Fossilfritt Nacka 2040

Fossilfritt 3

Miljöpartiet vill att Nacka ska vara fossilfritt och klimatneutralt senast år 2040. För nackaborna skulle ett fossilbränslefritt Nacka till exempel betyda

  • Minskade utsläpp från trafiken – från fossila till förnybara drivmedel, fordon med mindre energianvändning och en kommun som är transportsnål och tillgänglig
  • Egen produktion av el på alla kommunala byggnader och anläggningar
  • Ökad insamling av matavfall för att öka produktionen av biogas som kan ersätta fossila bränslen
  • Mer klimatsmarta bostäder

Nacka ska öka mängden förnybar el som produceras här, ställa höga krav på energieffektivisering i nybyggda bostäder och bygga mer i trä. Vi vill ha ett inriktningsbeslut på att alla förskolor och skolor byggs i massivträ.

Ett klimatneutralt Nacka innebär att målet att bli fossilfri finns med i alla kommunens verksamheter. Nacka som organisation måste gå före i arbetet genom att vara fossilbränslefritt redan 2030. En fossilbränslefri stad förutsätter också ett nära samarbete mellan invånare, näringsliv och andra offentliga verksamheter. Målet är att vi helt slutar använda fossila bränslen 2040.

Vägtrafiken står för en stor del av utsläppen av växthusgaser. Mycket behöver göras för att ställa om fordonsflottan och effektivisera trafiken. Vi vill att kommunen lobbar för mer och ny sorts kollektivtrafik bl.a. i form av tunnelbana till Orminge och Älta, stadslinbana och lokala små bussar som tar resenärer till större kollektivtrafikknutpunkter eller barn och unga till fritids- och idrottsaktiviteter.

Vi vill att Nacka producerar sin egen biokol och vi vill att Nacka gör vad vi kan för att verka för en fossilbränslefri sjöfart och att pendelbåtarna till och från Nacka ska drivas fossilfritt. Nacka är en kustkommun och mycket sjötrafik passerar här. Nästan alla fartyg drivs tyvärr av fossila bränslen och sjöfartssektorn styrs i hög grad av internationella regler. Vi vill fasa ut användningen av fossila bränslen i Nacka. Olja för uppvärmning används allt mindre i Nacka. Vi har varit drivande i att kommunen ska sluta värma upp sina egna byggnader med olja och kommer fortsätta arbeta för fler solceller på kommunala tak, så att Nacka producerar egen el på kommunala byggnader och anläggningar.

Sidney Holm, språkrör
Lisskulla Zayane, språkrör

Nu hämtas avfallet vid dörren

Nu mer återvinning och återbruk

Fler sorterar mer när det är enklare. Tack vare Miljöpartiet kommer du kunna sortera papper, plast, metall och annat och återvinna direkt hemma.

Efter ett förslag från Miljöpartiet i Nacka om att införa hämtning av återvinning direkt vid bostäderna tittar nu Nacka kommun och det kommunala bolaget Nacka Vatten och Avfall på att införa detta. Det betyder att du som bor i enfamiljshus, som villa eller parhus, slipper åka iväg med din sortering till återvinningsstationer.

– Att slippa åka för att lämna sitt källsorterade avfall gör att det blir lätt att göra rätt, säger Sidney Holm, språkrör för Miljöpartiet i Nacka. Många nackabor har dessutom upplevt återvinningsstationerna som både skräpiga och otrygga, så det blir också positivt att kunna ha hand om sitt eget återvinningskärl, dela upp avfallet hemma och bara gå några meter för att återvinna det.

I regeringen har Miljöpartiet arbetat för nya och bättre avfallsregler och nu kommer förpackningar och tidningar samlas in fastighetsnära, dvs. genom att återvinningsfordon hämtar upp avfallet hos dig, samtidigt som matavfallsinsamling i Sveriges olika kommuner blir obligatorisk.

I Nacka finns redan möjlighet att samla in matavfall men systemet behöver utvecklas för att bättre passa lägenheter. Miljöpartiet har i opposition i Nacka framgångsrikt arbetat för möjligheten att införa fastighetsnära insamling och nu vill vi förbättra också matavfallsinsamlingen så att alla som bor i lägenhet enkelt ska kunna delta. Vi vill också utveckla kommunens kretsloppsparker till att även kunna ta emot saker för reparation och försäljning.

– Vi behöver sätta större fokus på återbruk och lyfta problematiken med slit-och-släng. Konsumtion är en stor del av Nackas klimatpåverkan och tillsammans behöver vi lyfta både återvinning, återbruk och hållbar konsumtion, avslutar Lisskulla Zayane, språkrör för Miljöpartiet i Nacka.

Vad väljer du – idrottsplatser eller p-platser?

Side-netting

Idrott är viktigt. Till och med livsviktigt, särskilt med tanke på vad det gör för folkhälsan. Idrott bygger broar, gör samhället mer inkluderande och ger barn, unga och vuxna en arena att träffas. Fler mötesplatser i olika delar av staden skapar också trygghet. Därför måste idrott få plats när vi förtätar och bygger Nacka stad. Det är också viktigt att vi planerar så att idrottsytorna utökas i takt med befolkningen och förändrade idrottsvanor.

Med det sagt vill inte Miljöpartiet, så här i valet, lova exakt var alla idrottsanläggningar för boende i centrala Nacka ska placeras. Självklart måste de ligga så att de enkelt kan nås med gång-, cykel- och kollektivtrafik och självklart behöver vi underlätta för att barn ska kunna ta sig mellan skola, fritids, fritidsaktiviteter och hem. Mindre bussar kan vara en del av lösningen för att säkert och snabbt köra barn mellan vardag och fritid, även om en del idrottsytor skulle placeras vid Hellasgården eller på andra platser.

Miljöpartiet vill planera centrala Nacka som en modern stad med mötesplatser för människor, inte för bilar. När andra partier planerar för parkeringsplatser som motsvarar 60 stycken (!) stora fotbollsplaner ger vi hellre yta till idrottsplatser. Redan idag har en av fotbollsplanerna på Järlahöjden gjorts om till parkering och vi kan inte fortsätta att planera för ännu fler bilar. Vitsen med den nya tunnelbanan är att fler ska välja bort bilen och åka kollektivt, allra helst i centrala Nacka. Nu talar andra partier till och med om att maximera antalet parkeringsplatser på och omkring Järlahöjden, en strävan vi absolut inte delar.

Infartsparkeringar behövs utanför centrala Nacka, inte i. Även om ett stort antal p-platser planeras under jord – till höga kostnader som vältras över på de boende – så kommer bilar ta väldigt mycket större utrymme än idag om vi fortsätter att planera för ökad biltrafik. Miljöpartiet vill se fler idrottsplatser – inte parkeringsplatser!

Sidney Holm, språkrör Miljöpartiet Nacka
Lisskulla Zayane, språkrör Miljöpartiet Nacka

KULTUR OCH FRITID I NACKA

Kultur i framtiden

Kulturen är en kraft som kan förändra samhällen och en viktig demokratisk plats där olika idéer möts och föds. Kulturen skänker upplevelser, får oss att tänka och ger lust att skapa. Ett brett utbud av fritidsaktiviteter som passar fler är också viktigt som förebyggande arbete, mot utanförskap och för folkhälsan. Miljöpartiet vill:

* Att 1% av budgeten för ny-, om- och tillbyggnader ska gå till att förse offentli­ga utrymmen med konst eller konstnärlig gestaltning.

* Att graffiti ska vara en del av Nackas kul­turliv och ses som en konstform.

* Lyfta fram lokala konstnärer och ge med­borgarna stort inflytande över vilken typ av konst som väljs för just deras område.

* Ha flexibla lokaler och kulturhus som kan användas av fler föreningar och medborg­are.

* Skapa fler ickekommersiella mötesplatser som parker och torg där möjligheten att koppla upp sig på Internet även finns.

* Att kommunen uppmuntrar utveckling av co-working-platser i Nacka med möjlighet att arbeta på distans och mötas.

* Utveckla kommunens kulturhus som mötesplats och ge dem i särskilt upp­drag att arbeta aktivt med integration.

* Främja en lika och rättvis fördelning av kommunens resurser mellan barns fri-tidsaktiviteter och arbeta aktivt för att barn ska välja aktivitet utifrån intresse.

Rösta på Miljöpartiet den 9 september!

ETT NACKA FÖR ÄLDRE

Nu Ett Nacka för äldre

Att kunna bo kvar i Nacka som äldre ska vara en självklarhet. Det ska vara möjligt att flytta från hus till lägenhet, även för den som har låg pension. Det är också viktigt både för välbefinnandet och livskvaliteten att på äldre dagar kunna behålla sin hälsa och tillhöra ett socialt sammanhang. För att enkelt kunna få information, råd och stöd behövs en äldreombudsman i Nacka.

Miljöpartiet vill:

* Satsa mer på hälsofrämjande och förebyggande verksamhet för att motverka fallskador.

* Ha en opartisk och fristående äldreombudsman som kan informera om äldreomsorgen, rättigheter och skyldigheter, ge råd och stöd samt ta emot synpunkter och klagomål.

* Att äldre som bor hemma ska kunna välja mellan matlåda eller att få maten lagad i hemmet samt att äldre som är beroende av hemtjänsten ska kunna välja att äta minst en måltid om dagen tillsammans med andra.

* Starta ett kommunalt bostadsbolag som även ska kunna bygga trygghetsboenden och andra bostäder för personer med särskilda behov.

* Att kommunen ordnar fler boendeformer för äldre som exempelvis kollektiv- och generationsboenden.

* Införa kommunal hyresgaranti så att fler kan hyra en bostad och har möjlighet att byta boendeform.

RÖSTA PÅ MILJÖPARTIET DEN 9 SEPTEMBER!

ETT SOCIALT TRYGGT NACKA

NU socialt tryggt MP Nacka
Miljöpartiet vill att kommunen tar en mer aktiv roll i samhällsplaneringen när det gäller bostäder, lokaler och anläggningar för att bygga bort segregation och otrygghet. Vi vill se mer blandad bebyggelse och skapa fler ickekommersiella mötesplatser där människor kan mötas och skapa nya nätverk. Social och ekologisk hållbarhet kostar pengar, men ett inkluderande samhälle där alla får plats är mer hållbart på lång sikt, även ekonomiskt. Miljöpartiet vill:

* Satsa på fler socialsekreterare och högre löner för att behålla erfarenhet och  kompetens.

* Att kommunen tar ett större socialt ansvar och ser till att det byggs olika bostäder som fler har råd med.

* Ordna kontaktperson eller -familj med förankring i Nackas samhälle för asylsökande samt nyanlända barn och ungdomar.

* Satsa mer på Volontär i Nacka och på en gemensam föreningsdag där föreningar kan möta varandra och allmänheten.

* Satsa på förebyggande åtgärder och tidiga insatser och låta psykisk hälsa ingå i  vårdcentralens ansvar så att människor får den hjälp de behöver.

Olja hör inte hemma i Nacka

NU Bergs oljehamn

Bergs oljehamn i Nacka med cisternerna upp till höger i bild och ett fartyg nere i hamnen.

Det pågår ett krig mot oljan. Längre ned på kusten har ett grundstött oljefartyg lett till stora utsläpp i den känsliga Östersjön. Oljefartyget var inte på väg hit, men kunde ha varit det. För i Nacka, centralt och med havsutsikt, ligger Bergs oljehamn dit farliga transporter går. Det är glädjande att vi i Miljöpartiet inte är ensamma om att vilja få bort oljehamnen för att bygga bostäder, en process som nu pågår tack vare Miljöpartiet.

Men det finns fler platser i Nacka där vi behöver få bort farliga transporter. Vid Sandasjön skulle en olycka kunna förstöra kommunens enda vattentäkt som i en nödsituation ska försörja hela Nacka med vatten.

Vägen ut mot Älta går genom vattenskyddsområde och här passerar tungt lastade tankbilar till den bensinmack som ligger vid Älta gård, nära bostäder, skola, fritids och förskola. Eftersom vägen är statlig är det inte kommunen som ansvarar för och sköter den. Det vill Miljöpartiet ändra på eftersom vi ser att flera åtgärder behöver göras för att förbättra säkerheten för cyklister och gående, bl.a. i backen och kurvan vid Hästhagen.

Miljöpartiet ser inte att olja hör hemma i Nacka. Vi har kämpat för att fasa ut den som uppvärmningsmedel i kommunala byggnader och vi arbetar för att den ska ersättas med förnybara källor, bl.a. genom att lyfta behovet av fler solceller, laddstolpar och snabbladdningsställen för bilar och lånecyklar som även går på el. Som ett led mot ett fossilfritt Nacka och en säkrare närmiljö vill vi också se om den bensinmack som ligger i centrala Älta kan tas bort och vid behov flyttas och ges plats vid Tyresövägen. På så vis slipper vi farliga transporter genom Älta, kan ta över ansvaret för Ältavägen och ge boende och skolbarn en säkrare miljö att vistas i.

Ja, det pågår ett krig mot oljan. Och det är en kamp vi måste vinna särskilt för klimatets och miljöns skull och där Nacka måste vara med och kämpa för en fossilfri kommun. NU!

Sidney Holm, språkrör MP Nacka
Lisskulla Zayane, språkrör MP Nacka