Solidaritet

Situationen i Ukraina visar hur bräcklig freden är – men också hur snabbt och osjälviskt vi agerar när det behövs. Flera Nackabor har öppnat sina hem för människor på flykt och skänkt pengar till de som är kvar i krigszonen. Det behövs akuta insatser men också en långsiktig strategi för att undvika framtida krig. Rysslands krigskassa kommer från naturgas och olja. Trots kriget fortsätter Europa köpa in dessa fossila energislag. Vi är beroende av rysk energi, och det ger Putin makt.

Vi behöver ställa om till ett förnybart, säkert energisystem, och där har vi alla en roll att spela. Du som privatperson kan bidra genom att installera solceller på taket till din bostad. Oavsett om du bor i villa, radhus eller lägenhet så kan kommunens Energi- och klimatrådgivare hjälpa dig. Vissa hushåll har sämre solläge, men även då kan du bidra till att minska efterfrågan på rysk gas och olja. Internationella energimyndigheten, IEA, menar att om alla hushåll i Europa sänker inomhustemperaturen med 1 grad minskar behovet av rysk energi med 10 miljarder ton per år. 

Vi invånare har en roll att spela, men kommunen behöver ta ett övergripande ansvar och göra det enklare att bidra. Tyvärr är den styrande Alliansen häpnadsväckande långsam på det området. 2017 godkändes vårt förslag att sätta solceller på alla lämpliga kommunala byggnader – men först under 2021 kom installationerna igång, och det i snigelfart! Istället för att installera allt som är lönsamt direkt läggs investeringen ut på tre år. Det kommer alltså ha tagit Nacka 7 år att genomdriva ett politiskt beslut som är lönsamt. Den sortens förhalande är oerhört oansvarigt när utsläppen behöver minska här och nu.

Vi föreslår en kraftig acceleration av omställningen i Nacka. Bland annat vill vi:

  • Omedelbart genomdriva alla planerade solcells-investeringar på kommunala byggnader. 
  • Ge mer resurser till Energi- och klimatrådgivningen, så att det blir enklare för privatpersoner och företag i Nacka att göra energieffektiviseringar och investeringar i förnybart. I nuläget har kommunen bara en halvtidstjänst för detta viktiga uppdrag, något som vi vill öka till minst en heltidstjänst.
  • Omedelbar utbyggnad av ladd-infrastrukturen – krångliga regelverk gör att flera boende i lägenhet och samfällighet inte kan installera laddstolpe till elbil på sin egen parkering. I väntan på ändring av lagstiftningen måste kommunen erbjuda fler offentliga ladd-platser, så att de som nu slänger pengar i sjön på bensin och diesel istället tar steget att köpa elbil. 
  • Alla nybyggda hus i Nacka ska ha plusenergi-standard, alltså vara så pass välisolerade och försedda med solceller så att de producerar med energi än de förbrukar. Tekniken för dessa är välbeprövad och mer lönsam sett över hela livscykeln.

Det här är politik som vi har drivit länge och som är nödvändig för att nå klimatmålen. Men nu finns skäl att ytterligare snabba på arbetet. Hör av dig till oss om du har fler idéer på hur vi bryter fossilberoendet.

Och bli medlem i Miljöpartiet Nacka om du vill stötta arbetet för en ambitiösare klimatpolitik!

Budget för klimatet

Nu pågår arbetet med att planera hur Nacka kommuns verksamheter ska se ut nästa år. Vi i Miljöpartiet deltar inte i Moderaternas tävling om Sveriges lägsta kommunalskatt. Låg skatt är inget självändamål, och mitt i en klimatkris där utsläppen av växthusgaser behöver minska med i snitt 7 procent om året är det oansvarigt att sänka skatten. I vår budget visar vi istället hur skattepengar kan användas för att accelerera kommunens gröna omställning och bygga ett långsiktigt hållbart samhälle.

Miljöpartiet i Nackas språkrör: gruppledare Lisskulla Zayane och oppositionsråd Sidney Holm

Vi måste styra tydligare mot hållbarhetsmålen!

När ingen tar ett övergripande ansvar nås inga mål. Kommunen skulle aldrig avskeda ekonomidirektören och tro att vi ändå skulle hålla budgeten och nå de ekonomiska målen. Att vi saknar en Hållbarhetsdirektör visar att Alliansen inte prioriterar klimat- och miljö-frågor, vilket begränsar möjligheterna att nå målen i Agenda 2030 och Parisavtalet. Vi vill anställa en Hållbarhetsdirektör med en stab och tillräckliga resurser för att kunna ta ett övergripande ansvar för att hela kommunen styr mot samma mål. I staben behövs en omvärldsanalytiker som kan återvinna idéer från andra platser både i Sverige och globalt, så att vi slipper uppfinna hjulet på nytt. Omställningen kräver samarbete med både näringsliv och ideell verksamhet, så en samordnare med fokus på hållbarhet och nya vägar framåt behövs också.

Klimatet kan inte vänta

Omställningen går för långsamt, och Nacka är långt ifrån bäst i klassen bland Sveriges kommuner. Klimatförändringarna pågår NU, därför vi måste satsa NU och inte senare.

Fossilfri bilflotta till 2024 – Under 2022 ska kommunens alla fossildrivna bilar börja bytas ut, vilket senast ska vara klart 2024.

Minst 10 snabbladdstolpar 2022 – Nacka kommun ska skapa förutsättningar för bättre laddinfrastruktur i kommunen, både i kommunal och privat regi. Utbyggnaden måste accelerera under de kommande åren, så att vi har 200 snabbladdstolpar 2030, idag har vi bara 2. Kommunen måste ta ansvar för att det både juridiskt och tekniskt går att sätta upp laddstolpar i hela Nacka.

”(Kli)matlyftet” – Vi behöver äta mer vegetariskt, ekologiskt och säsongsbetonat, både för klimatet, matjordarna och vår hälsas skull. För att grundlägga goda matvanor tidigt vill vi erbjuda klimat- & miljösmart mat i alla grundskolor. Med satsning på pedagogiska måltider och mer pengar på maten kan lärare och kökspersonal tillsammans prata med barn om mat, klimat & miljö och öka förståelsen för varför vi måste ändra våra matvanor.

Gröna sommarjobb – Vi vill ha fler kommunala sommarjobb, med hållbarhetsfokus! Arbetsuppgifter kan vara inventering av invasiva arter, hjälpa till att restaurera mindre våtmarker eller mäta vattenkvalitén i kommunens sjöar och vikar. Med kunniga handledare kan dessa arbeten väcka kunskap och nyfikenhet hos ungdomar, samtidigt som kommunens naturvårdsarbete förstärks. Det är en riktig satsning på framtiden!

Grönt är lönt

Många av våra viktigaste förslag kostar ingenting. Det är istället förändringar i kommunens styrning och sätt att räkna på investeringar – förändringar vi tycker borde ha gjorts redan för länge sedan.

Lokalproducerad solenergi – Utöver att investera i egen solenergivill vi köpa lokalproducerad solenergi från andra via PPA (Power Purchase Agreements). Då kan kommunen både minska utsläppen och driva på produktionen av hållbar energi samtidigt som vi gynnar det lokala näringslivet och skapar gröna jobb.

Markanvisning med villkor – När vi anvisar mark kan vi styra mot den stad vi vill ha, med krav på hållbara material som massivt trä, på energiförbrukning och solceller på alla tak. Genom att byta ut parkeringsnormen mot en mobilitetsnorm, kan vi styra mot mindre bil-beroende och billigare bostäder. Vi vill också ställa sociala hållbarhetskrav – till exempel att det i bostadsrättsföreningar ska finnas små billiga bostäder som endast ska säljas till unga vuxna, och till starkt subventionerat pris.

Grön skatteväxling – Med högre kostnader för klimatskadliga projekt och lägre avgift för hållbara satsningar styr vi tydligt mot klimatmålen. Inom bygglovstaxan kan taxan slopas helt för plusenergihus medan hus med höga utsläpp under byggnation och användning får betala en högre avgift. Inom internräntan kan kommunen när vi lånar pengar till olika projekt differentiera räntan. Bilvägar styr mot bilberoende och får högre ränta medan solcellssatsningar och cykelvägar får lägre ränta.

Social hållbarhet

Miljöpartiets fokus är klimat- och miljöfrågan – men vi vill också skapa ett socialt hållbart samhälle. Vi gör flera satsningar på välfärd, för en trygg och meningsfull tillvaro hela livet.

Vi satsar på mindre barngrupper i förskolan och inrättar ett äldreombud. Dessutom satsar vi 2 miljoner på LSS och avsätter extra pengar till arbetet med hemlösa. Vi lägger resurser på att förebygga missbruk i tidig ålder och avsätter mer pengar till ekonomiskt bistånd.

För en rik fritid bygger vi nya basketplaner på skolgårdar och satsar på kulturupplevelser även för de allra minsta barnen. Vi startar en Fritidsbank där vem som helst kan låna utrustning tillfritidsaktiviteter kostnadsfritt.

Vi satsar också på förebyggande insatser i Fisksätra, där vi förlänger öppettiderna för Folkets hus för att öka tryggheten, och instiftar en fond för gräsrotsinitiativ som tar avstamp i att förbättra området. Initiativen kommer beviljas stöd genom Fisksätra-akademin, och satsningen är en del i att omvandla Fisksätra från ”utsatt område” till en plats med långsiktig känsla av egenmakt och framtidstro.

Med våra satsningar skulle kommunens hållbarhetsarbete få en rejäl skjuts! Om du vill läsa budgeten i sin helhet så finns den här!

Vill du också arbeta för ett grönare Nacka? Bli medlem!

Mer solenergi åt Nacka!

Häromveckan kom Internationella Energimyndighetens (IEA) nya rapport[1] om läget på den globala energimarknaden. I den slår man fast att omställningen till förnybar energi går på tok för långsamt – trots att sol- och vindkraft är mer lönsamt än fossil energi. Även i Nacka går omställningen sakta – i maj 2017 beslutade kommunfullmäktige efter ett förslag från Miljöpartiet att sätta upp solceller på alla lämpliga byggnader, men ännu gapar det tomt på de flesta av kommunens tak.

Fullmäktiges beslut motverkas av en policy om att inte producera mer el än en byggnad förbrukar. Annars blir kommunen mikroproducent av el, något Allianspolitikerna tycker är problematiskt ur ett konkurrensperspektiv. Det gör att stora ytor i bra sollägen gapar tomma istället för att producera solel och bidra till ett hållbart Sverige.

Miljöpartiet vill att kommunen producerar så mycket solel som möjligt själv eftersom det både är ekonomiskt lönsamt och bra för klimat & miljö. Men eftersom kommunens nollproducentspolicy sätter stopp för det vill vi inom ramen för kommunens styrmodell kombinera egna solcellsinvesteringar med att upphandla lokalproducerad solel med PPA[2] (Power Purchase Agreements).

Affärsmodellen PPA har av EU beskrivits som en av nycklarna till ett fossilfritt samhälle. PPA innebär att kommunen förbinder sig att köpa solenergi till ett fast pris, och att privata aktörer i utbyte tar hela investeringskostnaden. Med PPA slipper kommunen även problem kopplade till ägande eftersom anläggningarna ägs och sköts av företag som är specialiserade på solceller. Detta gynnar förhoppningsvis också det lokala näringslivet och skapar jobb i ”solbranschen”. För att solenergi ska finnas i hela Nacka vill vi också reglera så att byggherrar som köper mark av kommunen sätter upp solceller.

För klimatet och miljön spelar det ingen roll vem som äger en solcellsanläggning, det viktigaste är att alla investeringar i vår hållbara framtid blir av! Vi arbetar därför för att kommunen påbörjar upphandling av lokal solel genom PPA så fort som möjligt.


[1] https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021/executive-summary

[2] https://sv.wikipedia.org/wiki/Power_Purchase_Agreement

Pandemistöd till lokala idrottsföreningar

Det senaste året har inneburit stora utmaningar för hela samhället. Nacka som kommun har dock klarat utmaningen väl. Rent ekonomiskt blev 2020 till och med det bästa året någonsin.

För våra idrottsföreningar har det dock varit mer blandade resultat. En del har kunnat ställa om verksamheten och har på så sätt inte blivit drabbade rent ekonomiskt, även om mycket av verksamheten har legat nere eller bedrivits i mindre omfattning. För andra har pandemin inneburit stora inkomstbortfall samtidigt som de fasta kostnaderna blivit oproportionellt höga.

Kommunen fick tidigare i år ett brev från Nacka Hockey[1] där de beskriver hur pandemin påverkat just deras förening. De har tappat stora intäkter då deras cafeteria inte har kunnat vara öppen och alla cuper och lägerverksamhet har fått ställas in. Under en tid var de också helt utestängda från ishallarna. De statliga stödåtgärder som finns är inte anpassade för ideell verksamhet så de har inte heller kunnat söka statligt stöd som kompensation. På toppen av detta har de också blivit aviserade en större taxehöjning från Fritidsnämnden.

Miljöpartiet föreslår att kommunen avsätter en del av vinsten från 2020 som är tänkt att gå till fyra framtidsfonder i en särskild pandemifond. En fond där ideella föreningar som drabbats särskilt hårt ekonomiskt av pandemin kan söka bidrag för att överleva pandemin, och få en chans att komma igen med en ekonomi i balans.

Nacka som kommun har klarat sig igenom pandemins första år med en urstark ekonomi. Nu vill vi i Miljöpartiet att kommunen använder en del av den styrkan till att hjälpa de delar av vårt föreningsliv som inte klarat pandemins förändrade förutsättningar lika bra.


[1] https://meetingsmedborgare.nacka.se/welcome-sv/namnder-styrelser/fritidsnamnden/mote-2021-04-21/agenda/brev-stod-covid-nacka-hockey-20210315pdf?downloadMode=open


Utan bina stannar staden

Pollinerande insekter är livsviktigt för oss människor men tyvärr sker idag en stor tillbakagång av pollinatörer. Vi i Miljöpartiet vill att kommunen kartlägger hur läget är här i Nacka och att det tas fram en plan för hur vi kan förbättra livsvillkoren för pollinerande insekter när vi förtätar och bygger stad.

Därför har vi föreslagit att det tas fram en pollineringsplan för centrala Nacka, som också kan användas när vi bygger på andra håll i kommunen. Den styrande majoriteten sa nej till det vårt förslag med motiveringen att man inte vill ha fler planer, utan ”göra saker”.

Vi vill också göra saker och se förändring, men, för att få saker gjorda är det bra om man vet hur man ska göra. När vi frågat vilket avstånd mellan träden det planeras för längs gatorna i centrala Nacka, har vi inte fått svar. Kanske har ingen tänkt på det, trots att det knappast är en bi-sak utan tvärtom en viktig fråga för våra pollinatörer – och oss!

När nya centrala Nacka växer fram behöver vi prioritera tillgången på växter som underlättar för pollinatörer att hitta föda från tidig vår till sen höst. Vi behöver titta på vad vi planterar, var och hur. För ibland kan avstånden mellan träden i till exempel en allé vara avgörande för ekosystemets mående och förutsättningarna för insekterna att pollinera våra växter.

Vi behöver se över hur vi på olika sätt kan uppmuntra till en ökning av lokala bisamhällen i den nya staden. Då duger det inte med att bara ”göra saker”, för det behövs ett övergripande helhetstänk.

Utan bina stannar staden. Och det är ingen bi-sak, så att säga.

Dags att lägga i en högre växel

Det cyklas som aldrig förr i Nacka, eller i alla fall som aldrig tidigare sedan mätningarna startade. Under våren ökade cyklingen med 41 procent vid Nackas mätstationer jämfört med året innan. När vi uppmanats att undvika kollektivtrafiken i dessa coronatider så verkar fler ha gått över till att cykla (och gå) och det är ibland trångt på gång- och cykelbanorna. 

Att cykla har många fördelar för alla. Det blir mindre trångt på vägarna, bättre luftkvalitet, mindre buller och det ger vardagsmotion. Men när fler cyklar ställer det också krav på infrastrukturen för gående och cyklister. Nackas cykelbanor är av varierande standard. Ett genomgående problem är att många av dem byggdes då fokus låg på biltrafik. Då pendlades det inte med cykel som idag. Dagens cyklister vill kunna cykla fortare, vilket ställer högre krav samtidigt som det inte går att tränga ihop gående och cyklister på samma utrymme.

För att höja säkerheten nu när allt fler går och cyklar är det viktigt att alla typer av brister längs gång- och cykelbanorna omedelbart ses över och åtgärdas. Samtidigt behöver sådana cykelsatsningar som är planerade till senare tidigareläggas. Kort sagt behöver alla de investeringar som är tänkta att göras i Nackas gång- och cykelnät under kommande år genomföras NU. Miljöpartiet har därför föreslagit att de trafik-säkerhetshöjande åtgärderna i projektet ”Cykelpaket 2022” och åtgärderna i kommunens ”Strategi för cykelsatsningar”, som går att genomföra oberoende av andra byggprojekt, tidigareläggs.

Utvecklingen med fler som cyklar, samtidigt som rekommendationen fortsatt är att undvika kollektivtrafik till följd av smittläget, ger ett utmärkt tillfälle att förbättra infrastrukturen redan idag. Om vi underlättar för alla som vill gå och cykla idag har vi chansen att förändra resvanorna hos många fler imorgon. Dags att lägga i en högre växel, helt enkelt.

Sidney Holm, MP
oppositionsråd
Lisskulla Zayane, MP
gruppledare

Nackas största sjö förtjänar bättre

Nackas största sjö Järlasjön är påverkad av decenniers utsläpp och det krävs nu långsiktiga och hållbara åtgärder för att sjön ska må bättre. En renare sjö är hälsosammare både för djur, natur och alla som badar i sjön. Miljöpartiet välkomnar att kommunen nu genomför vårt förslag om att tillsätta aluminiumsalt genom så kallad fällning för att hjälpa sjön mot övergödning, men vi noterar med sorg avsaknaden av långsiktiga lösningar för att rena de utsläpp som sker idag.

Dagvattenhanteringen i centrala Nacka är och har alltid varit ett sorgebarn och skärmbassängerna i Kyrkviken som de styrande Allianspartierna nu enats om är som grädde på moset. Det förorenade vatten som rinner ner i sjön från Sicklas parkeringar och vägarna i området är inget problem som löses med tillfälliga reningsbassänger i vattnet. Miljöpartiet har genom åren haft många konkreta och konstruktiva förslag till alternativa och hållbara lösningar, men dessa har inte ens utretts. Vår utgångspunkt är och förblir att rening av vatten ska ske på land med naturliga lösningar bland annat i en dagvattenpark. Vi har också föreslagit att kommunen ska ta chansen när den finns och koppla in sig på Stockholms planerade dagvattentunnel som delvis dras genom Nacka.

Det som Allianspartierna nu föreslår med ett tillfälligt tillstånd är en temporär lösning som riskerar att bli både ineffektiv och dyr. Miljöpartiet anser att det är vår skyldighet att nu agera för en renare sjö med permanenta och hållbara lösningar, inte envist hålla fast vid något tillfälligt och dåligt samtidigt som det större problemet lämpas över till kommande generationer.

Sandakällan en ovärderlig resurs

Sandakällan

Hur får vi vatten om det vi har i vår kran inte går att dricka?

En pandemi är en kris som påverkar på många olika sätt. På alla nivåer i samhället mobiliseras det och individer är med och hjälper till genom att följa riktlinjer och råd. Olika myndigheter bevakar olika områden för att få allting att hålla ihop och se både utmaningar och möjligheter till samarbete i krisen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har talat om hur det kan bli brist på olika saker vid en långvarig kris, som corona-pandemin. Det skulle till exempel kunna bli brist på de kemikalier som renar vårt dricksvatten, något som kan påverka försörjningen av dricksvatten sa myndigheten vid en presskonferens igår. Det är ingen omedelbar risk och det gäller att arbeta proaktivt, förtydligade sedan myndigheten idag.

Alldeles oavsett är det viktigt att ligga ett steg före och planera för olika framtida scenarier och kriser. Vi har fått igenom en översyn av uttagskapaciteten i Nackas reservvattentäkt Sandasjön, något som bolaget Nacka vatten och avfall arbetat med. Men intill Sandasjön finns också vattenkällan Sandakällan, där kallt, klart vatten av bästa kvalitet alltid står och rinner för den som vill hämta. Den är en ovärderlig tillgång, särskilt eftersom vatten är vårt viktigaste livsmedel och källan till allt liv. Men dess existens får faktiskt också en ny betydelse i kristider.

Det gör att denna plats blir än mer värdefull att både värna och bevara. Miljöpartiet vill både återuppta provtagningen av källans vattenkvalitet och att kommunen ser till att den avverkningsanmälda skogen runt såväl källan som Sandasjön får stå kvar genom att komma överens med markägaren och utge ekonomisk kompensation för det förlorade virkesvärdet.

Vad skulle du göra om vattnet i din kran inte gick att dricka? Kanske bege dig till Sandakällan!

Mer naturskola till fler

IMG_7910

Omställningens tid. Aldrig har det varit så viktigt att ta del av det naturen ger oss, av jordens resurser. Föra vidare kunskap och respekt för djur och natur. Hur vatten renas för att återgå till naturen, hur solen ger energi för att steka pannkakor, hur den ger värme för en dusch. Vad det finns för småkryp ovan och under ytan, i skogsbrynet, på ängen. Allt det och mycket mer gör Nacka naturskola i den verksamhet som byggts upp under mer än 30 år i Velamsund. En unik upplevelse för förskolebarn och skolelever ända upp till gymnasiet att undersöka, experimentera, testa och uppleva i praktiken, inte bara genom läroböcker.

I en tid där hållbarhet blir allt viktigare behöver vi satsa mer på naturskolan, inte lägga ned den för att skapa en mobil light-version.

Det är totalt slöseri att kasta bort det som byggts upp under årtionden för att spara lite pengar.

Målet ska inte vara att som idag enbart nå elever i kommunala skolor, det ska vara att nå alla barn och unga i Nacka.

Naturskolan måste utvecklas, växa och nå fler Nackabor. Tack för intressant samtal och för att vi fick komma till er, Nacka Naturskola!

Stay tuned för Miljöpartiets förslag för mer naturskola till fler.

”Vi måste ta alla chanser att minimera Nackas klimatavtryck”

Solnedgång

Välkommen till 2020, sanningens år för vår framtid på jorden, året där de negativa kurvorna av globala miljöförändringar – vår skada på planeten – måste vända för att ge oss en chans till en stabil planet att bo på. Så inledde professor Johan Rockström sitt ”vinterprat” när året just börjat. Det är nu eller aldrig för klimatet. Nu måste den politiska viljan fram och vi lokalpolitiker gräva där vi står och påverka där vi kan.

Att bygga innebär både utmaningar och möjligheter. Det är en belastning på miljö och klimat samtidigt som det finns chans att skapa ett hållbart samhälle från grunden. Då spelar det exempelvis roll vad som byggs och hur. För en kommun som inte äger mycket mark minskar möjligheterna att påverka vad som byggs. Därför måste vi ta chansen att ställa klimatkrav när vi anvisar egen mark att bygga på. Då kan vi efterfråga de hus vi vill ha och vara ”petigare” med detaljerna.

Det är här vi politiker kan göra skillnad för Nackas klimatavtryck. Vi kan efterfråga hållbara material med netto-noll-utsläpp under produktionen och bygga marknadens mest klimatsmarta hus med minsta möjliga negativa inverkan. Nacka har flera bra styrdokument för miljö och klimat, men vi saknar ett verkligt genomslag i praktiken. Vi vill att klimatarbetet ska vara mer än en pappersprodukt, därför vill vi att det vid kommande markanvisningar får genomslag, så att vi faktiskt efterfrågar hållbara hus.

Forskningen visar att om vi väntar på att marknaden ensam ska hitta lösningar så får vi vänta för länge. Samtidigt skriker en hel värld efter politisk handling och att vi förtroendevalda ska ta ledningen. Det är dags att visa politisk förmåga och långsiktighet i våra beslut och be marknaden om de mest klimatsmarta lösningarna, inte vänta på att de kommer till oss. Det vi bygger ska vara här mycket längre än vi och vi ska kunna stå för det även i framtiden.

Vi måste ta alla chanser för att minimera Nackas klimatavtryck, för som Rockström säger, planeten klarar sig utan oss. Men inte tvärtom.