Jag säger vad jag vill och lite till

Fria samhället

De första att straffas när demokratin lämnat ett land är ofta författare och kulturpersonligheter. Att ifrågasätta, problematisera, utmana idéer och föreställningar om samhället är inte önskvärt i icke demokratiska samhällen där det som makten tänker, tycker och känner är det som gäller.

Idag finns det 25 fristäder i Sverige och Kulturrådet fick i somras i uppdrag att se över hur det kan bli fler. För fler fristäder behövs i en värld där den fria tanken och det fria ordet står under stark press.

Fristädernas otroligt viktiga arbete går ut på att säkra yttrandefriheten och alla människors globala rätt att få sina synpunkter framförda i offentliga sammanhang. Att vara fristadskommun betyder att ge en person en fristad under en begränsad period av två år för att kunna fortsätta leva och verka samt utöva sitt yrke. En viktig uppgift för fristaden är därför att ge möjligheten till arbetsro, kollegial och social gemenskap, översättningsmöjligheter och självständigt arbete fritt från påtryckningar och trakasserier.

Konstnärlig frihet och yttrandefrihet är grundstenar i det fria, öppna och demokratiska samhället och något vi måste stå upp för. Fristadssystemet är både viktigt och behövs och Miljöpartiet vill att Nacka är en del av det.

Som du mäter får du svar

Maskros och bi

När Nacka i våras blev utsedd till miljöbästa kommun tyckte vi det var jätteroligt. Vi kunde konstatera att det var många av våra förslag som prisades och att vi påverkat positivt. När vi tittade närmare på kommunens svar såg vi dock se att en del saker inte gjorts. Vi funderade på om det varit lite för mycket kreativt klickande när enkäten fylldes i och följde upp genom att fråga ansvariga politiker i kommunfullmäktige och begära ut materialet. Det var denna interpellationsfråga från oss som drog igång hela debatten som nu uppmärksammats Expressen. Vad vi kunde se när vi granskade svaren så fanns inga direkta lögner men att man svarat väldigt kreativt och glidit en del på sanningen vilket inte är ok. De som utser ”Miljöbästa kommun” har också tolkat Nackas svar väldigt välvilligt.

En hel del görs i Nacka, men det finns också mycket som inte görs. För att bidra till en hållbar värld behöver vi t.ex. mäta och följa upp rätt saker. Det är särskilt viktigt för en kommun som bedömer sin egen kvalitet genom enkäter för att mäta olika saker. Vi har tidigare tagit upp att det behöver framgå hur många som svarat och att det ska finnas möjlighet att kommentera i de svar som lämnas. Först då kan vi använda enkätsvaren, om man nu vill ha det som metod för att mäta kvalitet.

Det gäller också att titta på rätt saker, för som du mäter får du svar. I kommunens egen årsredovisning över miljömålen framkom bilden av att klimatet inte är något problem då vi gör vår del i Nacka och arbetar på rätt sätt. Men om vi tittar på utsläpp så mäts endast de utsläpp som kommer från produktion, och i Nacka produceras inte mycket. Vi har inga utsläpp från värme – för vi producerar ingen fjärrvärme. Vi har väldigt låga utsläpp från livsmedel – för vi producerar inte mycket mat i Nacka. Det är i konsumtionen det stora klimatavtrycket ligger, men den mäts inte. Därför har Miljöpartiet föreslagit att miljömålen ska baseras på konsumtionen i Nacka och att kommunen ska hitta sätt att mäta den genom att titta på schabloner och trender, precis som inom andra områden.

Kommunen har ett stort ansvar att planera för ett hållbart samhälle, särskilt när vi växer, med mer fler satsningar på hållbart resande och byggande och återbruk till exempel. Inom dessa områden trycker Miljöpartiet på och lägger förslag för att hela tiden förbättra Nacka. Vi behöver göra något nu, inte vänta, utreda och titta hur vi kan göra i framtiden. Vi måste mäta rätt saker. Då kan vi faktiskt ”på riktigt” vara miljöbästa kommun nästa år.

Få cyklister i trafikprognosen för Nacka stad

cykel-barn-skugga-2.jpg

Nyligen presenterades ”Trafikprognos för Sicklaön 2040” som är tänkt att användas som planeringsunderlag när Nacka bygger stad. Dessvärre är beräkningarna i prognosen baserade på dagens bilåkande och att vi år 2040 kommer ha samma bilvanor som idag, men vara betydligt många fler Nackabor. Prognosen visar att det krävs en stor utbyggnad av bilvägar och parkeringsplatser medan antalet cyklister bara spås öka med 1 %. En märklig slutsats med tanke på att kommunens egna mätningar visar att cyklingen ökat med 40 % de senaste fem åren trots att Nackas befolkning bara ökat med 7 %.

Vi behöver arbeta mer utifrån hur det verkligen ser idag, hur vi vill att det ska se ut år 2040 och sedan arbeta målinriktat för att skapa en hållbar trafiksituation både år 2040 och på vägen dit. Klart är att dagens transport- och resandemönster måste ändras om vi ska nå de övergripande klimat- och miljömålen och då är det galet att arbeta efter prognoser baserade på ”business as usual”. En ökning av gång- och cykeltrafikens andelar har en stor påverkan på både klimat och miljö och om vi planerar på fel sätt får det stora konsekvenser för framkomligheten i Nacka.

Miljöpartiet tycker det är viktigt att utvecklingen i nya Nacka stad styrs utifrån politiskt uppsatta mål, inte utifrån (felaktiga) prognoser baserade på ”hur det alltid varit”. Vi måste ha mål att styra mot och planera för framtiden, annars får vi en stad med parkeringsplatser för bilar istället för mötesplatser för människor. Vi behöver mer satsningar på både gång-, cykel- och kollektivtrafik, inte att vi fortsätter köra på i samma gamla hjulspår. Vi behöver planera för en mer demokratisk fördelning av gaturummet där det är människan som dominerar stadsbilden.

Fler laddstationer för fossilfritt

elbil

Idag finns det bara en snabbladdningsstation för elbilar i Nacka. År 2030 ska det finnas 193 stycken, åtminstone om kommunen vill bidra till vad som krävs för att rädda klimat och miljö. Tillgången till snabbladdningsstationer är avgörande om antalet elbilar ska öka. Miljöpartiet vill att kommunen tar en aktiv roll för att bidra i omställningen till en hållbar värld. För oss ligger det både i kommunens intresse och hör till en av de viktigaste sakerna en kommun ska göra: underlätta för hållbara beslut och bidra till den nödvändiga klimatomställningen.

Miljöpartiet vill att Nacka Energi får i uppdrag att se till att tillgången på snabbladdningsstationer i Nacka ökar till det antal den regionala infrastrukturplanen kräver. Elektrifiering av transportsektorn är en nyckelåtgärd för att nå klimat- och miljömålen och bilar behöver kunna snabbladdas för att köras längre sträckor än idag. För snabbladdningsstationer som kan ladda flera bilar samtidigt krävs att elnätet på platsen klarar detta. Om inte Nacka Energi får i uppdrag att se till att det finns tillräckligt med kapacitet i elnätet på utvalda platser går det inte att bygga snabbladdningsstationer i Nacka. Kommunen behöver också erbjuda laddmöjligheter vid sina egna anläggningar för anställda, besökare och allmänhet.

Det är hög tid att Nacka börjar agera för att bidra till att uppnå klimatmålen och slutar vänta på att någon annan ska ta ansvar för situationen. Nacka kommun har börjat ta små steg mot att intressera sig för fordon på el och tagit till sig några av Miljöpartiets förslag, men om en verklig omställning bort från fossila bränslen ska ske så krävs mer arbete. Idag går det för sakta, både att ladda och att bygga laddställen. Även om det mestadels är privata aktörer som bygger snabbladdningsstationer så har kommunen det övergripande ansvaret för att se till att det verkligen byggs en infrastruktur anpassad för morgondagens elfordon i Nacka. Vi ska vara ledande i klimatomställningen, inte bara vänta på att ”någon annan” fixar det.

Det ska vara lätt att göra rätt

IMG_3944

Det knakar i kilarna – förlåt, fogarna – i samarbetet om en ny kretsloppspark för återvinning och återbruk i Kil. Värmdö är inte längre så säkra på projektet och tittar på en annan plats. Därmed är det hög tid att också Nacka börjar se sig om efter andra platser för återvinningsverksamhet, som är mer tillgängliga för Nackabor och mer hållbara ur ett transport-perspektiv.

Miljöpartiet har redan från början varit skeptiska till en kretsloppspark i Kil till följd av dess läge. Nya platser behövs visserligen och det är utmärkt att återvinningscentralerna får större fokus på återbruk och återanvändning istället för slit och släng, men Kil ligger inte bra till för de flesta Nackabor. Erfarenheter från kommuner som aktivt utvecklat återbruksverksamheter visar att en central placering är viktig om återvinning ska få den roll som krävs för ett hållbart samhälle.

För att kunna leva miljövänligt är närhet och god tillgänglighet viktigt, det ska vara lätt att göra lätt. Därför är en mer centralt belägen kretsloppspark att föredra. En placering i Kil innebär längre resor för såväl Värmdöbor som Nackabor. Det blir också svårare att få reparations- och försäljningsverksamheter då de bygger på att det finns bra kundgenomströmning i området.

När Nacka växer och vi blir fler ökar också det som behöver återvinnas. Att så mycket som möjligt kan tas om hand och återanvändas är nödvändigt och betyder att vi behöver lyfta och synliggöra återvinning, inte förpassa den till kommunens utkanter. Det ska vara möjligt att enkelt lämna föremål till återvinning och återbruk utan att vara beroende av bil.

Miljöpartiet fortsätter hävda att en återbrukspark behövs i centrala Nacka och vi tycker det är hög tid att inventera möjliga platser. Varför inte något av alla de bergrum som vi föreslagit att kommunen köper in i strategiskt syfte och erbjuda återbruksverksamhet under jord, som i Roslagstull i Stockholm? Eller längs någon av våra centrala trafikleder som vi också föreslagit?

Klimatsmart mat till 2030

Frukt liggande

Maten står för en stor del av vår klimatpåverkan och vi tror det är möjligt att på ett enkelt sätt halvera denna. Kött står för en stor del av klimatutsläppen och vår konsumtion måste ändras inte minst för klimatet och miljöns skull. I förskola- och skola grundläggs mycket av goda matvanor och i dessa verksamheter ska vegetariska alternativ vara standard och animaliska undantag. Kommunen har miljömål om 75 % ekologisk mat i utbudet. Miljöpartiet menar att ett sådant mål måste gälla det som faktiskt köps in och serveras.

Vi arbetar för vegetarisk norm i Nackas verksamheter, där animaliska produkter är undantag. Det betyder att vi i första hand vill utgå från miljö- och klimatsmart mat i det som serveras. För livsmedel har olika klimatpåverkan och ”biffen” är en stor källa till utsläpp. Vad vi lägger på tallriken spelar med andra ord roll även för klimatet. Det är därför Miljöpartiet tycker att det viktigt att arbeta med den mat som serveras i kommunal regi: som stor inköpare och ”tillagare” av mat kan vi faktiskt tillsammans göra skillnad!

Kommunen måste arbeta med att minska det klimatavtryck som avges via tallriken och arbeta för Nackas miljömål. Vi är vad vi äter och hur vi konsumerar har betydelse inte bara för vår närmiljö utan även globalt.

Nu har vi tio år på oss att vända på steken, därför vill vi:

  • Ta fram en matstrategi för folkhälsa, miljö och klimat
  • Styra för att minska matens klimatpåverkan och halvera matsvinn och avfall
  • Att Nacka skriver under matdeklarationen Good food cities och aktivt arbetar för klimatsmart mat till 2030
  • Att kommunen i upphandlingar ställer krav på antibiotika- och nitrit-fritt

När ingen säger stopp är det barnen som blir lidande

Barn målar liggande

”Stopp” är ett sådant ord som barn i förskola tidigt lär sig. Det handlar om rätten till integritet, att säga ifrån och stå upp för sig själv. Tänk om barnen kunde säga ”stopp” också till de politiker som beslutar om deras vardag. För när Alliansen vägrar reglera och överlåter till ”marknaden” att bestämma så blir det tyvärr inte på barnens villkor. Mer pengar går varken till mindre barngrupper, större förskolegårdar eller fler närvarande vuxna.

Det är upprörande att Alliansen säger att maxtak på barngrupperna är ett ”för fyrkantigt mått” och att barnen delas upp under dagen samtidigt som man hänvisar till att de flesta föräldrar uppger att barnen är trygga i förskolan. Miljöpartiet ser flera problem i detta resonemang.

Barngruppernas storlek går åt fel håll. Förskolorna går också mot allt större enheter samtidigt som gårdarna krymper. Oavsett om barnen delas upp under dagen så är det många barn på liten yta. Särskilt problematiskt kommer det bli i centrala Nacka. För att mäta kvalitet använder kommunen enkäter där det inte framgår hur många som har svarat. Det finns heller ingen möjlighet att som förälder kommentera, t.ex. om barngruppens storlek eller personalomsättningen. Enkäterna är verkligen ”ett fyrkantigt mått”.

Nacka har stora utmaningar vad gäller behöriga och utbildade pedagoger, förmåga att locka hit personal, få dem att må bra och stanna kvar. Miljöpartiet ser hur detta hänger ihop med barngruppernas storlek, för visst är utbildade pedagoger oerhört viktigt men det måste också finnas möjlighet att ha pedagogisk verksamhet, se och ha tid för varje barn. En arbets- och lärandemiljö med mindre barngrupper är en del i att få kompetent personal. En god lekmiljö kräver gårdar där barnen får utrymme.

När marknaden bestämmer växer barngrupperna och krymper gårdarna. När vi politiker inte säger stopp är det barnen det går ut över. Nackas förskolor ska vara bäst, men framför allt ska de vara på barnens villkor.