Sluta snacka, bygg flyktingbostäder i Nacka

Förslag på plats för tillfälliga flyktingbostäder
Politikerinitiativ från Sidney Holm (MP)

Flyktingströmmarna i världen är idag de största sedan andra världskriget – Våldet och de extrema grymheterna i bl.a. krigets Syrien och Irak har gett upphov till att ett stort antal människor flyr och söker sig till Sverige. Mottagandet av flyktingar är dock väldigt ojämnt fördelat mellan Sveriges kommuner vilket leder till stora integrationsproblem.

Vi har idag en extraordinär situation som kräver extraordinära åtgärder – Nacka saknar beredskap för ett ökat flyktingmottagande och kommunen tar idag emot färre flyktingar än vi borde. Bostadsbristen i kommunen gör också att vi är dåligt rustade för en ökad flyktingmottagning. Kommunen kan idag få betalt för att ta emot och ordna tillfälliga bostäder för flyktingar, statliga pengar vi i Miljöpartiet vill använda till att snabbt bygga modulbostäder i centrala Nacka, med tidsbegränsade bygglov.

Alla verkar vara överens, vad väntar vi på? – Kommunledningen har tidigare uttalat sig positivt till att bygga modulbostäder för flyktingar men eftersom det gått lite trögt med att hitta bra platser så kommer jag här med ett konkret förslag.

Parkering stadshuset

Stadshusets parkering närmast Nacka Forum

Parkering Forum

Nacka Forums parkeringsgarage plan -1 en vanlig vardag

                  

Forum Nackas parkeringsgarage med sina 1900 parkeringsplatser står till stor del oanvänt under vardagar. Samtidigt finns det stora plana parkeringsytor vid stadshuset för kommunens anställda som bara används på just vardagar. Jag lämnar därför idag in ett politikerinitiativ om att kommunen ska hyra in sig i Forums Nackas parkeringsgarage på vardagar och istället på parkeringsytorna närmast Tvåans fritidsgård och ”Nya gatan” upplåta plats till annan, eller själv bygga tillfälliga flyktingbostäder.

 Sidney Holm – oppositionsråd (MP)

Jag trivs bäst i öppna landskap

Kor


Medborgarförslag – kommunen måste bry sig om djuren

Under den här veckans sammanträde med kommunstyrelsen kom det upp ett medborgarförslag om att beakta svenska djurskyddskrav vid upphandlingar och inköp. Den engagerade medborgaren ville att de mejeriprodukter som upphandlas i kommunen ska komma från kor som behandlas enligt den Svenska djurskyddslagstiftningen och som får gå ute på grönbete. Medborgaren tycker det är viktigt att djuren får motion och kan röra sig på ett naturligt sätt. Ett annat argument var att betande djur bidrar till den biologiska mångfalden genom att betet skapar en miljö som är livsviktig för många växter och djur. Har vi inga djur som betar får vi inte heller några öppna landskap.

Alliansen – vi behöver inte bry oss, det delegerar vi till andra
Det fanns många bra argument i förslaget men tyvärr röstade den styrande Alliansen ner förslaget. Man vill inte ha någon övergripande policy utan delegerar enligt Nackamodellen och låter varje skolas/förskolas/vårdboendes enhetschef själv välja vad som ska köpas in.

Palmolja från skövlade regnskogar är tydligen helt ok enligt Alliansen
Tycker en rektor t.ex. att våra barn på sina smörgåsar ska äta processad palmolja från en plantage på skövlad regnskog på andra sidan jordklotet, istället för ekologiskt smör från kor på grönbete här i Sverige, är det helt ok för kommunledningen. Trots att många länder utanför Sverige överanvänder antibiotika i sin köttproduktion har kommunledningen inga synpunkter på om det finns antibiotikarester i maten vi serverar till våra barn. Enhetschefernas frihet att bestämma över sin egen verksamhet anser den styrande Alliansen vara viktigare än t.ex. djurskydd och våra barns välbefinnande. Detta tycker vi i Miljöpartiet är helt fel, självklart har kommunledningen ett stort ansvar här.

Alliansen i Nacka skyller på EU
I mars 2012 lämnade vi in en motion om att anta en övergripande livsmedelspolicy där även djurskyddskrav skulle ingå. Tyvärr röstade Alliansen ner förslaget. Kommunen säger att det är svårt att ställa krav på att det ska vara just svenska kor eller närproducerat och hänvisar till att det inte är förenligt med lagen om offentlig upphandling eller de principerna som finns inom EU om öppen handel. Men vem har sagt att allt måste vara enkelt? EU är som bekant centralstyrt och sätter marknaden först, men faktum är att vi trots detta ofta kan välja andra prioriteringar i vår upphandling, detta har även har prövats i Svensk domstol. Vi kan faktiskt ställa krav på bättre djurskydd, bättre miljö och få mer valuta för pengarna.

Kommunen måste ta sin del av det globala ansvaret
Den offentliga upphandlingen i Sverige omsätter över 500 miljarder kronor om året. Om vi skulle använda dessa medel till att stimulera en marknad för nya miljövänliga produkter producerade med goda etiska villkor, skulle vi ta ett stort steg på vägen mot ett bättre samhälle. Ingen kan göra allt men alla kan göra något och det gör skillnad!

Sidney Holm – Oppositionsråd (MP)

Nya Skurubron – Någon måste ha räknat fel

Erik Langby (M) räknar med 28 kr per dag, Mats Gerdau (M) räknar med 32 000 kr per dag, jag räknar med 100 000 kr per dag. Uppenbarligen måste någon ha räknat fel.

På måndag blir det min första interpellationsdebatt i Nacka kommunfullmäktige i egenskap av nyblivet oppositionsråd. Debatten med kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau ska handla om hur mycket det kostar att administrera broavgifterna på den nya Skurubron.

Erik Langby räknar fel
Enligt den tidigare kommunstyrelseordföranden Erik Langbys överslagsmässiga beräkningar år 2009 beräknades dessa till 28kr/dag. Det var också Erik Langbys beräkning som låg till grund för kommunfullmäktiges beslut. Efter en lite ”noggrannare” beräkning i år kommer Mats Gerdau i sitt interpellationssvar fram till 32 000kr/dag. Själv räknar jag med att kostnaden snarare landar på runt 100 000kr per dag……… dessutom under minst 16 års tid. Jag hoppas Mats Gerdau försöker sätta sig in i ärendet lite bättre och inte bara avfärdar allt jag kommer med som nonsens. Han verkar i alla fall tagit avstånd från sin företrädares optimistiska beräkning om 28kr/dag som kommunfullmäktiges beslut om brobygget grundades på.

Även Mats Gerdau räknar fel
Tyvärr är felräkningar ett ständigt återkommande fenomen bland Moderata politiker här i Nacka. Mats Gerdau påstår bl.a. den 4:e juni 2013 i sin blogg att ”Bilisterna som använder den nya bron kommer att få stå för 285 miljoner kronor”.  Här har Mats Gerdau kastat om lite siffror och kommit fram till 285 mnkr istället för 571 mnkr. Han har utgått från Trafikverkets informationsblad och räknat på 1/3 av 857 mnkr istället för 2/3. Enligt avtalet är det Trafikverket, inte bilisterna som ska betala 1/3 av kostnaderna. Mitt påpekande under kommunstyrelsens sammanträde om att man också missat en extra administrationskostnad på 275 mnkr avfärdades som gnäll eftersom jag upprepat det vid så många olika tillfällen.

Mats Gerdaus blogginlägg

Vems agerande är det som är beklagligt och oansvarigt?
Påfartsrampen vid Björknäs som Mats Gerdau nämner i sitt blogginlägg står nu klar och den blev 14 mnkr dyrare än beräknat p.g.a. att man skrivit under ett dåligt avtal med Trafikverket. Det är bara att hoppas på att själva bron inte drar över budgeten lika mycket eftersom även nya Skurubrons avtal har liknande avtalsvillkor. Nämnas bör att det hör till ovanligheterna att Trafikverkets projekt inte spräcker budgetramarna. Med en liknande fördyring som inte alls är ovanlig, riskerar de totala broavgifterna att landa på 1½ miljard, långt ifrån de 285 miljoner Mats Gerdau påstår i sitt blogginlägg.

rund
Sidney Holm – oppositionsråd

Vi vill se fler elbussar och elbilar i Nacka

Grön elbuss. Miljöpartiets kampanjbuss på turnén i Nacka.

Grön elbuss. Miljöpartiets kampanjbuss på turné i Nacka. Med snabbladdningsstationer skulle elbussar kunna bli en vanlig syn i Nacka.

Vi vill skapa ett miljövänligt och hållbart samhälle där vi tar oss an klimatutmaningen. En nödvändig förändring för ett hållbart samhälle är att minska oljeberoendet. Vi behöver bilar i vårt samhälle, men de ska köra på miljövänliga bränslen. Det är förändringar som vi kan och måste lägga grunden till redan nu.

År 2020-2025 planerar Nacka Energi att investera 150-180 Mkr i kommunens elnät. Miljöpartiet anser att det är viktigt att kommunen har en uttalad strategi för framtiden. Miljöpartiet vill i denna satsning anpassa elnätet så att det sedan är enkelt att sätta upp laddstolpar för snabbladdning av elbilar. En laddning som i ett ”vanligt” vägguttag tar 8-10 timmar tar i en snabbladdningsstation ca 20-30 min. Möjlighet till snabbladdning av elbilar är värdefullt för till exempel hemtjänsten och hantverkare som då kan använda elbilar i sin dagliga verksamhet. Om möjligheten finns att sätta upp extra kraftiga laddstolpar även i anslutning till den planerade bussterminalen i Nacka Centrum ökar det möjligheterna att använda elbussar i kommunen i framtiden.

I dag är det många som väljer bort elbil för att det finns för få laddstationer. Samtidigt byggs det för få laddstationer för att det finns för lite elbilar. Här har kommunen ett stort ansvar för att det byggs en infrastruktur anpassad till framtidens fossiloberoende fordon.

Sidney Holm
Åsa Marnell,
Språkrör för Miljöpartiet de gröna i Nacka

HBTQ-perspektiv i kommunens verksamheter

 

I Nacka Värmdö Postens artikel kan vi läsa hur Nacka får medelmåttiga betyg när det gäller HBTQ-frågor. Miljöpartiet de gröna i Nacka driver en politik för att främja HBTQ-personers rättigheter i Nacka. Vi vill t ex att våra folkbibliotek ska HBTQ-certifieras vilket betyder att biblioteken ska arbeta för en god arbetsmiljö och ett respektfullt bemötande utifrån ett HBTQ-perspektiv. Vi vill också förbättra sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Den ska kännas relevant för alla oavsett könstillhörighet och genomsyras av normkritik. Miljöpartiet vill stärka rättigheterna för HBTQ-personer. Många vittnar om diskriminering, okunskap och att de blivit dåligt bemötta av vården, skolan och andra offentliga instanser. Det vittnar inte minst artikeln om. Vi vill skapa ett mänskligt och välkomnande Nacka där alla kan delta på sina egna villkor.
Vill du göra skillnad röstar du grönt i valet!

// Åsa Marnell, Språkrör för Miljöpartiet de gröna i Nacka

 

Mer kultur i vardagen!

Så här såg det ut tidigare i dag när Mathias Zachariassen, operasångare och ersättare i kulturnämnden i Nacka, bjöd på opera och fiolspel vid vår valstuga på Orminge centrums parkering. Vi vill att vi ska konsumera mer kultur och mindre prylar i samhället, det skulle både vi själva och miljön må bra av.

Vill du veta mer om hur vi vill utveckla kulturen i Nacka? Läs mer här

Mathias Zachariassen, operasångare och ersättare i kulturnämnden i Nacka, bjuder på opera och fiolspel vid vår valstuga i Orminge.

Mathias Zachariassen, operasångare och ersättare i kulturnämnden i Nacka, bjuder på opera och fiolspel vid vår valstuga i Orminge.

Krossa parkeringsnormen!

cykelbana

När det gäller att sänka utsläpp på kommunal nivå och satsa på hållbarhet finns det mycket man kan göra! Jag tänkte skriva om normer och då framförallt om parkeringsnormen. En parkeringsnorm är regelverket för hur en kommun ska hålla sig kring bilparkering när man bygger nytt eller bygger om. Det finns ofta en minimigräns för hur många parkeringsplatser det ska vara för att få bygglov.

Genom att man alltså har en norm som säger att man ”måste skapa rum åt bilen” speglas ju en del värderingar, som jag inte tycker är vettiga i det samhälle jag vill ha där man ska satsa på hållbarhet och minskad klimatpåverkan.

Enligt statistik från SCB så har nära hälften av Sveriges kommuner brist på bostäder. Genom att minska antalet parkeringsplatser kan man också bygga tätare och öka utrymmet för bostadsbyggande.

Det finns argument om att behålla parkeringsnormen för att kommuner är rädda för att gatorna ska fyllas igen av parkerade bilar, vilket gör att gator kan bli svårare att komma fram på. Det problemet finns det andra lösningar på anser jag.

De lösningarna finns i ökade satsningar på bilpooler, gemensamma underjordsgarage, bättre cykelparkering och att under stängningstid till exempel utnyttja centrums parkering för närboende.

Istället för att prioritera att bygga ut bilvägar kan man satsa på cykelbanor och kollektivtrafik, vilket jag också tror är kärnan i det hela för att minska bilberoendet och normen om att ta bilen.

Dom som är i stort behov av bostäder – unga, gamla och studenter använder bilen inte lika mycket. Jag vill se en ny infrastrukturnorm och större satsningar på utbyggnad av gång och cykelbanor tillsammans med kollektivtrafik.

Vad man satsar på i kommunen tror jag definitivt påverkar normen hos invånare och en klimatsmart sådan leder till mer utrymme för bostäder och mindre klimatpåverkan. Den hållbara normen ska prioriteras, därför- krossa parkeringsnormen!

//Pauline

Miljöpartiet är ett feministiskt parti

severigesfeministiska-parti_FBcover

De mänskliga rättigheterna bygger på allas lika värde – oavsett kön, ålder eller inkomst. Ett mer jämställt och jämlikt Sveriges ökar individens frihet och samhällets utveckling. Därför är Miljöpartiet ett feministiskt parti. Som ett feministiskt parti är vårt uppdrag att med politiska verktyg motverka könsmaktsordningen. Den är roten till både hur kvinnor som grupp är underordnade män som grupp i inflytande och resurser. Den är också roten till att både män och kvinnor fastnar i traditionella könsnormer som är inskränkande för individens frihet.

För mig är det viktigt att vi inför en tredelad föräldraförsäkring. Jag vill också införa ett tredje juridiskt kön. Osakliga löneskillnader ska utplånas och yrkens status och lönebild ska inte vara beroende av könsmönster. FN:s barnkonvention ska bli svensk lag och vi ska godkänna FN:s konvention om urfolks rättigheter. Bristande tillgänglighet ska bli en ny diskrimineringsgrund. Allt detta är Miljöpartiets politik.

Vidare vill jag stärka det antirasistiska och normkritiska arbetet genom genuspedagogik i Nackas för- och grundskolor, både i form av fortbildning för lärare och genom att införa tjänster för genuspedagoger.

// Åsa Marnell, Språkrör för Miljöpartiet de gröna i Nacka

Folkbibliotek och skolbibliotek – vad är skillnaden!?

bibliotek

Biblioteken ska vara fritt tillgängliga och inte drivas av kommersiella mål. Miljöpartiet i Nacka vill riva upp beslutet att låta entreprenörer driva vår kommuns folkbibliotek. Tills detta händer vill vi bevaka utvecklingen av hur driften sköts på vår tre folkbibliotek som drivs av entreprenörer och bidra till en fortsatt bra biblioteksverksamhet genom att öka ramen för medieinköp till biblioteken. 

Enligt den nya skollagen ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Hur många skolor i Nacka kommun saknar egna skolbibliotek? Och hur många skolbibliotek i Nacka saknar dessutom personal med kompetens för sin uppgift?

Skolbiblioteken står i centrum för skolans pedagogiska arbete och är en naturlig resurs för alla ämneslärare inte enbart svensklärarna. Skolbiblioteken ska ha utbildade bibliotekarier. Det ska vara lika naturligt att ha lärare med ämneskompetens som att ha skolbibliotek med utbildade bibliotekarier. Miljöpartiet vill att varje skola i Nacka kommun har sitt eget skolbibliotek med sin egen bibliotekarie.

// Åsa Marnell, Språkrör för Miljöpartiet de gröna i Nacka

Värna om kommunens kulturhus – på lång sikt

Dieselverkstaden_interiör_2014f

foto Holger Ellgaard

För att kommunens kulturliv ska fortsätta vara fritt och oberoende behöver vi satsa extra på kulturen och våra unika kulturhus som finns utspridda i tre områden i kommunen. Idag präglas kulturhusens verksamheter av kortsiktiga projektinsatser som vi vill komma bort från genom att ge kulturhusen besked om ekonomiska ramar med längre framförhållning t ex genom att införa budget på 3-4 år för kommunens kulturhus. Det ger en långsiktighet och minskar detaljstyrning från politikerna. Politikernas uppgift är att forma kulturpolitiken och inte bedöma kulturens kvalitet. Det är kommunens tjänstemän och sakkunniga inom olika kulturområdens uppgift att säkerställa och kontrollera att kulturutövare som finansieras av våra skattemedel har lämplig utbildning och kompetens för sitt uppdrag. Miljöpartiet vill ändra avtalen och höja ersättningen så att det ingår ett uppdrag åt kulturhusen att både hålla kulturhuset öppet samt att bedriva en relevant och kvalitativ kulturverksamhet. Det är ett sätt som vi tror stödjer och driver starka och angelägna kulturhus som vi vill ha i kommunen. Tillsammans med lokala engagemang och kommunala intressen vidgar vi deltagandet i kulturlivet och bygger en kulturinfrastruktur för alla invånare i Nacka.

Dom kulturhus som finns i kommunen är Boo Folkets hus, Älta Kulturknut, Fisksätra Folkets hus och Dieselverkstaden.

Miljöpartiet vill göra en omfördelning av medlen som är avsatta men också öka budgetramen så att våra kulturhus i Älta, Boo och Fisksätra får ett mera varaktigt bidrag till sin verksamhet exempelvis via ett uppdragsavtal istället för dagens infrastrukturavtal och föreningsbidrag. 

// Åsa Marnell, Språkrör för Miljöpartiet de gröna i Nacka