammalt och naturligt – som Ryssbergen och Trolldalen – för att istället återskapa något på konstgjord väg någon annanstans är kortsiktigt och dumt. Oavsett vad vi tror och tycker om anledningarna till klimatförändringarna så sker de här och nu. Att bevara områden med (ur)skog, träd och grönytor blir då ännu viktigare och faktiskt mer gynnsamt i längden då det blir mindre kostsamt att möta klimatförändringar. Skog är så mycket mer än bara träd och ger skydd mot hetta och översvämningar, renar vatten och luft och är just hem för ett rikt växt- och djurliv. Skogen hjälper oss i det nya klimat vi står inför.

Om du inte kan nå ett mål så måste du jobba hårdare. Att sätta lägre mål om något du redan ska jobba med i alla fall gör det kanske lättare att uppnå och det må se bra ut i siffrorna, men snart är verkligheten ikapp oss.

Sidney Holm, oppositionsråd, Miljöpartiet Nacka
Lisskulla Zayane, gruppledare, Miljöpartiet Nacka

Ladda för framtiden, Nacka

elbil

“Finn fem fel” i följande fras:

“Nacka kommun avser inte att lägga skattemedel på att bygga ut allmänna laddningsstolpar, däremot jobbar kommunen med etablering av normalladdning i exploateringar på kommunal mark, vilket säkerställs i markanvisningsavtal”.

De något torra orden handlar om ett hett problem: vem ska driva omställningen? Orden återfinns i Nacka kommuns svar till Länsstyrelsen över regionens plan för förnybara drivmedel, som ska visa hur vi här i vår del av Sverige och världen ska gå mot ett fossilfritt samhälle.

193 snabbladdningspunkter behövs i Nacka säger Länsstyrelsen. Hur många finns det idag då? En. Det finns blott en snabbladdningsstation där du på en halvtimme är fulladdad. Sedan finns det ytterligare en plats, men den går bara medelsnabbt. Resterade är platser där laddning sker via ett ”vanligt” eluttag och inget för den som har bråttom. Långt från de nästan 200 laddplatser som kommer att behövas i framtiden alltså.

En viktig fråga vid uppbyggnaden av laddställen blir om elnätet klarar av att leverera ordentlig ström i uttagen för att snabbt ladda fordon. Miljöpartiet har väckt frågan om att vi måste anpassa Nackas elnät för snabbladdning, något som bl.a. kräver kraftigare ledningar. Vårt bolag Nacka Energi måste också vara drivande i omställningen.

Miljöpartiet vill att kommunen visar både ”framhjulen” och står mer på gasen vad gäller fordon som går på el. Vi vill också lägga i en högre växel och erbjuda laddmöjligheter vid kommunens egna anläggningar. För en eldriven framtid krävs en väl fungerande laddinfrastruktur.

Framtiden är snart redan här och det gäller att inte minst kommande Nacka stad är en del av den. För svaret på vem som ska driva omställningen är: vi alla tillsammans. Näringsliv, privatpersoner och det offentliga måste ta flera kliv i hållbar riktning.

 

Hur mycket kostar ett träd?

Skogspromenad

Vad är skog värd? Träd kan vara pengar som virke men de kan också ha ett högt värde som naturupplevelse, för biologisk mångfald, som luftrenare och bindare av koldioxid. Det värdet som träd ger människor är kanske inte lika lätt att uppskatta värdet av i kronor och ören som de timmerstockar som gjorts i ordning för försäljning, men det finns!

I Erstavik bedrivs skogsbruk med avverkning. En del som är anmält för avverkning är skogen runt Sandakällan i Älta, en plats till vilken folk från hela Stockholmsområdet kommer för att hämta vatten. Platsen är inte bara en naturupplevelse utan ger också möjlighet att ta med något av det som naturen ger oss: rent och mineralrikt vatten. Skogsstyrelsen kommer att teckna naturvårdsavtal med Erstavik men det täcker inte hela skogens ekonomiska värde. Gruppen Bevara skogen runt Sandakällan planerar nu att samla in resten så att träden får stå kvar.

När ekonomiska och ekologiska värden står mot varandra behöver vi hitta nya former för att tillsammans finansiera och bevara det som vi alla har glädje av och nyttjar: skogen. Miljöpartiet vill att kommunen inventerar särskilt värdefull skog som riskerar att avverkas. Det kan vara platser med höga natur- eller rekreationsvärden där marken kan arrenderas eller skogsvårdsavtal tecknas, där även kommunen är med som part för täcka upp för mellanskillnaden som uppstår mellan virket och att träden står kvar.

#skogens dag #detgrönaguldet

Utveckla – inte avveckla

Strålsjön träd

När vi står inför den sjätte massutrotningen av arter, den biologiska mångfalden är hotad och kunskaper om den egna närmiljön och påverkan på miljö och klimat behöver öka, då läggs Naturskolan i Nacka ned.

Naturskolan har i över 30 år utbildat barn, unga och pedagoger i hållbar utveckling, miljö och natur. Eventuellt ska kommunen titta på en mobil naturskola, men tills vidare står Nacka utan.

– Miljöpartiet förkastar inte idén om en mobil naturskola, sådana framgångsrika varianter finns i andra kommuner att se och lära av. Men att först lägga ned en fungerande verksamhet för att sedan kanske låta den återuppstå är varken klokt eller effektivt. Den mobila naturskolan borde ha utretts innan beslutet att lägga ner den nuvarande, menar oppositionsråd Sidney Holm.

Nacka naturskola är en av Sveriges äldsta kommunala naturskolor och har genom åren såväl inspirerat andra naturskolor som försett barn, elever och lärare med natur- och miljöpedagogisk verksamhet. Det unika med naturskolan är kompetensen hos anordnarna, lokalerna, utrustningen och arbetssättet och den utgör ett stöd för pedagoger och lärare att arbeta med hållbar utveckling på ett konkret och praktiskt sätt.

– Vi vill att naturskolan får vara kvar som den är och titta på möjlig utveckling – t.ex. som mobil variant – som gör att den kan nå fler. Vi behöver idag mer av naturskolans kunskaper och erfarenheter och säkerställa att de förs vidare och kommer fler människor till del, avslutar Sidney Holm.

 

Från nattsvart till hållbart

Tack för att du byter grejer!

Den här veckan har det varit fokus på den nattsvarta konsumtionen. Den där vi konsumerar nya saker, prylar och kläder till ett lite billigare ekonomiskt pris, men till ett högre ekologiskt pris. Men i dessa mörka tider behöver vi bli bättre på att dela mer saker med varandra, återanvända och återvinna för att spara på jordens resurser. För de är inte oändliga och redan i somras gjorde vi människor av med naturens förnybara resurser för i år. ”Earth Overshoot Day” för planeten inföll i år rekordtidigt och i Sverige lever vi som om vi hade ungefär fyra planeter.

Miljöpartiet arbetar för ett hållbart samhälle och vill att även Nacka ska bidra till att vara en del av lösningen. Här är det konsumtionen som avger ett negativt klimatavtryck och som de lokala miljömålen försöker arbeta för att synliggöra.

Vi vill att kommunens miljömål bygger på konsumtionsperspektivet och utgår från de utsläpp vi totalt orsakar, oavsett var de sker. Vi vill också ge vårt kommunala bolag Nacka vatten och avfall i särskilt uppdrag att starta och driva ett projekt där vi på våra återvinningscentraler har möjlighet att lämna saker även för reparation och vidareförsäljning.

Vi behöver ta varje tillfälle att lyfta och synliggöra återbruk och mer hållbar konsumtion eftersom vi faktiskt inte har råd att köra på i gamla hjulspår. Vi behöver gå från nattsvart till hållbart och där kan kommunen gå före och visa vägen. På lördag trotsar vi mörkret och slår ett slag för mer hållbar konsumtion när vi för fjärde gången anordnar ett kläd- och sakbyte.

Välkommen till vår gröna sakletardag!

För mer information se https://bit.ly/2OR11Kc

Inga bilar inga troll, titta nu åt båda håll

Cykel barn skugga 2

Vi är alla olika men har faktiskt en sak gemensamt: vi har alla varit barn. Barn med spring i benen, upptäckarlust, glädje och energi. Barn som lär sig cykla, som vill ta sig fram själva. Växer när de får visa att de faktiskt kan. Det är också hos barn som vanor bestäms och beteenden förändras. För barn som vill gå och cykla fortsätter att göra det som vuxna, samtidigt som barn idag kan påverka vuxna omkring sig. Att börja dagen med att cykla eller gå till skolan har också goda effekter på elevernas skolresultat och gör att barn rör sig mer i vardagen, något som är särskilt viktigt i en tid av allt mer stillasittande.

Tyvärr vågar många vuxna idag inte låta barn cykla eller gå till skolan. Vägen dit kanske korsas av bilar och trafiksituationen runt förskolor och skolor är ofta rörig. Oron gör att vuxna istället väljer att skjutsa barnen och på så vis själva bidrar till den hektiska trafiksituationen vid morgonens lämning. Många rektorer menar att det är just de vuxnas lämnande och hämtande som är det största trafikproblemet runt skolor.

Staten och kommunerna har ansvar för att barn ska kunna ta sig tryggt och enkelt till skolan. Några steg på vägen dit är att begränsa hastigheterna genom skolzoner, bättre cykelvägar och säkra gångmöjligheter. Därför vill Miljöpartiet lagstifta om ”skolzoner” med max 30 km/h i närheten av skolor och förskolor, göra det rättsligt möjligt att sätta upp fartkameror där och låta kommunerna utfärda böter istället för polisen. Vi vill också att staten ekonomiskt hjälper kommuner att bygga säkra skolvägar och stöttar de som vill införa bilfria zoner runt förskolor och skolor.

Vi har alla varit barn och stått vid övergångsstället och tittat åt båda håll. Ramsorna som vi sagt innan vi klivit ut i vägen har kanske varit olika men viljan att visa att vi kan gå och cykla själva har nog inte varit det. Att planera samhället på barnens villkor betyder också att erbjuda säkra vägar till skolan. För allas trygghet. Men främst för barnen.

Vi behöver en Östlig förbindelse som transporterar människor

Gävle - Kombinerad-mobilitet-bil-buss-cykel

Foto: Gävle kommun

Platsbrist, partiklar och pengar. Tre tunga P:n som visar att vi inte kan bygga Östlig förbindelse.

Att planera samhället efter privatbilism är både dyrt och ineffektivt eftersom bilar tar mycket plats, bullrar och avger partiklar. Visst minskar utsläpp och buller med elbilar men de tar fortfarande plats och är miljöproblem i staden. Även om bussar trafikerar nya vägar måste vi tänka nytt vad gäller kollektivtrafik och frigöra plats på de vägar vi har. Vi behöver bygga ut kollektivtrafiken och cykelinfrastrukturen och skapa ett transportsnålt, tätbebyggt samhälle. Vi klarar nämligen inte omställningen med enbart teknikutveckling och nya drivmedel. Tyvärr är det våra beteenden vi måste ändra. Hårt och svårt, men nödvändigt.

För att minska bilars miljöpåverkan måste vi ställa om vårt resande och åka mindre bil. Vi underlättar inte detta genom att bygga fler bilvägar. För det är inte Miljöpartiet som ”hittat på” att fler bilvägar gör att det blir fler bilar, det visar forskningen. Ju mer yta bilen får, desto mer tar den och ju mindre ändrar människor beteenden och rörelsemönster.

Trafikverkets rapporter visar också att Östlig förbindelse inte bidrar till att uppfylla miljömålen och målet om ökat kollektivtrafikresande. Det skulle medföra en försämring för samtliga miljömål och göra att inget av målen om minskad klimatpåverkan, förbättrad luftmiljö eller förbättrad boendemiljö nås.

”Österleden” beräknas kosta 20 miljarder men Förbifart Stockholm visar hur oerhört dyrt det är att bygga motorväg. Vi skulle kunna få mycket kollektivtrafik i olika former för de pengarna. Det skulle ge oss möjlighet att på ett enkelt och miljövänligt sätt kunna knyta ihop fler kommuner och kommundelar som Slussen, centrala Nacka, Boo, Värmdö och Lidingö.

Miljöpartiet vill bygga infrastruktur för framtiden och där ingår inte gigantiska bilsatsningar. Vi har länge efterfrågat en Östlig förbindelse som förbättrar tvärkommunikationerna. Vi har bara en annan syn på kommunikation: vi prioriterar kollektivtrafik, gående och cyklister så att vi avlastar våra vägar för de som verkligen behöver dem. Vi behöver en Östlig förbindelse som i första hand transporterar människor – inte bilar.

Sidney Holm, MP
oppositionsråd Nacka

Filip Joelsson, MP
kommunalråd Värmdö

Jag säger vad jag vill och lite till

Fria samhället

De första att straffas när demokratin lämnat ett land är ofta författare och kulturpersonligheter. Att ifrågasätta, problematisera, utmana idéer och föreställningar om samhället är inte önskvärt i icke demokratiska samhällen där det som makten tänker, tycker och känner är det som gäller.

Idag finns det 25 fristäder i Sverige och Kulturrådet fick i somras i uppdrag att se över hur det kan bli fler. För fler fristäder behövs i en värld där den fria tanken och det fria ordet står under stark press.

Fristädernas otroligt viktiga arbete går ut på att säkra yttrandefriheten och alla människors globala rätt att få sina synpunkter framförda i offentliga sammanhang. Att vara fristadskommun betyder att ge en person en fristad under en begränsad period av två år för att kunna fortsätta leva och verka samt utöva sitt yrke. En viktig uppgift för fristaden är därför att ge möjligheten till arbetsro, kollegial och social gemenskap, översättningsmöjligheter och självständigt arbete fritt från påtryckningar och trakasserier.

Konstnärlig frihet och yttrandefrihet är grundstenar i det fria, öppna och demokratiska samhället och något vi måste stå upp för. Fristadssystemet är både viktigt och behövs och Miljöpartiet vill att Nacka är en del av det.

Som du mäter får du svar

Maskros och bi

När Nacka i våras blev utsedd till miljöbästa kommun tyckte vi det var jätteroligt. Vi kunde konstatera att det var många av våra förslag som prisades och att vi påverkat positivt. När vi tittade närmare på kommunens svar såg vi dock se att en del saker inte gjorts. Vi funderade på om det varit lite för mycket kreativt klickande när enkäten fylldes i och följde upp genom att fråga ansvariga politiker i kommunfullmäktige och begära ut materialet. Det var denna interpellationsfråga från oss som drog igång hela debatten som nu uppmärksammats Expressen. Vad vi kunde se när vi granskade svaren så fanns inga direkta lögner men att man svarat väldigt kreativt och glidit en del på sanningen vilket inte är ok. De som utser ”Miljöbästa kommun” har också tolkat Nackas svar väldigt välvilligt.

En hel del görs i Nacka, men det finns också mycket som inte görs. För att bidra till en hållbar värld behöver vi t.ex. mäta och följa upp rätt saker. Det är särskilt viktigt för en kommun som bedömer sin egen kvalitet genom enkäter för att mäta olika saker. Vi har tidigare tagit upp att det behöver framgå hur många som svarat och att det ska finnas möjlighet att kommentera i de svar som lämnas. Först då kan vi använda enkätsvaren, om man nu vill ha det som metod för att mäta kvalitet.

Det gäller också att titta på rätt saker, för som du mäter får du svar. I kommunens egen årsredovisning över miljömålen framkom bilden av att klimatet inte är något problem då vi gör vår del i Nacka och arbetar på rätt sätt. Men om vi tittar på utsläpp så mäts endast de utsläpp som kommer från produktion, och i Nacka produceras inte mycket. Vi har inga utsläpp från värme – för vi producerar ingen fjärrvärme. Vi har väldigt låga utsläpp från livsmedel – för vi producerar inte mycket mat i Nacka. Det är i konsumtionen det stora klimatavtrycket ligger, men den mäts inte. Därför har Miljöpartiet föreslagit att miljömålen ska baseras på konsumtionen i Nacka och att kommunen ska hitta sätt att mäta den genom att titta på schabloner och trender, precis som inom andra områden.

Kommunen har ett stort ansvar att planera för ett hållbart samhälle, särskilt när vi växer, med mer fler satsningar på hållbart resande och byggande och återbruk till exempel. Inom dessa områden trycker Miljöpartiet på och lägger förslag för att hela tiden förbättra Nacka. Vi behöver göra något nu, inte vänta, utreda och titta hur vi kan göra i framtiden. Vi måste mäta rätt saker. Då kan vi faktiskt ”på riktigt” vara miljöbästa kommun nästa år.