(Trä)gen vinner!

Efter många års kamp har Miljöpartiet i Nacka fått kommunen att bygga mer i trä! Den nya Borgvallaskolan kommer byggas helt i massivträ.

Vi i Miljöpartiet är positiva till nymodigheter, men på vissa områden vill vi tillbaka till våra rötter – inte minst när det gäller byggmaterial. Att bygga i trä lagrar koldioxid istället för att skapa mer utsläpp som ju sker när vi bygger i till exempel betong.

Redan 2019 la vi i Miljöpartiet ett förslag om att alla kommunens nya skulle byggas i massivträ. Kommunens högst beslutande organ, Kommunfullmäktige godkände delvis förslaget och nu ska kommunen testa att bygga den nya Borgvallaskolan helt i trä och göra en ordentlig utvärdering av de ekonomiska aspekterna.

För Moderaterna kommer alltid ekonomin i första hand men förhoppningsvis visar de ekonomiska beräkningarna på att det utöver klimat & miljövinsterna också är bättre ekonomi att bygga i trä istället för betong.

Att en koldioxidneutral byggnad som producerar sin egen el med solceller är bra både för klimat och miljö förstår nog de flesta. Studier har dessutom visat att skolmiljöer i trä jämfört med andra material sänker pulsen på eleverna, höjer koncentrationsförmågan och bidrar på så sätt till bättre inlärning.

Det går inte alltid fort i politiken, men trägen vinner!

Vilket parti är bäst på klimat- och miljöfrågor -egentligen?

Många tycker klimat- och miljöfrågor är viktiga, men är ändå tveksamma till att rösta på MP. Andra partier har också börjat prata om grön omställning och till och med påstått sig vara mer ambitiösa är Miljöpartiet. Men hur ligger det egentligen till? Istället för att svara själva (kanske är vi partiska) så hänvisar vi till två av Sveriges största partipolitiskt obundna miljöorganisationer.

Naturskyddsföreningens valgranskning 2022

Naturskyddsföreningen har gjort en granskning av regeringen och riksdagspartiernas agerande i frågor som rör klimat och natur under den gångna mandatperioden. Det gäller alltså vad partierna faktiskt gjort, inte bara vad de sagt i en enkät.

Såhär skriver Naturskyddsföreningen om Miljöpartiets agerande:

”Miljöpartiet landar förstaplatsen tack vare att partiet har varit pådrivande i regeringssamarbetet med Socialdemokraterna, samtidigt som de har arbetat aktivt i riksdagen för många viktiga miljöfrågor. Partiet har över lag varit en positiv kraft i miljöpolitiken, såväl i regeringsställning, som i opposition, samt i riksdagsarbetet och i den politiska debatten.

Inom de 22 utvalda områdena har Miljöpartiet i regeringsställning tillsammans med Socialdemokraterna agerat i rätt riktning på 15 områden. I fem fall har regeringen agerat för svagt eller långsamt och i två fall – skogsbruk och strandskydd – har regeringen agerat i helt fel riktning. Men i båda dessa frågor har det varit tydligt att Miljöpartiet försvarat miljöns intressen.”

Världsnaturfonden WWFs valgranskning

Även Världsnaturfonden har gjort en granskning av riksdagspartierna. Såhär beskriver de själva sin enkät:

”Världsnaturfonden WWF har valt ut tjugofyra viktiga förslag som bör prioriteras under
kommande mandatperiod. Frågorna täcker flera olika områden inom klimat och biologisk mångfald. Genom en enkät har riksdagspartierna fått ta ställning till förslagen
genom att ange antingen Ja eller Nej eller lämna ett procentantal eller en summa där det
efterfrågas”

Delar av frågorna WWF ställt till partierna. Miljöpartiet är det enda partiet som svarar i enlighet Världsnaturfondens bedömning på alla frågor.

Vi hoppas dessa oberoende granskningar ska hjälpa väljarna förstå att de olika partierna har helt olika ambition när det gäller att klara både klimat- och miljömål. Det finns bara ett klimatparti, särskilt sedan Vänsterpartiet gick ihop med högerblocket för att sänka bensinskatten. Höga bränslepriser kräver stöd åt de som inte kan få vardagen att gå ihop, men det är inte gångbart att sänka skatten för bilister och upprätthålla fossilberoendet.

För att klara målen behövs mer ambitiös politik – och som ovanstående granskningar visar är det Miljöpartiet som har den politiken.

Jag trivs bäst i öppna landskap

Kor


Medborgarförslag – kommunen måste bry sig om djuren

Under den här veckans sammanträde med kommunstyrelsen kom det upp ett medborgarförslag om att beakta svenska djurskyddskrav vid upphandlingar och inköp. Den engagerade medborgaren ville att de mejeriprodukter som upphandlas i kommunen ska komma från kor som behandlas enligt den Svenska djurskyddslagstiftningen och som får gå ute på grönbete. Medborgaren tycker det är viktigt att djuren får motion och kan röra sig på ett naturligt sätt. Ett annat argument var att betande djur bidrar till den biologiska mångfalden genom att betet skapar en miljö som är livsviktig för många växter och djur. Har vi inga djur som betar får vi inte heller några öppna landskap.

Alliansen – vi behöver inte bry oss, det delegerar vi till andra
Det fanns många bra argument i förslaget men tyvärr röstade den styrande Alliansen ner förslaget. Man vill inte ha någon övergripande policy utan delegerar enligt Nackamodellen och låter varje skolas/förskolas/vårdboendes enhetschef själv välja vad som ska köpas in.

Palmolja från skövlade regnskogar är tydligen helt ok enligt Alliansen
Tycker en rektor t.ex. att våra barn på sina smörgåsar ska äta processad palmolja från en plantage på skövlad regnskog på andra sidan jordklotet, istället för ekologiskt smör från kor på grönbete här i Sverige, är det helt ok för kommunledningen. Trots att många länder utanför Sverige överanvänder antibiotika i sin köttproduktion har kommunledningen inga synpunkter på om det finns antibiotikarester i maten vi serverar till våra barn. Enhetschefernas frihet att bestämma över sin egen verksamhet anser den styrande Alliansen vara viktigare än t.ex. djurskydd och våra barns välbefinnande. Detta tycker vi i Miljöpartiet är helt fel, självklart har kommunledningen ett stort ansvar här.

Alliansen i Nacka skyller på EU
I mars 2012 lämnade vi in en motion om att anta en övergripande livsmedelspolicy där även djurskyddskrav skulle ingå. Tyvärr röstade Alliansen ner förslaget. Kommunen säger att det är svårt att ställa krav på att det ska vara just svenska kor eller närproducerat och hänvisar till att det inte är förenligt med lagen om offentlig upphandling eller de principerna som finns inom EU om öppen handel. Men vem har sagt att allt måste vara enkelt? EU är som bekant centralstyrt och sätter marknaden först, men faktum är att vi trots detta ofta kan välja andra prioriteringar i vår upphandling, detta har även har prövats i Svensk domstol. Vi kan faktiskt ställa krav på bättre djurskydd, bättre miljö och få mer valuta för pengarna.

Kommunen måste ta sin del av det globala ansvaret
Den offentliga upphandlingen i Sverige omsätter över 500 miljarder kronor om året. Om vi skulle använda dessa medel till att stimulera en marknad för nya miljövänliga produkter producerade med goda etiska villkor, skulle vi ta ett stort steg på vägen mot ett bättre samhälle. Ingen kan göra allt men alla kan göra något och det gör skillnad!

Sidney Holm – Oppositionsråd (MP)

Alliansen i Nacka fortsätter bryta mot lagen när de lägger ner skolor!

sidneymagnus

Under senaste kommunfullmäktige debatterades Miljöpartiets motion om förbättrad hantering vid nedläggning av skolor. Miljöpartiet i Nacka ser det som en demokratisk självklarhet att sådana viktiga beslut som att lägga ner skolor ska fattas av fler än ett fåtal personer.

Som det ser ut i dag i Nacka är det ett litet utskott till Kommunstyrelsen bestående av åtta politiker som har makten över Nackas skolors vara eller icke vara.

Nedläggning av skolor är något som berör och upprör och ska tas på allvar. Vi kommer ihåg hur det gick till när Fisksätraskolans högstadium lades ner i slutet av 2011. Beslutet kom plötsligt, fyra dagar före julafton, och drabbade många elever, föräldrar och lärare i en redan utsatt och lågt prioriterad kommundel.

Handlingarna kom en arbetsdag före mötet, där bara några få av kommunens politiker fanns representerade och bara ett oppositionsparti. Hanteringen var inte bara dåligt skött utan även olaglig, eftersom kommunstyrelsen enligt kommunallagen inte får flytta ansvaret för nedläggning av skolor till en lägre nivå. Under debatten i kommunfullmäktige den 27 oktober påpekade vi att kommunen bryter mot lagen och föreslog att liknande beslut ska fattas i lägst kommunstyrelsen framöver.

Även kommunens revisorer har kritiserat majoritetens ständiga iver att flytta ansvar från kommunstyrelsen till tjänstemän och utskott med mindre insyn. Trots detta var det ingen av de 34 närvarande allianspolitikerna som gick upp och försvarade sig eller ens kommenterade det faktum att de bryter mot lagen.

Istället röstade de i tystnad, med endast en knapptryckning, mot MP:s förslag och revisorernas rekommendationer för att fortsätta att bryta mot lagen.

Sidney Holm, språkrör och ledamot i Kommunstyrelsen
Magnus Söderström, ledamot i Utbildningsnämnden