ETT NACKA FÖR ÄLDRE

Nu Ett Nacka för äldre

Att kunna bo kvar i Nacka som äldre ska vara en självklarhet. Det ska vara möjligt att flytta från hus till lägenhet, även för den som har låg pension. Det är också viktigt både för välbefinnandet och livskvaliteten att på äldre dagar kunna behålla sin hälsa och tillhöra ett socialt sammanhang. För att enkelt kunna få information, råd och stöd behövs en äldreombudsman i Nacka.

Miljöpartiet vill:

* Satsa mer på hälsofrämjande och förebyggande verksamhet för att motverka fallskador.

* Ha en opartisk och fristående äldreombudsman som kan informera om äldreomsorgen, rättigheter och skyldigheter, ge råd och stöd samt ta emot synpunkter och klagomål.

* Att äldre som bor hemma ska kunna välja mellan matlåda eller att få maten lagad i hemmet samt att äldre som är beroende av hemtjänsten ska kunna välja att äta minst en måltid om dagen tillsammans med andra.

* Starta ett kommunalt bostadsbolag som även ska kunna bygga trygghetsboenden och andra bostäder för personer med särskilda behov.

* Att kommunen ordnar fler boendeformer för äldre som exempelvis kollektiv- och generationsboenden.

* Införa kommunal hyresgaranti så att fler kan hyra en bostad och har möjlighet att byta boendeform.

RÖSTA PÅ MILJÖPARTIET DEN 9 SEPTEMBER!

ETT SOCIALT TRYGGT NACKA

NU socialt tryggt MP Nacka
Miljöpartiet vill att kommunen tar en mer aktiv roll i samhällsplaneringen när det gäller bostäder, lokaler och anläggningar för att bygga bort segregation och otrygghet. Vi vill se mer blandad bebyggelse och skapa fler ickekommersiella mötesplatser där människor kan mötas och skapa nya nätverk. Social och ekologisk hållbarhet kostar pengar, men ett inkluderande samhälle där alla får plats är mer hållbart på lång sikt, även ekonomiskt. Miljöpartiet vill:

* Satsa på fler socialsekreterare och högre löner för att behålla erfarenhet och  kompetens.

* Att kommunen tar ett större socialt ansvar och ser till att det byggs olika bostäder som fler har råd med.

* Ordna kontaktperson eller -familj med förankring i Nackas samhälle för asylsökande samt nyanlända barn och ungdomar.

* Satsa mer på Volontär i Nacka och på en gemensam föreningsdag där föreningar kan möta varandra och allmänheten.

* Satsa på förebyggande åtgärder och tidiga insatser och låta psykisk hälsa ingå i  vårdcentralens ansvar så att människor får den hjälp de behöver.

Olja hör inte hemma i Nacka

NU Bergs oljehamn

Bergs oljehamn i Nacka med cisternerna upp till höger i bild och ett fartyg nere i hamnen.

Det pågår ett krig mot oljan. Längre ned på kusten har ett grundstött oljefartyg lett till stora utsläpp i den känsliga Östersjön. Oljefartyget var inte på väg hit, men kunde ha varit det. För i Nacka, centralt och med havsutsikt, ligger Bergs oljehamn dit farliga transporter går. Det är glädjande att vi i Miljöpartiet inte är ensamma om att vilja få bort oljehamnen för att bygga bostäder, en process som nu pågår tack vare Miljöpartiet.

Men det finns fler platser i Nacka där vi behöver få bort farliga transporter. Vid Sandasjön skulle en olycka kunna förstöra kommunens enda vattentäkt som i en nödsituation ska försörja hela Nacka med vatten.

Vägen ut mot Älta går genom vattenskyddsområde och här passerar tungt lastade tankbilar till den bensinmack som ligger vid Älta gård, nära bostäder, skola, fritids och förskola. Eftersom vägen är statlig är det inte kommunen som ansvarar för och sköter den. Det vill Miljöpartiet ändra på eftersom vi ser att flera åtgärder behöver göras för att förbättra säkerheten för cyklister och gående, bl.a. i backen och kurvan vid Hästhagen.

Miljöpartiet ser inte att olja hör hemma i Nacka. Vi har kämpat för att fasa ut den som uppvärmningsmedel i kommunala byggnader och vi arbetar för att den ska ersättas med förnybara källor, bl.a. genom att lyfta behovet av fler solceller, laddstolpar och snabbladdningsställen för bilar och lånecyklar som även går på el. Som ett led mot ett fossilfritt Nacka och en säkrare närmiljö vill vi också se om den bensinmack som ligger i centrala Älta kan tas bort och vid behov flyttas och ges plats vid Tyresövägen. På så vis slipper vi farliga transporter genom Älta, kan ta över ansvaret för Ältavägen och ge boende och skolbarn en säkrare miljö att vistas i.

Ja, det pågår ett krig mot oljan. Och det är en kamp vi måste vinna särskilt för klimatets och miljöns skull och där Nacka måste vara med och kämpa för en fossilfri kommun. NU!

Sidney Holm, språkrör MP Nacka
Lisskulla Zayane, språkrör MP Nacka

TÄNK GLOBALT – AGERA LOKALT!

Skärmklipp

Det är varmt. För varmt. Professor Johan Rockström skriver tillsammans med andra klimatforskare om hur jorden kan hamna i ett växthusliknande tillstånd. Parisavtalets tak på 2 grader kan vara för högt för det som nu sker, menar forskarna. Rapporten, som är publicerad i vetenskapstidskriften PNAS ser tio olika följder där en del är sådana som i sin tur genererar andra, bland annat metanutsläpp från havsbotten, skogsdöd samt smältande permafrost, snötäcken och havsis.

Samtidigt säger klimatforskaren och historikern Fredrik Charpentier Ljungqvist till TT att även om planeten har blivit varmare förut i historien så är det nu första gången uppvärmningen sker genom mänskliga utsläpp av växthusgaser.

I Sverige lever vi som om vi hade 4,2 jordklot. För Nackas del handlar det om att förändra hur vi reser och konsumerar för att göra skillnad för klimatet. För vi kan göra något. Du, jag och alla andra nackabor. Tillsammans blir det en hel del. Ensamma kan vi inte klara klimatutmaningarna men tillsammans har vi både ett ansvar och en möjlighet att göra mer. NU!

Miljöpartiet har en politik där vi satsar tillsammans. Där vi inte överlåter åt varje enskild person att vända skutan rätt genom egna val i vardagen utan där vi med tydliga reformer styr för stora satsningar på miljö och klimat. För Nacka betyder det att kommunen satsar mer på miljö och klimat: på solceller, ekologiskt och giftfritt, cyklister, gående, kollektivtrafik och klimatsmarta bostäder till exempel. Att vi har en klimat- och miljödirektör som alltid påminner om att det finns ekologiska gränser för tillväxten och att vi inte bara tar hänsyn till utan också respekterar miljö och klimat i kommunen.

Som professor Rockström säger: på många områden behövs det mer regleringar – tuffare, starkare och mer långtgående – både nationella och globala.

Tänk globalt – agera lokalt. Tillsammans NU. För klimatet!

Sidney Holm, språkrör Miljöpartiet Nacka
Lisskulla Zayane, språkrör Miljöpartiet Nacka

Lika rätt är allas rätt!

Pride övergångsställe

Miljöpartiets lokala språkrör Lisskulla Zayane och Sidney Holm går över Nacka kommuns Pride-övergångsställe nära Nacka stadshus.

Den här veckan uppmärksammas EuroPride även i Nacka. Att kunna uttrycka oss, att vara den vi är, är inte självklart och den senaste tiden har det blivit tydligt hur det finns grupper och organisationer som arbetar mot allas lika rätt här i Sverige. Som gör skillnad på personer beroende på sexuell läggning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck till exempel. Därför är det nu – kanske mer än någonsin – viktigt att stå upp för allas lika rättigheter, värde och demokratin och att kommunen arbetar mer med detta.

Miljöpartiet har länge påpekat vikten av satsningar på ut- och fortbildning i HBTQ-frågor i Nacka kommun och efterfrågat ett uppgraderat jämställdhets- och HBTQ-arbete vad gäller fritiden och de aktiviteter som erbjuds. Det är viktigt att alla är och känner sig välkomna att delta i kommunens fritidsverksamheter. Att driva verksamhet öppen för alla kan kräva att strukturer analyseras och aspekter ses på med andra glasögon. Att ha utbildningar, workshops, kurser, information och styrdokument där jämställdhets- och HBTQ-frågor belyses är delar att vidareutveckla. Vi vill också att Nackas bibliotek ska vara HBTQ-certifierade och att det i upphandlingar av driften ska ställas krav på det. Vi behöver jobba mer med värderingar och i det arbetet har framförallt kommunen ett ansvar att ta på ledartröjan.

För unga HBTQ-personer är behovet av mötesplatser stort, platser där de kan vara sig själva och möta andra i samma situation. Miljöpartiet vill att alla kommunens fritidsgårdar och föreningar som arbetar med ungdomar ska utbildas i HBTQ-frågor. Det finns även ett behov av tillgång till könsneutrala omklädningsrum utöver de traditionella omklädningsrum som finns idag.

Att vi har mångfald och frihet är grunden i det samhälle Miljöpartiet vill ha och arbetar för. Kommunen har ett ansvar att arbeta med och driva inkludering och allas lika rättigheter och möjligheter. Det är därför vi behöver lyfta och synliggöra HBTQ-frågor i kommunens verksamheter, inte överlåta åt enskilda enheter att driva arbetet framåt.

Lisskulla Zayane, språkrör
Sidney Holm, språkrör

Overshoot day – vi lever på lånade resurser

overshoot day

Nu lever vi på lånade resurser. Eller, vi lever över vad jorden klarar av, på ekologisk övertid. Idag den 1 augusti är det nämligen 2018 års Earth Overshoot Day. Det betyder att vi människor på denna planet har använt mer av jordens resurser än vad jorden klarar av att producera på ett år. Fem månader återstår men årets resurser är slut och vi lånar av våra barn.

I Sverige lever vi som om vi hade 4,2 jordklot. Vi använder mer natur och ekologiska resurser än vad jorden kan tillverka och för Nackas del handlar det om att förändra hur vi reser och konsumerar. För Nacka kan göra något. Du och jag kan också göra något. Tillsammans blir det en hel del. Ensamma kan vi inte klara klimatutmaningarna men tillsammans har vi både ett ansvar och en möjlighet att göra mer. NU!

Tack till dig som pendlar med kollektivtrafiken eller cykeln i vardagen. Tack till dig som använder benen eller cykeln för kortare resor. Fler resor behöver nämligen ske med kollektivtrafik och cykel. Tack till dig som köper ekologiskt och giftfritt, slänger så lite ätbar mat du bara kan och sorterar ditt matavfall och andra sopor. Vi behöver nämligen arbeta mer med hållbar matproduktion, mot matsvinn och bli bättre på att återvinna. Tack till dig som väljer förnybar el hemma och lyser upp vardagen med lågenergilampor. Våra bostäder behöver nämligen bli mer hållbara.

Årets val blir ett val för framtidens Nacka, morgondagens Sverige och hela världen… och tillsammans behöver vi agera nu! Miljöpartiet har bland annat fått igenom flera satsningar på miljö och klimat. Våra förslag för en klimatplan, för fler solceller, cykelsatsningar och på återvinning är några exempel. Men vi vill göra mer och framförallt vill vi att Nacka gör mer för en hållbar förbrukning av jordens resurser. Vi vill underlätta för nackaborna att minska sitt klimatavtryck genom satsningar på en mer hållbar kommun genom att bygga klimatsmarta bostäder, ha mer kollektivtrafik och förbättra för gående och cyklister. Klimatet kan inte vänta. Du och jag kan inte vänta. Och det kan inte våra barn och barnbarn heller. Den 9 september kan du välja att rösta på Miljöpartiet, för en hållbar politik i Nacka.

Sidney Holm, språkrör Miljöpartiet Nacka
Lisskulla Zayane, språkrör Miljöpartiet Nacka

MINDRE BARNGRUPPER FÖR ARBETSRO

Bokstäver liggande

Barnen är framtiden och Miljöpartiet vill ge alla barn och pedagoger en lugna­re och tryggare lärande- och arbetsmiljö samt satsa mer på en giftfri miljö där även ekologisk mat ingår. Vi vill också att alla skolor får lika mycket pengar till undervisning genom att skolornas hyror bryts loss från skolpengen. Miljö­partiet vill:

* Låta lärarna vara lärare genom att lyfta bort en del administrati­va uppgifter.

* Att skolornas hyror ersätts vid sidan om skolpengen så att alla skolor kan satsa lika mycket pengar på det pedagogiska ar­betet och så att pengar till extra stöd inte äts upp av allt högre hyreskostnader.

* Möjliggöra mindre barngrupper i förskolan genom riktade pengar. Utbildade pedagoger är en del men dessa måste även ha möjlighet att bedriva pedagogisk verksamhet, se och ha tid för varje barn.

* Servera mer ekologisk, vegetarisk och vegansk mat i förskolor och skolor samt se till att minst 50% av maten som serveras i kommunal regi ska vara ekologisk år 2020.

* Ha pedagogiska måltider där personal äter tillsammans med barnen eftersom pedagogiska måltider är ett viktigt lärandeverktyg.

* Ha fler skolpsykologer genom att satsa på psykiatriska team inom skolhälsovården, där en skolpsyko­log och en kurator ska ansvara för max 500 elever.

* Prioritera säkra gång- och cykel­vägar till alla skolor och förskolor.

* Förbättra sex- och samlevnads­undervisningen i skolan så att den känns relevant oavsett könstill­hörighet samt genomsyras av normkritik.

RÖSTA PÅ MILJÖPARTIET DEN 9 SEPTEMBER!