HÅLLBARA TRAFIKLÖSNINGAR OCH INFRASTRUKTUR

Stadslinbana Gbg

Så här kan stadslinbanan i Göteborg komma att se ut. Foto: Göteborgs stad

Miljöpartiet vill verka för en hållbar livsstil utan behov av egen bil. Idag är alla med och betalar för bilägarnas kostnader, bl.a. genom subventionerade p-platser. Vi vill att bilägarna ska bära sina egna kostnader och att marknaden får styra priset på p-platser i garage och på kommunal mark. Ett samhälle planerat utifrån människor istället för bilar är både trevligare och bättre för miljön och hälsan. Även om samtliga bilar i framtiden går på el så kommer vi inte få plats med fler bilar än idag och vi behöver därför tänka nytt. Miljöpartiet vill:

* Ha en östlig kollektivtrafik­förbindelse med stor kapacitet att transportera människor med både stadslinbana och fler och tätare båtförbindelser istället för en östlig motorvägsförbindelse.

* Jobba aktivt för mer kollektiv­trafik, tunnelbana till Orminge och Älta samt lokala matarbuss­linjer.

* Bygga fler och säkra cykelpar­keringar och cykelserviceställen samt lobba för möjligheten att ta med cykeln i kollektivtrafiken.

* Införa ett lånecykelsystem som fungerar ihop med Stockholms så man kan låna och lämna överallt.

* Omgående göra stora satsningar på utbyggnad av och bättre sepa­rera gång- och cykelbanor.

* Anpassa kommunens elnät och infrastruktur för framtidens el­fordon och ordna fler laddstolpar.

* Ta hand om schaktmassor i Nacka och använda som buller­vallar och avskiljare mellan gång-och cykelbanor och övrig trafik.

* Arbeta för teknikkulvertar i Nacka där flera olika typer av ledningar och nät dras för att inte behöva gräva upp gatan varje gång något nytt ska anläggas eller repareras.

LÄS MER PÅ MP.SE/NACKA OCH RÖSTA GRÖNT DEN 9 SEPTEMBER!

Använd sten som gröna bullerskydd och vägräcken

Gabioner

Du ska inte kasta sten när du bygger stad. Det är inte ett ordspråk men väl visdomsord när Nacka bygger stad. Sten behövs för grunden av hus, skolor och andra byggnader och i anläggandet av cykelbanor, trottoarer och vägar.  Sådant som det kommer att byggas mycket av här de kommande åren. Det kommer även finnas gott om sten när tunnelbanan byggs. Denna sten är utmärkt att använda även på andra sätt.

För ett tystare Nacka behöver vi arbeta mer mot buller och med att lyfta andra ljud i staden. Gröna, växtbeklädda bullerskydd har denna funktion samtidigt som de renar vatten. Och dagvattenrening är något vi inte kan få för lite av, bland annat eftersom vattnet för med sig partiklar som hamnar i våra sjöar och annat vatten.

Miljöpartiet tycker att kommunen ska titta på hur stenen vi får vid tunnelbanebygget kan användas i gabioner som bullerskydd och vägräcken för att separera gående och cyklister från vägarna. Gabioner är stora stålburar eller nätkorgar som fylls med sten. Burarna kan ha olika former och konstrueras med olika material. Genom att lägga mer eller mindre jord i dem kan de även täckas av grönska och absorbera både buller, skapa och rena luft och vara en plats där fjärilar och insekter trivs. Att arbeta mer med att separera olika trafikanter ökar också säkerheten, särskilt för gående och cyklister.

Nacka behöver mycket sten när vi bygger stad. Nacka kommer att få mycket sten när vi spränger för tunnelbanan och denna kommer att kunna användas i stadsbyggandet. Miljöpartiet har föreslagit att kommunen undersöker hur stenen som vi får när tunnelbanan byggs kan användas lokalt och särskilt tittar på möjligheten att använda den i gabioner, som bullerskydd och avskiljare mellan gång- och cykelbanor samt annan trafik.

Sidney Holm, språkrör MP Nacka
Lisskulla Zayane, språkrör MP Nacka

BYGG ETT HÅLLBART NACKA MED BOSTÄDER FÖR ALLA

Gröna husen

Något av det som attraherar mest i en stad är andra människor. Hållbar stads­miljö är en blandning av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser, kultur och service med ett trafiksystem där gång-, cykel-, och kollektivtrafik prioriteras. Nacka behöver både stadsparker, gröna mellanrum och trädkantade gator men också ickekommersiella mötesplatser, ytor för spontanlek och möten över generationsgränserna.

Miljöpartiet vill:

* Införa kommunal hyresgaranti så att fler kan hyra en bostad.

* Bygga minst ett av de höga hus som planeras i Nacka i trä och bygga mer klimatsmart.

* Ha ett tryggt Nacka där vi bygger bort segregation och utanförskap, satsar mer på föreningslivet samt skapar olika mötesplatser för mer liv och rörelse utomhus.

* Satsa på solceller på kommu­nens byggnader.

* Satsa på co-living-bostäder i Nacka, en modern form av ”kol­lektivboenden”.

* Bygga integrerat och blanda olika typer av bostäder och boen­deformer med varandra i samma områden.

* Införa en lokal klimatkompen­sation där kommunen kompen­serar för sina resor och pengarna används till lokala projekt eller lokala klimatsatsningar där även företag, föreningar och organisa­tioner kan söka stöd.

* Se till att det byggs fler hyres­rätter och starta ett kommunalt bostadsbolag.

* Bevara kulturhistoriskt intres­santa byggnader för en koppling till Nackas historia och en mer varierad stadsbild samt utnyttja det redan byggda på nya sätt.

* Att Nacka får riktiga kretslopp­sparker för återvinning, återbruk och sociala projekt där saker tas emot även för reparation.

* Ordna offentliga toaletter och dricksvattenfontäner i Nacka.

* Enbart tillåta att verksamhets­lokaler byggs i en smal remsa längs Värmdöleden, för att dämpa buller och bevara Ryssbergen som urskog, grön lunga och frilufts­område.

RÖSTA GRÖNT DEN 9 SEPTEMBER!

Förbättra vattenkvaliteten i Nackas badsjöar

Sickla sandstrand

Nedanför ängen vid den nyrenoverade lekplatsen vid Sickla strand fanns det tidigare en långgrund sandstrand, mer anpassad för mindre barn än den vid Sickla strandbad. Miljöpartiet vill att den görs i ordning igen, så att det blir fler badmöjligheter i Sickla.

Den här sommaren har hittills bjudit på dagar med sol och sommarvärme. Det har verkligen varit doppens tid med möjlighet att bada i någon av Nackas alla sjöar. Men Nackas historia döljer också mörka skatter i form av föroreningar från industrier som släppt ut både det ena och det andra, kanske med tanken om att ”det som inte syns, det finns inte”. Tyvärr finns det och ligger på botten av våra sjöar, en lurande fara både för miljö, djur och människor. Miljöpartiet menar att vi måste göra mer för våra sjöar.

Många industrier låg i centrala Nacka. Det är också här vi hittar några av våra mest förorenade sjöar. Även om utsläppen av fosfor och kväve till Nackas största sjö Järlasjön minskar, tar det lång tid för sjön att återhämta sig från tidigare utsläpp. Det beror bland annat på att sjöbottnen fortsätter läcka fosfor som under lång tid lagrats där. Fosforn från botten bidrar till fortsatt övergödning och kan leda till farlig algblomning.

En av de metoder som forskare visat vara effektiv för att få stopp på fosforläckage från bottnar är att binda det med hjälp av aluminium. I sjön Flaten utanför Älta gjordes detta för snart 20 år sedan och vattenkvaliteten är fortfarande bättre än den var innan och betydligt bättre jämfört med en näraliggande obehandlad sjö. För att nå miljömålen och vattendirektivets krav måste vi göra mer för att stoppa fosforläckaget från Nackas sjöbottnar. Därför föreslår Miljöpartiet att Nacka kommun utreder om aluminiumfällning är en lämplig metod för att minska fosforläckaget från den förorenade Järlasjöns botten.

När Nacka växer blir det också fler som vill bada. Idag finns det en liten, populär kommunal badstrand i Sickla. Miljöpartiet vill göra det möjligt att bada på fler ställen i centrala Nacka och göra i ordning fler badplatser. Eftersom även Sicklasjön är förorenad vill vi att bottnarna undersöks så att badbryggorna kan användas utan fara för hälsa. Miljöpartiet vill också se fler badmöjligheter kring Sicklasjön och vill att kommunen restaurerar en tidigare sandstrand i området.

Miljöpartiet vill göra något åt de mörka skatter som lurar på Nackas sjöbottnar och förorenar våra sjöar. Vi måste göra mer för våra sjöar, så att fler får möjlighet att bada och kanske dyka efter riktiga skatter.

Lisskulla Zayane, gruppledare MP Nacka
Sidney Holm, oppositionsråd MP Nacka

Hopp i badet, voff!

Tindra badklippor

Hunden Tindra ute på skärgårdstur.

Den här sommaren har hittills bjudit på fantastiska dagar med sol och sommarvärme. Det har verkligen varit doppens tid med möjlighet att bada i någon av Nackas alla sjöar och det fina vädret har kanske fått även den som är badkruka att hoppa i. Även när sommarvädret är sämre än vad denna sommar hittills bjudit på så finns det några som gärna tar sig ett dopp: våra fyrbenta vänner hundarna räds nämligen inte lite kyligare vindar och lägre badtemperaturer. Men i förslaget till ny ordningsstadga för Nacka kommun föreslås ett förbud för hundar att vistas på kommunala badplatser.

Miljöpartiet i Nacka har i en motion till Kommunfullmäktige föreslagit att kommunen ska undersöka om och var det finns möjlighet att låta även hundar bada i Nacka. Vi har tidigare lyft om hur just hur satsningar på fler mötesplatser även för hundar kan bidra till ökad trygghet i Nacka. Genom att planera för t.ex. hundrastgårdar och andra mötesplatser blir det mer liv och rörelse utomhus vilket ger större trygghet. Att undersöka möjligheterna om och var det finns möjlighet att låta även hundar bada i Nacka är ett förslag både människans bästa vän och människor.

Plums! 🐶

Vatten, vatten, bara vanligt vatten

Sandakällan bäck.JPG

Den 8 juni är det världshavens dag! I Nacka har vi inga världshav, men vi är en kustkommun och har många sjöar och vattendrag. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och något att vårda och värna.

MILJÖPARTIET VILL:
👉 Rädda Järlasjön genom naturlig rening av vattnet på land i en ny park i Kyrkviken, inte ha skärmbassänger i vattnet. Vi vill också hjälpa sjön till renare vatten.
👉 Rena regnvatten med hjälp av gröna tak och väggar
👉 Att kommunen lyfter och uppmärksammar vattnet i Nackas enda naturliga källa, Sandakällan, genom att testa det
👉 Att kommunen installerar dricksvattenfontäner i Nacka, som en service till medborgarna och för att minska förbrukningen av flaskvatten

Vatten behövs för allt liv. Vatten är också en av Nackas största tillgångar. Nackas sjöar och vattendrag är fulla av miljöskadliga ämnen och näringsämnen, som till stor del kommer med dagvattnet. Miljöpartiet vill se mer gröna tak och annat naturligt omhändertagande av dagvatten istället för mekanisk rening. Vi vill inte ha en reningsanläggning av dagvatten i Kyrkviken utan vill att dagvattnet ska renas naturligt på sin väg ner mot Järlasjön.

I Nacka har vi mycket vatten att vårda och värna, som Sandakällan i Älta här på bilden.

Lisskulla Zayane, gruppledare, Miljöpartiet Nacka
Sidney Holm, oppositionsråd, Miljöpartiet Nacka

Miljöpartiet gör skillnad för Nackas miljö!

Nackareservatet

Idag är det världsmiljödagen, en dag som uppmärksammar miljö världen över. I Nacka har vi många fina miljöer att vara stolta över och rädda om, som Nackareservatet på bilden.

Det är tack vare Miljöpartiet i Nacka som:

  • Solpaneler snart kommer att pryda taken på alla skolor och andra byggnader kommunen ska bygga, så att vi tillsammans kan bidra till en hållbar energiproduktion.
  • Det finns gröna obligationer i Nacka, så att vi investerar våra kommunala pengar i hållbara saker som är bra för miljön.
  • Små och stora satsningar på cyklister gjorts, så att vi lyfter cykeln som transportmedel och får bättre luft och ett tystare Nacka.

Vi fortsätter hela tiden att arbeta för skarpare miljömål i Nacka, mer plats åt och satsningar på cyklister, gående och kollektivtrafik för bättre luft och mindre buller, parker och torg med fruktträd, bärbuskar och stadsodling för den biologiska mångfalden, en ordentlig rening av vattnet i våra sjöar och en giftfri miljö med mer ekologisk mat. Våra små och stora förslag gör skillnad. Som det där ”lilla” förslaget om att sluta med engångsmuggar i Nackas stadshus som har lett till mindre plast i naturen eftersom plastlocken då togs bort och nedskräpningen runt stadshuset minskade.

Tillsammans och med tydlig grön politik kan vi göra ännu mer skillnad. Både för Nackas och världens miljö!

Lisskulla Zayane, gruppledare för Miljöpartiet i Nacka
Sidney Holm, oppositionsråd för Miljöpartiet i Nacka