Dags att lägga i en högre växel

Det cyklas som aldrig förr i Nacka, eller i alla fall som aldrig tidigare sedan mätningarna startade. Under våren ökade cyklingen med 41 procent vid Nackas mätstationer jämfört med året innan. När vi uppmanats att undvika kollektivtrafiken i dessa coronatider så verkar fler ha gått över till att cykla (och gå) och det är ibland trångt på gång- och cykelbanorna. 

Att cykla har många fördelar för alla. Det blir mindre trångt på vägarna, bättre luftkvalitet, mindre buller och det ger vardagsmotion. Men när fler cyklar ställer det också krav på infrastrukturen för gående och cyklister. Nackas cykelbanor är av varierande standard. Ett genomgående problem är att många av dem byggdes då fokus låg på biltrafik. Då pendlades det inte med cykel som idag. Dagens cyklister vill kunna cykla fortare, vilket ställer högre krav samtidigt som det inte går att tränga ihop gående och cyklister på samma utrymme.

För att höja säkerheten nu när allt fler går och cyklar är det viktigt att alla typer av brister längs gång- och cykelbanorna omedelbart ses över och åtgärdas. Samtidigt behöver sådana cykelsatsningar som är planerade till senare tidigareläggas. Kort sagt behöver alla de investeringar som är tänkta att göras i Nackas gång- och cykelnät under kommande år genomföras NU. Miljöpartiet har därför föreslagit att de trafik-säkerhetshöjande åtgärderna i projektet ”Cykelpaket 2022” och åtgärderna i kommunens ”Strategi för cykelsatsningar”, som går att genomföra oberoende av andra byggprojekt, tidigareläggs.

Utvecklingen med fler som cyklar, samtidigt som rekommendationen fortsatt är att undvika kollektivtrafik till följd av smittläget, ger ett utmärkt tillfälle att förbättra infrastrukturen redan idag. Om vi underlättar för alla som vill gå och cykla idag har vi chansen att förändra resvanorna hos många fler imorgon. Dags att lägga i en högre växel, helt enkelt.

Sidney Holm, MP
oppositionsråd
Lisskulla Zayane, MP
gruppledare

Nackas största sjö förtjänar bättre

Nackas största sjö Järlasjön är påverkad av decenniers utsläpp och det krävs nu långsiktiga och hållbara åtgärder för att sjön ska må bättre. En renare sjö är hälsosammare både för djur, natur och alla som badar i sjön. Miljöpartiet välkomnar att kommunen nu genomför vårt förslag om att tillsätta aluminiumsalt genom så kallad fällning för att hjälpa sjön mot övergödning, men vi noterar med sorg avsaknaden av långsiktiga lösningar för att rena de utsläpp som sker idag.

Dagvattenhanteringen i centrala Nacka är och har alltid varit ett sorgebarn och skärmbassängerna i Kyrkviken som de styrande Allianspartierna nu enats om är som grädde på moset. Det förorenade vatten som rinner ner i sjön från Sicklas parkeringar och vägarna i området är inget problem som löses med tillfälliga reningsbassänger i vattnet. Miljöpartiet har genom åren haft många konkreta och konstruktiva förslag till alternativa och hållbara lösningar, men dessa har inte ens utretts. Vår utgångspunkt är och förblir att rening av vatten ska ske på land med naturliga lösningar bland annat i en dagvattenpark. Vi har också föreslagit att kommunen ska ta chansen när den finns och koppla in sig på Stockholms planerade dagvattentunnel som delvis dras genom Nacka.

Det som Allianspartierna nu föreslår med ett tillfälligt tillstånd är en temporär lösning som riskerar att bli både ineffektiv och dyr. Miljöpartiet anser att det är vår skyldighet att nu agera för en renare sjö med permanenta och hållbara lösningar, inte envist hålla fast vid något tillfälligt och dåligt samtidigt som det större problemet lämpas över till kommande generationer.

Sandakällan en ovärderlig resurs

Sandakällan

Hur får vi vatten om det vi har i vår kran inte går att dricka?

En pandemi är en kris som påverkar på många olika sätt. På alla nivåer i samhället mobiliseras det och individer är med och hjälper till genom att följa riktlinjer och råd. Olika myndigheter bevakar olika områden för att få allting att hålla ihop och se både utmaningar och möjligheter till samarbete i krisen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har talat om hur det kan bli brist på olika saker vid en långvarig kris, som corona-pandemin. Det skulle till exempel kunna bli brist på de kemikalier som renar vårt dricksvatten, något som kan påverka försörjningen av dricksvatten sa myndigheten vid en presskonferens igår. Det är ingen omedelbar risk och det gäller att arbeta proaktivt, förtydligade sedan myndigheten idag.

Alldeles oavsett är det viktigt att ligga ett steg före och planera för olika framtida scenarier och kriser. Vi har fått igenom en översyn av uttagskapaciteten i Nackas reservvattentäkt Sandasjön, något som bolaget Nacka vatten och avfall arbetat med. Men intill Sandasjön finns också vattenkällan Sandakällan, där kallt, klart vatten av bästa kvalitet alltid står och rinner för den som vill hämta. Den är en ovärderlig tillgång, särskilt eftersom vatten är vårt viktigaste livsmedel och källan till allt liv. Men dess existens får faktiskt också en ny betydelse i kristider.

Det gör att denna plats blir än mer värdefull att både värna och bevara. Miljöpartiet vill både återuppta provtagningen av källans vattenkvalitet och att kommunen ser till att den avverkningsanmälda skogen runt såväl källan som Sandasjön får stå kvar genom att komma överens med markägaren och utge ekonomisk kompensation för det förlorade virkesvärdet.

Vad skulle du göra om vattnet i din kran inte gick att dricka? Kanske bege dig till Sandakällan!

Mer naturskola till fler

IMG_7910

Omställningens tid. Aldrig har det varit så viktigt att ta del av det naturen ger oss, av jordens resurser. Föra vidare kunskap och respekt för djur och natur. Hur vatten renas för att återgå till naturen, hur solen ger energi för att steka pannkakor, hur den ger värme för en dusch. Vad det finns för småkryp ovan och under ytan, i skogsbrynet, på ängen. Allt det och mycket mer gör Nacka naturskola i den verksamhet som byggts upp under mer än 30 år i Velamsund. En unik upplevelse för förskolebarn och skolelever ända upp till gymnasiet att undersöka, experimentera, testa och uppleva i praktiken, inte bara genom läroböcker.

I en tid där hållbarhet blir allt viktigare behöver vi satsa mer på naturskolan, inte lägga ned den för att skapa en mobil light-version.

Det är totalt slöseri att kasta bort det som byggts upp under årtionden för att spara lite pengar.

Målet ska inte vara att som idag enbart nå elever i kommunala skolor, det ska vara att nå alla barn och unga i Nacka.

Naturskolan måste utvecklas, växa och nå fler Nackabor. Tack för intressant samtal och för att vi fick komma till er, Nacka Naturskola!

Stay tuned för Miljöpartiets förslag för mer naturskola till fler.

”Vi måste ta alla chanser att minimera Nackas klimatavtryck”

Solnedgång

Välkommen till 2020, sanningens år för vår framtid på jorden, året där de negativa kurvorna av globala miljöförändringar – vår skada på planeten – måste vända för att ge oss en chans till en stabil planet att bo på. Så inledde professor Johan Rockström sitt ”vinterprat” när året just börjat. Det är nu eller aldrig för klimatet. Nu måste den politiska viljan fram och vi lokalpolitiker gräva där vi står och påverka där vi kan.

Att bygga innebär både utmaningar och möjligheter. Det är en belastning på miljö och klimat samtidigt som det finns chans att skapa ett hållbart samhälle från grunden. Då spelar det exempelvis roll vad som byggs och hur. För en kommun som inte äger mycket mark minskar möjligheterna att påverka vad som byggs. Därför måste vi ta chansen att ställa klimatkrav när vi anvisar egen mark att bygga på. Då kan vi efterfråga de hus vi vill ha och vara ”petigare” med detaljerna.

Det är här vi politiker kan göra skillnad för Nackas klimatavtryck. Vi kan efterfråga hållbara material med netto-noll-utsläpp under produktionen och bygga marknadens mest klimatsmarta hus med minsta möjliga negativa inverkan. Nacka har flera bra styrdokument för miljö och klimat, men vi saknar ett verkligt genomslag i praktiken. Vi vill att klimatarbetet ska vara mer än en pappersprodukt, därför vill vi att det vid kommande markanvisningar får genomslag, så att vi faktiskt efterfrågar hållbara hus.

Forskningen visar att om vi väntar på att marknaden ensam ska hitta lösningar så får vi vänta för länge. Samtidigt skriker en hel värld efter politisk handling och att vi förtroendevalda ska ta ledningen. Det är dags att visa politisk förmåga och långsiktighet i våra beslut och be marknaden om de mest klimatsmarta lösningarna, inte vänta på att de kommer till oss. Det vi bygger ska vara här mycket längre än vi och vi ska kunna stå för det även i framtiden.

Vi måste ta alla chanser för att minimera Nackas klimatavtryck, för som Rockström säger, planeten klarar sig utan oss. Men inte tvärtom.

Stad på barnens villkor

Barn stor rutschkana

Ja, var får barnen vara i staden? Undrar vi också, precis som skribenterna Lena Gonäs och Britta Högberg i veckans NVP.

Att det inte planeras för barnen syns på flera sätt i Nacka. Det är det kortsiktiga marknadstänket där mest pengar för marken gäller, inte att vi faktiskt bygger ett hållbart samhälle där människor vill leva och bo. För på lång sikt är det inte klokt att bygga bort lek- och idrottsytor, även om marken centralt är dyrbar. Tyvärr ser vi ofta hur förskolegårdar blir små även utanför centrala Nacka. Det blir ju inte på barnens (lek)villkor när förskolorna blir större och gårdarna mindre.

När Nacka förtätas blir mark dyrbar och med det har vi ett stort ansvar att se till så att barn och unga har ytor för att leka och röra sig på. Nackas barn har betydligt mindre gårdar och ytor per barn än vad Boverket rekommenderar, samtidigt som vi vet hur viktigt både lek och rörelse är. Idag ser vi dels stora förskolor med fler barn men mindre gårdar, dels mindre förskolor där egen gård kanske saknas eller är väldigt liten. Det blir en ohållbar miljö, framförallt för barnen.

Vi måste arbeta mycket mer med barnens plats i Nacka. Lekvärdesfaktor är ett sätt att konkret se vad det är för ytor som barnen faktiskt får i sin vardag och hur de ser ut. Miljöpartiet tycker det är viktigt att ha riktlinjer och verktyg för mer utrymme och bättre gårdar för barnen, inte helt överlåta till marknaden att bestämma hur liten yta det blir.

Barnen måste få ta plats i staden, för det är ju faktiskt för dagens och morgondagens barn vi nu bygger. Det betyder att vi måste planera långsiktigt hållbart, inte bara räkna de pengar vi får in på marken här och nu.

Ja, det är faktiskt på sin plats att fråga sig: hur mycket får en idrottsplats, skolgård eller lekplats kosta i Nacka? Vad är priset för barns lek och rörelse?

Det är i samtalet demokratin lever

KF jan 17

Enligt talesättet kan det vara guld att tiga. Det kan också vara ett effektivt sätt att döda ett samtal. Att ignorera den som vill föra ett politiskt samtal. Det är i debatten över politiska förslag som skillnaderna lyser igenom. ”Det där kan vi stödja” eller ”det där håller vi inte med om eftersom…”.

Motioner är det sätt på vilket ett parti kan komma med förslag och påverka politiken. För ett parti som sitter i opposition är det en möjlighet att föra politiken – och kommunen i den riktning man vill. För Miljöpartiets del innebär det att påverka så att Nacka arbetar för en hållbar kommun som tar hänsyn till miljö och klimat. Det handlar om att påverka stort och smått, men framförallt om att få ett långsiktigt hållbart tänk. Partier håller inte med varandra om allt och har olika förslag just för att vi är olika, men flera av Miljöpartiets förslag har genomförts och lett till förbättringar.

När partier som styr väljer att tiga och inte debattera motioner i Kommunfullmäktige är det en olustig tystnad. Att tiga kan vara effektivt. Tyvärr är det också förödande för det demokratiska samtalet. När ledande politiker förlöjligar och ifrågasätter rätten att komma med förslag är frågan om man inte blivit för bekväm vid makten. Man verkar helt klart ha glömt bort demokratins grund. Oppositionens roll är att granska och påverka och möjligheten att komma med förslag blir än viktigare i politiska verkligheter där det är samma parti som suttit vid makten länge, som Moderaterna i Nacka.

Genom att lägga motioner visar vi konkreta politiska förslag. Väljare har att ta ställning till sakpolitik och det är i debatten nyanserna kommer fram. Vi ser fram emot debatter där vi lyfter varandra när vi är överens men där vi också tar debatten när vi tycker olika. Där vi respekterar varandra, utan förminskande retorik och hånfull ton.

Det politiska samtalet är demokratins grund. Det är vi övertygande om att även Mats Gerdau tycker https://www.nvp.se/Nacka/Nacka/gerdau-vill-minska-antalet-motioner

Naturvårdsverket om Boovallen: fotbollsljud och industriljud kan inte likställas

Fotboll

Nacka kommun överklagade i höstas domen om att behöva bullerisolera Boovallen och fick prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. Denna bad då Naturvårdsverket, Boverket och Folkhälsomyndigheten att yttra sig inför förhandlingen och Naturvårdsverket är nu först ut. Myndigheten menar att det är orimligt att likställa barns idrottande med industribuller och att fotbollsplaner därför inte behöver bullerskydd, något som annars hade kunnat bli kostsamt för föreningar och kommuner runt om i Sverige.

– Det finns ju väldigt många platser i Nacka där vi behöver få plats med idrott samtidigt som många bor runt omkring, så det är en stor fråga på många sätt. Bullerskydd är dyrt och hur skulle det bli om inte heller det räcker: var ska vi få plats med lek och idrott? För en blandad och levande stad behövs aktivitet och rörelse nära och centralt, säger oppositionsråd Sidney Holm.

Samtidigt menar Naturvårdsverket att det kan vara ok att begränsa användningen av planerna på kvällar. Det här pekar på ett annat problem Nacka har: idrottsplatser och fotbollsplaner utnyttjas mycket eftersom det finns många som vill idrotta. För när timmen är sen och strålkastarna lyser över planen är det inte bara viljan att spela som får bollen att rulla. Det är bristen på tider och möjligheten att överhuvudtaget få sparka boll som gör att speltider förläggs allt senare på dygnet.

– Så länge vi inte höjer kapaciteten och bygger fler platser att idrotta på för alla nuvarande och kommande Nackabor kommer konflikter mellan idrottande och boende att uppstå, säger Sidney Holm.

Att bygga en tät och blandad stad innebär utmaningar. Lekplatser, skolgårdar, idrottsplatser är alla ställen där det låter. Barn måste få låta, leka, spela… ja, helt enkelt höras i staden. Det är vi vuxna som planerar staden nu som måste göra det på bästa sätt, för barnen och för alla som ska bo och leva här.

Sikta mot stjärnorna, kapa trädtopparna

Skogsväg logga

Kan du inte nå ett mål, sätt ett nytt, verkar vara tanken med ändringen av Nackas miljömål för att bevara ett rikt växt- och djurliv. Kortsiktigt och oroväckande, tycker Miljöpartiet.

Miljömål ska handla om och återspegla Nackas långsiktiga arbete för ett hållbart samhälle. När vi bygger och förtätar är det än viktigare att arbeta efter målen. Miljöpartiet ser med oro på detta arbete och den ändring som nu sker av målet som handlar om hur vi ska få ett rikt växt- och djurliv.

Kommunen kallar det en ”omformulering” men faktum är att detta mål faktiskt stryks rakt av, kanske för att arbetet går åt fel håll. Det rimmade helt enkelt inte med verkligheten och de byggplaner som finns i centrala Nacka, därför får det styrka på foten för att inte dra ned statistiken. Det nya ”omformulerade” målet är egentligen bara självklara saker som kommunen ska syssla med ändå. Att stryka målet innebär att klartecken ges för att exploatera all naturmark med höga naturvärden, bara denna kompenseras lite för på andra ställen. Tio träd mindre i en urskog där, en fågelholk till där.

Att ta värdefulla ytor och skog som finns sedan gammalt och naturligt – som Ryssbergen och Trolldalen – för att istället återskapa något på konstgjord väg någon annanstans är kortsiktigt och dumt. Oavsett vad vi tror och tycker om anledningarna till klimatförändringarna så sker de här och nu. Att bevara områden med (ur)skog, träd och grönytor blir då ännu viktigare och faktiskt mer gynnsamt i längden då det blir mindre kostsamt att möta klimatförändringar. Skog är så mycket mer än bara träd och ger skydd mot hetta och översvämningar, renar vatten och luft och är just hem för ett rikt växt- och djurliv. Skogen hjälper oss i det nya klimat vi står inför.

Om du inte kan nå ett mål så måste du jobba hårdare. Att sätta lägre mål om något du redan ska jobba med i alla fall gör det kanske lättare att uppnå och det må se bra ut i siffrorna, men snart är verkligheten ikapp oss.

Sidney Holm, oppositionsråd, Miljöpartiet Nacka
Lisskulla Zayane, gruppledare, Miljöpartiet Nacka

Ladda för framtiden, Nacka

elbil

“Finn fem fel” i följande fras:

“Nacka kommun avser inte att lägga skattemedel på att bygga ut allmänna laddningsstolpar, däremot jobbar kommunen med etablering av normalladdning i exploateringar på kommunal mark, vilket säkerställs i markanvisningsavtal”.

De något torra orden handlar om ett hett problem: vem ska driva omställningen? Orden återfinns i Nacka kommuns svar till Länsstyrelsen över regionens plan för förnybara drivmedel, som ska visa hur vi här i vår del av Sverige och världen ska gå mot ett fossilfritt samhälle.

193 snabbladdningspunkter behövs i Nacka säger Länsstyrelsen. Hur många finns det idag då? En. Det finns blott en snabbladdningsstation där du på en halvtimme är fulladdad. Sedan finns det ytterligare en plats, men den går bara medelsnabbt. Resterade är platser där laddning sker via ett ”vanligt” eluttag och inget för den som har bråttom. Långt från de nästan 200 laddplatser som kommer att behövas i framtiden alltså.

En viktig fråga vid uppbyggnaden av laddställen blir om elnätet klarar av att leverera ordentlig ström i uttagen för att snabbt ladda fordon. Miljöpartiet har väckt frågan om att vi måste anpassa Nackas elnät för snabbladdning, något som bl.a. kräver kraftigare ledningar. Vårt bolag Nacka Energi måste också vara drivande i omställningen.

Miljöpartiet vill att kommunen visar både ”framhjulen” och står mer på gasen vad gäller fordon som går på el. Vi vill också lägga i en högre växel och erbjuda laddmöjligheter vid kommunens egna anläggningar. För en eldriven framtid krävs en väl fungerande laddinfrastruktur.

Framtiden är snart redan här och det gäller att inte minst kommande Nacka stad är en del av den. För svaret på vem som ska driva omställningen är: vi alla tillsammans. Näringsliv, privatpersoner och det offentliga måste ta flera kliv i hållbar riktning.