Ett grönt första kommunfullmäktige!

Fruktträd

Mandatperiodens första kommunfullmäktige bjuder på debatt kring fem miljöpartistiska motioner där tre bifalls, dvs förslagen genomförs. Det handlar om att följa upp och föra dialog med landstinget kring försök med självkörande minibussar, om offentliga toaletter i Nacka och om teknikkulvertar, där ledningar i marken läggs i tunnlar så att underhåll och arbete med nya ledningar förenklas då gatan inte behöver grävas upp varje gång något ska grävas ned.

Förslagen är exempel på Miljöpartiets politik och hur vi arbetar för ett hållbart och tillgängligt Nacka. Hur vi söker lösningar för att ställa om samhället och erbjuda nya resesätt, hur vi arbetar för ekonomisk hållbarhet där kostnader kan sparas genom att bygga samhället rätt från början.

Även de två andra motionerna är exempel på hur vi tänker nytt och hållbart. Det handlar om möjligheten att fördröja och rena vatten på Saltsjöbanans spårområde i centrala Nacka och förbereda för detta när spåren ändå läggs om. Det är ekologiskt hållbart och föreslås för att möta ett förändrat klimat med skyfall men även för att skapa ett trevligare Nacka, där vatten renas innan det går vidare ut i naturen. Det är också ekonomiskt hållbart eftersom de skador som stora regnmassor kan orsaka är både dyra och långsiktigt problematiska för samhället.

När vi ändå ska göra om centrala Nacka kan vi lika gärna tänka till från början, något som även vårt förslag om att titta på vad vi väljer för träd och buskar när vi planterar nytt i kommande parker. Där konstateras i svaret från kommunen att ”vid valet av buskar och träd med ätliga frukter kommer både investerings- och driftkostnader beaktas”. Tyvärr glöms då något både viktigt och grundläggande bort: det är inte bara kronor och ören som räknas i ett samhälle. Ett hållbart Nacka planerar också för biologisk mångfald och för människor. Där ingår träd och buskar som bjuder på ätbart, där bin och insekter kan pollinera, där förskolor och skolor kan använda parker för pedagogisk verksamhet och där vi kan träffas för att odla och skörda.

Det är nu vi bygger och skapar kommande Nacka. För Miljöpartiet betyder det ett hållbart Nacka som är en del av lösningen. Ny mandatperiod, nya utmaningar – nu kör vi!

Nacka kan bidra

Maskros och bi

En ny rapport visar att kommunerna har en stor roll att spela för att Sverige ska nå klimatmålen och hur det är konsumtion av livsmedel och transporter inom offentlig sektor som orsakar stora utsläpp av växthusgaser.

Rapporten pekar på hur kommuner kan ställa högre krav på att den mat som serveras ska bidra till mindre utsläpp av växthusgaser. Riktlinjer och krav för upphandling av både varor och tjänster behöver skärpas och som en stor upphandlare kan Nacka göra skillnad. Upphandling av mat med låg klimat- och miljöpåverkan till skolor och äldreboenden behöver främjas och vi behöver välja mer vegetariskt, framför allt i kommunens egen organisation, till exempel vid möten. Ett annat förslag som nämns i rapporten är att måltidspersonal kan utbildas i klimatsmart matlagning. Att arbeta mot matsvinn är en annan del.

Rapporten inger hopp, visar på lösningar och pekar på hur Nacka kan bidra till en hållbar värld. Den visar också på att vi i Miljöpartiet är på rätt väg i vårt arbete och med våra förslag här i Nacka för mer hållbara transporter, miljökrav vid upphandlingar, vegetariskt som norm, utbildning i klimatsmart matlagning och strategi mot matsvinn.

Det är tillsammans vi löser miljö- och klimatutmaningen och kommunen har ett ansvar att göra mer!

Fossilfritt Nacka 2040

Fossilfritt 3

Miljöpartiet vill att Nacka ska vara fossilfritt och klimatneutralt senast år 2040. För nackaborna skulle ett fossilbränslefritt Nacka till exempel betyda

  • Minskade utsläpp från trafiken – från fossila till förnybara drivmedel, fordon med mindre energianvändning och en kommun som är transportsnål och tillgänglig
  • Egen produktion av el på alla kommunala byggnader och anläggningar
  • Ökad insamling av matavfall för att öka produktionen av biogas som kan ersätta fossila bränslen
  • Mer klimatsmarta bostäder

Nacka ska öka mängden förnybar el som produceras här, ställa höga krav på energieffektivisering i nybyggda bostäder och bygga mer i trä. Vi vill ha ett inriktningsbeslut på att alla förskolor och skolor byggs i massivträ.

Ett klimatneutralt Nacka innebär att målet att bli fossilfri finns med i alla kommunens verksamheter. Nacka som organisation måste gå före i arbetet genom att vara fossilbränslefritt redan 2030. En fossilbränslefri stad förutsätter också ett nära samarbete mellan invånare, näringsliv och andra offentliga verksamheter. Målet är att vi helt slutar använda fossila bränslen 2040.

Vägtrafiken står för en stor del av utsläppen av växthusgaser. Mycket behöver göras för att ställa om fordonsflottan och effektivisera trafiken. Vi vill att kommunen lobbar för mer och ny sorts kollektivtrafik bl.a. i form av tunnelbana till Orminge och Älta, stadslinbana och lokala små bussar som tar resenärer till större kollektivtrafikknutpunkter eller barn och unga till fritids- och idrottsaktiviteter.

Vi vill att Nacka producerar sin egen biokol och vi vill att Nacka gör vad vi kan för att verka för en fossilbränslefri sjöfart och att pendelbåtarna till och från Nacka ska drivas fossilfritt. Nacka är en kustkommun och mycket sjötrafik passerar här. Nästan alla fartyg drivs tyvärr av fossila bränslen och sjöfartssektorn styrs i hög grad av internationella regler. Vi vill fasa ut användningen av fossila bränslen i Nacka. Olja för uppvärmning används allt mindre i Nacka. Vi har varit drivande i att kommunen ska sluta värma upp sina egna byggnader med olja och kommer fortsätta arbeta för fler solceller på kommunala tak, så att Nacka producerar egen el på kommunala byggnader och anläggningar.

Sidney Holm, språkrör
Lisskulla Zayane, språkrör

Nu hämtas avfallet vid dörren

Nu mer återvinning och återbruk

Fler sorterar mer när det är enklare. Tack vare Miljöpartiet kommer du kunna sortera papper, plast, metall och annat och återvinna direkt hemma.

Efter ett förslag från Miljöpartiet i Nacka om att införa hämtning av återvinning direkt vid bostäderna tittar nu Nacka kommun och det kommunala bolaget Nacka Vatten och Avfall på att införa detta. Det betyder att du som bor i enfamiljshus, som villa eller parhus, slipper åka iväg med din sortering till återvinningsstationer.

– Att slippa åka för att lämna sitt källsorterade avfall gör att det blir lätt att göra rätt, säger Sidney Holm, språkrör för Miljöpartiet i Nacka. Många nackabor har dessutom upplevt återvinningsstationerna som både skräpiga och otrygga, så det blir också positivt att kunna ha hand om sitt eget återvinningskärl, dela upp avfallet hemma och bara gå några meter för att återvinna det.

I regeringen har Miljöpartiet arbetat för nya och bättre avfallsregler och nu kommer förpackningar och tidningar samlas in fastighetsnära, dvs. genom att återvinningsfordon hämtar upp avfallet hos dig, samtidigt som matavfallsinsamling i Sveriges olika kommuner blir obligatorisk.

I Nacka finns redan möjlighet att samla in matavfall men systemet behöver utvecklas för att bättre passa lägenheter. Miljöpartiet har i opposition i Nacka framgångsrikt arbetat för möjligheten att införa fastighetsnära insamling och nu vill vi förbättra också matavfallsinsamlingen så att alla som bor i lägenhet enkelt ska kunna delta. Vi vill också utveckla kommunens kretsloppsparker till att även kunna ta emot saker för reparation och försäljning.

– Vi behöver sätta större fokus på återbruk och lyfta problematiken med slit-och-släng. Konsumtion är en stor del av Nackas klimatpåverkan och tillsammans behöver vi lyfta både återvinning, återbruk och hållbar konsumtion, avslutar Lisskulla Zayane, språkrör för Miljöpartiet i Nacka.

Vad väljer du – idrottsplatser eller p-platser?

Side-netting

Idrott är viktigt. Till och med livsviktigt, särskilt med tanke på vad det gör för folkhälsan. Idrott bygger broar, gör samhället mer inkluderande och ger barn, unga och vuxna en arena att träffas. Fler mötesplatser i olika delar av staden skapar också trygghet. Därför måste idrott få plats när vi förtätar och bygger Nacka stad. Det är också viktigt att vi planerar så att idrottsytorna utökas i takt med befolkningen och förändrade idrottsvanor.

Med det sagt vill inte Miljöpartiet, så här i valet, lova exakt var alla idrottsanläggningar för boende i centrala Nacka ska placeras. Självklart måste de ligga så att de enkelt kan nås med gång-, cykel- och kollektivtrafik och självklart behöver vi underlätta för att barn ska kunna ta sig mellan skola, fritids, fritidsaktiviteter och hem. Mindre bussar kan vara en del av lösningen för att säkert och snabbt köra barn mellan vardag och fritid, även om en del idrottsytor skulle placeras vid Hellasgården eller på andra platser.

Miljöpartiet vill planera centrala Nacka som en modern stad med mötesplatser för människor, inte för bilar. När andra partier planerar för parkeringsplatser som motsvarar 60 stycken (!) stora fotbollsplaner ger vi hellre yta till idrottsplatser. Redan idag har en av fotbollsplanerna på Järlahöjden gjorts om till parkering och vi kan inte fortsätta att planera för ännu fler bilar. Vitsen med den nya tunnelbanan är att fler ska välja bort bilen och åka kollektivt, allra helst i centrala Nacka. Nu talar andra partier till och med om att maximera antalet parkeringsplatser på och omkring Järlahöjden, en strävan vi absolut inte delar.

Infartsparkeringar behövs utanför centrala Nacka, inte i. Även om ett stort antal p-platser planeras under jord – till höga kostnader som vältras över på de boende – så kommer bilar ta väldigt mycket större utrymme än idag om vi fortsätter att planera för ökad biltrafik. Miljöpartiet vill se fler idrottsplatser – inte parkeringsplatser!

Sidney Holm, språkrör Miljöpartiet Nacka
Lisskulla Zayane, språkrör Miljöpartiet Nacka

KULTUR OCH FRITID I NACKA

Kultur i framtiden

Kulturen är en kraft som kan förändra samhällen och en viktig demokratisk plats där olika idéer möts och föds. Kulturen skänker upplevelser, får oss att tänka och ger lust att skapa. Ett brett utbud av fritidsaktiviteter som passar fler är också viktigt som förebyggande arbete, mot utanförskap och för folkhälsan. Miljöpartiet vill:

* Att 1% av budgeten för ny-, om- och tillbyggnader ska gå till att förse offentli­ga utrymmen med konst eller konstnärlig gestaltning.

* Att graffiti ska vara en del av Nackas kul­turliv och ses som en konstform.

* Lyfta fram lokala konstnärer och ge med­borgarna stort inflytande över vilken typ av konst som väljs för just deras område.

* Ha flexibla lokaler och kulturhus som kan användas av fler föreningar och medborg­are.

* Skapa fler ickekommersiella mötesplatser som parker och torg där möjligheten att koppla upp sig på Internet även finns.

* Att kommunen uppmuntrar utveckling av co-working-platser i Nacka med möjlighet att arbeta på distans och mötas.

* Utveckla kommunens kulturhus som mötesplats och ge dem i särskilt upp­drag att arbeta aktivt med integration.

* Främja en lika och rättvis fördelning av kommunens resurser mellan barns fri-tidsaktiviteter och arbeta aktivt för att barn ska välja aktivitet utifrån intresse.

Rösta på Miljöpartiet den 9 september!

ETT NACKA FÖR ÄLDRE

Nu Ett Nacka för äldre

Att kunna bo kvar i Nacka som äldre ska vara en självklarhet. Det ska vara möjligt att flytta från hus till lägenhet, även för den som har låg pension. Det är också viktigt både för välbefinnandet och livskvaliteten att på äldre dagar kunna behålla sin hälsa och tillhöra ett socialt sammanhang. För att enkelt kunna få information, råd och stöd behövs en äldreombudsman i Nacka.

Miljöpartiet vill:

* Satsa mer på hälsofrämjande och förebyggande verksamhet för att motverka fallskador.

* Ha en opartisk och fristående äldreombudsman som kan informera om äldreomsorgen, rättigheter och skyldigheter, ge råd och stöd samt ta emot synpunkter och klagomål.

* Att äldre som bor hemma ska kunna välja mellan matlåda eller att få maten lagad i hemmet samt att äldre som är beroende av hemtjänsten ska kunna välja att äta minst en måltid om dagen tillsammans med andra.

* Starta ett kommunalt bostadsbolag som även ska kunna bygga trygghetsboenden och andra bostäder för personer med särskilda behov.

* Att kommunen ordnar fler boendeformer för äldre som exempelvis kollektiv- och generationsboenden.

* Införa kommunal hyresgaranti så att fler kan hyra en bostad och har möjlighet att byta boendeform.

RÖSTA PÅ MILJÖPARTIET DEN 9 SEPTEMBER!