Grön familjepolitik

Anne MagnussonJag heter Anne Magnusson och är kandidat nummer 18 på Miljöpartiets valsedel till kommunfullmäktige i Nacka. Jag brinner för mycket men min stora hjärtefråga är Grön Familjepolitik.Vad handlar då Grön Familjepolitik om? Innebär den att barnen ska få äta giftfri mat, dricka rent vatten och andas frisk luft.
Ja, den innebär detta, men också mycket mera.

Grön familjepolitik
Det som kännetecknar den Gröna Familjepolitiken är att den är välförankrad i en mängd olika områden: Lika rättigheter, Barnen i centrum, Bostadspolitiken, Arbetsmarknadspolitiken, Folkhälsopolitiken, Skol – och Barnomsorgspolitiken Välfärdspolitiken, Samhället stödinsatser till familjer och en hållbar och långsiktig ekonomi.

Vad kan vi förbättra i Nacka?
Är det så stor skillnad mellan Nacka partiernas Familjepolitik och borde det inte göras breda samförståndslösningar på detta område?
– Ja, det håller jag med om att Nackas familjer behöver kontinuitet i dessa frågor som för dem är mycket angelägna.
Vad finns det då att i Nacka som kan förbättra familjernas villkor?

 • Viktigt är miljövänliga och trafiksäkra trafiklösningar, här bör betonas trafiksäkra vägar till skol -barnomsorgsverksamheter. Utbyggd kollektivtrafik och gång – och cykelvägar.
 • En kvalitetssäkrad Individ- och familjeomsorg som kan prioritera bland det som kommer upp på deras agenda.
 • Ett Kommunalt bostadsbolag som tryggar barn och ungdomars boendesituation.
 • En kulturpolitik som bygger på att alla invånare ska kunna utöva och ta del av kultur på jämlika villkor.
 • Bra resurser och att dessa resurser också är jämlikt lokaliserade i kommunen till ungdoms- och breddidrotten, inklusive idrott för människor med funktions-nedsättning, korpidrott och motionsidrott.
 • Närvarande förskolechefer både utifrån deras utbildningsmeriter och hur mycket tid de spenderar på aktuell verksamhet. På de förskolor som leds av en förskolechef med ansvar enbart för förskolan, här har Skolverket slagit fast att det finns ett större fokus på de mål som gäller just för förskolan. Arbetsmiljön blir då bättre för alla på förskolan.
 • Kommunen har fått kritik av Skolverket för att den inte i tillräcklig utsträckning tar ansvar för hur skolbarnsomsorgens verksamhet planeras, följs upp och utvärderas. I granskningen av fritidshemsverksamheten framkommer också att särskilt stöd inte alltid ges till de barn som under sin tid där är i behov av sådant.
 • Skolverket har kritiserat kommunens fritidsverksamheter för barn i åldrarna 10-12, hur denna är formad utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter.
 • Högskoleutbildad personal, här brister kommunen enligt Skolverkets granskare. Kommunen tar inte tillräckligt ansvar för att lärare, förskollärare och fritidspedagoger har utbildning för den verksamhet respektive undervisning de i huvudsak bedriver.
 • Förskolechefer och Skolomsorgens chefer måste ha minst Förskollärarexamen respektive Fritidspedagogutbildning/Grundllärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Att vara chef är en viktig karriärväg för båda dessa två yrken och denna får inte bli en raritet, på grund av sparbeting. Dessa yrkeskategorier har nyckel-funktioner på den Svenska arbetsmarknaden.
 • Förskoleklassen, här finns betydande skillnader mellan de förtroendevaldas
  representanter. MP vill inte att förskoleklassen avskaffas, tidigare skolplikt införs och sexåringarnas lekfulla lärande ersätts av formaliserad skolgång.
 • Kommunens samlade genomsnittliga meritvärde i grundskolan tillhör de högsta i landet. Det finns enligt Skolverket dock enstaka grundskolor där kommunen behöver vidta kraftfulla åtgärder för att höja måluppfyllelsen.
 • Nacka kommun har en så kallad likvärdighetsgaranti som innebär att alla utbildnings-verksamheter, såväl kommunala som fristående, erhåller resurser som ska bidra till att täcka merkostnader för barn och elever i stort behov av särskilt stöd. Dessa extra resurser beräknas utifrån en mängd variabler, men det kan ifrågasättas om nivåerna i likvärdighetsgarantin är tillräckliga. Vissa skolor ligger fortsatt rejält under Nackas genomsnittliga meritvärde.
 • Skolverkets uppfattning är Nacka inte till fullo erbjuder den omsorg, undervisning och valmöjligheter barn och elever har rätt till. Kommunen måste försäkra sig om att alla elever ges lika tillgång till utbildning.

Så länge det finns unga så finns det hopp
Cornelis Vreeswijk har så fint fått till det i Turistens klagan. ”När inga ungar längre finns är allting slut. Vad är det för mening om man står ut? Visst har det blivit kaos i tidens lopp. Men så länge det finns ungar så finns det hopp.”

Anne Magnusson – 58 år Förskollärare-Socionom och kandidat till kommunfullmäktige.

Fördjupning inom ämnet:
Motion 2002/03:So514
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Rapporter/spara-2011/tillsyn-nacka.pdf

http://www.skolinspektionen.se/Documents/vagledning/informationsblad-forskolechef.pdf

http://infobank.nacka.se/handlingar/utbildningsnamnden//2014/20140213/09_Tjskrpersonal_barngrupper_ht_2013.pdf

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s