Tre förslag för snabbare uppfyllda miljömål

Sedan årsskiftet har jag fått det goda förtroendet att vara andre vice ordförande i Nackas Miljömålskommitté, ett uppdrag jag är väldigt glad och förväntansfull inför.

I den nybildade Miljömålskommittén kommer Nackas lokala miljömål att följas upp och vid behov vidareutvecklas. Dessutom kommer kommittén att ta fram förslag till åtgärder för att vi ska uppfylla miljömålen. Dessa förslag förs sedan vidare till den eller de nämnder som ansvarar för verksamhetsområdena som förslagen ligger inom.

Den kommunala budgeten för 2015 är ju beslutad, varför de åtgärder som kan bli aktuella ska rymmas inom budgetramarna. Vi vill dock inte vänta till 2016 med åtgärder utan lyfta fram och föreslå insatser som kan påbörjas och även få effekt redan detta år. För att inte göra förslagslistan för lång, så har vi bestämt att vi lyfter fram ett fåtal åtgärder.

Från Miljöpartiets sida har vi då prioriterat dessa tre områden:

  • Högst prioritet ger vi för åtgärder som leder till en giftfri förskola. Miljöenheten har låtit göra en inventering på ett urval av förskolor och då funnit att det finns en hel del leksaker, anordningar i lekmiljön och inredning som innehåller gifter. Personalen på förskolorna kände dessutom inte till att det är så vanligt med gifter i den miljö barnen vistas i på förskolorna. Det finns även mycket som talar för att föräldrarna inte heller känner till hur vanligt det är med gifter t.ex. i leksaker. Det händer t.ex. att föräldrar har med sig gamla mobiltelefoner som barnen får använda som leksaker, vilket är direkt olämpligt. Från Miljöpartiets sida föreslår vi därför att insatser inte bara görs inom förskolorna utan även att information går ut till föräldrar.
  • Utbyggnad av kommunens cykelbanor är en annan insats som vi från Miljöpartiet vill prioritera. Redan under innevarande år föreslår vi att åtgärder görs i anslutning till skolor och andra ställen där det idag lätt uppstår farliga situationer mellan cyklister och gående. Vid de flesta skolor gäller 30 km/tim som hastighetsbegränsning. Då speciellt barn har svårt att i alla lägen observera cyklister och därför kan göra oväntade rörelser som kan leda till att de blir påkörda. Vårt förslag är därför att cyklister i dessa fall ska få köra i bilkörbanan. Samma sak ska kunna gälla i trånga passager efter vägar där 30 km/tim gäller som hastighetsbegränsning.
  • Det tredje området vi har lyft fram är våra avloppsnät. Vi har idag ett avloppsnät och pumpar som är ålderdomliga och vissa delar även underdimensionerade. Klimatförändringen leder till att vi får allt större nederbördsmängder och framför allt att ovädren kommer att bli häftigare med stora nederbördsmängder under kort tid. Vi har redan idag ett antal exempel på olika håll i Sverige där sådana oväder – ofta då även kombinerade med vindar som når orkanstyrka – har lett till stora skador. Ett väl fungerande avloppsnät är en förutsättning för att inte fastighetsägare och andra ska drabbas med materiella skador och ekonomiska förluster som följd. Här är insatserna under innevarande år huvudsakligen att planera och förbereda för de åtgärder som behöver genomföras, medan 2016 blir startåret för en satsning som ökar kommunens beredskap för den här typen av oväder.IMG_8707
    Roger Bydler (MP), andre vice ordförande i Miljömålskommittén

Kulturen som en bärande del i ett grönt samhälle

Det slår mig hur lite kulturpolitiken får plats i valrörelsen, och det inom alla partier; valstrateger räknar procentenheter hit och dit, och då platsar inte kulturen in, säljer inte till tillräckligt många potentiella väljare, enligt valstrategerna, som säkert har rätt på kort sikt. Istället göds vi likt gåslevergäss med mantrat ”skola, vård och omsorg” (för vem är emot satsningar på ”skola, vård och omsorg”?…) tills vi storknar och inte orkar lyssna mer. Det ena partiet efter det andra ”lovar” pengar till t.ex. skolan, utan att förklara hur staten ska kanalisera pengar till den kommunalt styrda skolornas kommunala eller privata skolor; och så späds politikerföraktet på när det visar sig att de där pengarna aldrig söktes av den och den friskolan då ansökningsformuläret var för komplicerat eller att skolan inte visste om att det fanns t.ex. pengar att söka för speciallärare.
Har du orkat läsa ända hit? Bra! Vi i Miljöpartiet i Nacka har nämligen visioner för ett grönt samhälle med kulturen som en naturlig, bärande och integrerad del av allt från bostäder och stadsplanering till skolor och konsertlokaler; vill även öka konsumtionen av kultur istället för varor och därför satsa på mer kulturella näringar i kommunen. Till det behövs det KULTURARBETARE!
Själv jobbar jag sen 20 år som operasångare, allt från Metropolitan Opera till Boo Kapell; och sen januari 2013 sitter jag även som ersättare i kulturnämnden för Miljöpartiet; det känns fantastiskt givande att som kulturarbetare vara med och påverka kulturpolitiken, lite payback time kan man säga, och det jag brinner mest för är att förbättra arbetsvillkoren för kulturarbetare.
Min vision är att Nacka ska bli attraktivt för kulturarbetare, och är Nacka attraktivt för kulturarbetare genererar det ett rikare och bredare kulturutbud för kulturkonsumenten, kommuninnevånaren. Det krävs en bättre helhetssyn vad gäller kommunens kulturlokaler, med en sund hyressättning anpassad efter det kulturella skapandet. MP Nacka vill dessutom bygga upp ett allmännyttigt bostadsbolag, och där bör man redan från start planera för lokaler för kulturarbetare. Inte minst när det gäller nya Orminge C: skulle det kunna finnas plats för ett litet konserthus, kanske rentav en kommunal kammarorkester? Jag tänker på föredömet Angeredsteatern i Göteborg där man skapat en stark och kreativ kulturplattform, trots att den ligger ute i förorten.
Ett annat viktigt område är kultursponsringen; företag ska kunna sponsra kultur på samma villkor som idrott. Detta är naturligtvis ett beslut som måste tas på nationell nivå, men om det skulle genomföras, skulle t.ex. små lokala företag fördelaktigt kunna sponsra små lokala kulturevenemang, vilket skulle komma lokalbefolkningen till godo med ett växande kulturutbud.
Till slut: det pratas om ett nytt operahus i Stockholm, det bollas hit och dit och ingen verkar nöjd med placeringen, det är liksom fullt på de fina lägena längs Stockholms kajer; ett av förslagen ligger för övrigt alldeles intill Nackas kommungräns. Är det så att Stockholms nya operahus ska ligga i Nacka? Svindlande tanke!
Fortsatt grön och skön sommar på er!
Mathias Zachariassen

Miljöpartiet för ett hållbart samhälle

Undersökningar visar att många oroar sig för utvecklingen inom klimat- och miljöområdena. Valet till EU-parlamentet visade också att dessa områden har stor betydelse för oss vid val av partier. Under den pågående Almedalsveckan har också klimat- och miljöområdena fått stor uppmärksamhet. För oss i Miljöpartiet är åtgärder för att motverka den globala uppvärmningen och för förbättringar av miljön centrala med inriktning att ställa om till ett hållbart samhälle för våra barn och kommande generationer. I vår politik utgår vi då från våra tre solidariteter:
–  Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
–  Solidaritet med kommande generationer
– Solidaritet med världens alla människor
Även om vi i Sverige i ett globalt perspektiv inte orsaker så stora utsläpp av växthusgaser totalt sett, så är våra utsläpp per person alldeles för stora. Vi måste därför minska de utsläpp vi orsakar och vi tror att det finns en stark vilja hos de flesta av oss i Sverige att göra detta. Det vi gör som enskilda medborgare är då naturligtvis viktigt. Men vi behöver få de ramar och förutsättningar som gör det möjligt för oss att leva och agera på ett sätt som är mindre klimat- och miljöpåverkande. Ramar och förutsättningar ges av politiska beslut och åtgärder av kommunen, landstinget och regeringen. För oss i Nacka gäller det att bl.a. skapa förutsättningar så att vi minskar utsläppen från trafiken, att vi bygger en klimatsmart ny stad på västra Sicklaön, att kommunens upphandlingar bidrar till minskade utsläpp, att vi ökar andelen ekologisk mat inom skolor och äldreboende och att vi värnar strandskyddet. För att nämna några exempel.
För att vi ska kunna genomföra den omställning av samhället vi står inför är det viktigt att vi vet vilka villkor som kommer att gälla avseende lagar, skatter etc. Politiken i Sverige inom klimat- och miljöområdet har här varit alldeles för kortsiktig. En av de viktigaste åtgärderna för Miljöpartiet på riksplanet är därför att införa ett s.k. klimatpolitiskt ramverk. Ett sådant förutsätter en lagstiftning som sträcker sig över regeringsskiften och binder framtida regeringar att kontinuerligt minska utsläppen av växthusgaser i den takt vetenskapen rekommenderar – jämför med det finanspolitiska ramverket. Då vet alla vad som kommer att gälla, vilket är viktigt inte minst för näringslivet som får långsiktiga förutsättningar och spelregler. Denna typ av lagstiftning finns redan idag i t.ex. England och är på väg att införas i Danmark. Vi i Miljöpartiet hoppas få möjlighet att få ett sådant stöd i höstens val att vi kan införa ett sådant ramverk i Sverige också.
Med önskan om en fortsatt fin sommar och att vi ses inför höstens val!
Roger Bydler, ledamot i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden och kandidat till Kommunfullmäktige

Nacka bygger stad

De kommande åren ska minst 13500 bostäder byggas på västra Sicklaön. Det är en stor utmaning samtidigt som det ger möjligheter. Möjligheter att skapa en stadsmiljö som är anpassad för oss människor och som inte är baserad på bilsamhällets struktur. Vi i Miljöpartiet vill se en ny stadsdel i Nacka med blandad bebyggelse där det är nära till service, affärer, daghem och skolor och där det finns lokaler för arbetsplatser. Den fina miljö med alla grönområden som vi har i Nacka ska värnas. I den framtida staden kommer mötesplatser att bli allt viktigare, liksom väl planerade, omväxlande grönområden som tål slitage. Daghem och skolor ska tidigt in i planeringsprocessen, så att de förläggs i anslutning till grönområden där barnen kan leka fritt och inte behöva vara i inhägnade, hårdgjorda lekutrymmen.

Kommunikationslösningarna ska baseras på bra kollektiva kommunikationer och cykelbanor som binder ihop olika delar av kommunen och även har bra kopplingar till Stockholms stads cykelnät. Gång- och cykelbanor ska vara väl åtskilda i staden, så att en säker miljö skapas såväl för gående – och då inte minst våra barn och de äldre – som för cyklisterna. Bilen kommer naturligtvis också att finnas i den nya staden. Vi kommer att ha bilar även i framtiden, men vi kommer inte att kunna lösa kommunikationerna om vi inte får väl fungerande kollektivtrafik och andra transportmedel. Därför måste staden planeras utifrån ett sådant synsätt. Klimatförändringen är också ett viktigt skäl till en omställning av vårt sätt att resa.

Vi tror även att det finns behov av helt nya kommunikationsmedel. Den planerade tunnelbanan till Nacka Forum löser inte kommunikationerna för Nacka strand, Kvarnholmen, Finnboda och Saltsjö kvarn. Vi i Miljöpartiet vill därför undersöka om en linbana som börjar i Nacka strand och slutar vid Slussen är en bra lösning här. Det kostar relativt lite, innebär små ingrepp i miljön och har ungefär samma kapacitet som tvärbanan. Dessutom kan den etableras under kort tid, vilket är en fördel även med tanke på de problem vi får i samband med ombyggnaden av Slussen.

En helt ny stad ger också möjligheter att utforma system för avfall utifrån ett kretsloppstänkande. Genom att utforma gatumiljöer på lämpligt sätt kan dagvattnet tas om hand liksom genom att parkeringar och andra hårdgjorda ytor inte asfalteras. Något som kommer att bli allt viktigare för att förebygga de stora regnmängder som klimatförändringen förväntas föra med sig.

Den nya staden kommer att bli en vänlig och klimatsmart del av Nacka att bo och verka i om Miljöpartiets syn på dess utformning blir verklighet, tillsammans med ett starkt inflytande av medborgarna i kommunen.

Roger Bydler, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Veckans bloggare: Roger Bydler

Roger Bydler

Roger Bydler heter jag som har hand om bloggen den här veckan. Jag sitter i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden här i Nacka. Tidigare var jag vice ordförande i Miljöpartiet Nacka och representerade MP Nacka i Stockholmsregionen. Sedan hösten 2013 är jag samordnare för Miljöpartiets nationella Klimatnätverk.

Yrkesmässigt har jag huvudsakligen varit verksam inom transport- och IT-områdena. Först inom Vägverket och sedan inom det privata näringslivet som VD eller affärsområdesansvarig och i styrelseroller. De senaste tolv åren har jag varit verksam i egna eller delägda företag.

Jag har varit politiskt intresserad så länge jag kan minnas och det jag framför allt har reagerat mot är orättvisor som på olika sätt drabbar människor. Alla människors lika värde är för mig en grundläggande utgångspunkt, som jag försöker följa såväl i mitt tänkande som i mitt agerande. Amnesty International blev därför en organisation jag tidigt anslöt mig till och som jag även var aktiv i under många år och fortfarande är medlem i. Miljöfrågorna kom också in i mitt medvetande tidigt och Rachel Carsons klassiska bok Tyst vår, som kom ut i början av 60-talet, betydde här mycket.

Partipolitiskt aktiv blev jag först när jag engagerade mig i Miljöpartiet här i Nacka. Att det blev Miljöpartiet var för mig självklart, då partiet står för de frågor som är viktigast för mig, nämligen klimat- och miljöfrågorna, jämställdhet, antirasism, jämlikhet, som jag ser som viktiga förutsättningar för ett hållbart samhälle och där välfärden omfattar alla.

Det känns naturligtvis extra stimulerande, när vi nu ser hur de frågor som jag sätter högst får genomslag i politiken och att inte bara plånboksfrågorna lyfts fram i den politiska debatten. Det kommande valet ska därför bli oerhört intressant och spännande. Det är min förhoppning att vi i Miljöpartiet ska upplevas stå för att vilja och kunna förverkliga de förväntningar och krav som medborgarna har på politikerna.

Roger Bydler, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden